Home Việt Nam Những bài học sinh tồn cho các trường quốc tế giữa đại dịch

Những bài học sinh tồn cho các trường quốc tế giữa đại dịch

by Thu Hà
Shifting to online education has been a learning experience for several international schools in Vietnam. They are trying to make classes more interactive while organizing focus groups with strict rules.

Chuyển đổi sang giáo dục trực tuyến đang là trải nghiệm học tập của một số trường quốc tế tại Việt Nam. Họ đang cố gắng làm cho các lớp học trở nên sổi nổi hơn thay vì tổ chức các nhóm tập trung với các quy tắc nghiêm ngặt.

Before the school year started this September, Truong Hoang Minh, co-founder of the Metta Waldorf School in HCMC, faced two major problems.

Trước khi năm học bắt đầu vào tháng 9 này, Trương Hoàng Minh, đồng sáng lập trường Metta Waldorf tại TP HCM, đã phải đối mặt với hai vấn đề lớn.

One was how to redesign a training program compatible with online learning during Covid-19 outbreaks. The other was finding ways to persuade parents to stay. What made the problems much more difficult was that the school’s original motto was: no technology in studying.

Một là làm thế nào thiết kế lại chương trình đào tạo tương thích với việc học trực tuyến trong thời gian bùng phát dịch Covid-19. Vấn đề còn lại là tìm cách thuyết phục cha mẹ tiếp nhận chương trình học kiểu mới này. Điều khiến các vấn đề này trở nên khó khăn hơn nhiều là phương châm ban đầu của trường : không sử dụng công nghệ trong học tập.

Minh explained that her school, founded in 2014, was based on an international “tech-free model” created by Austrian philosopher Rudolf Steiner in 1919. He recognized the need for education to enable children to become free and autonomous human beings, able to find purpose and direction in their lives. Teachers taught without lesson plans.

(Cô) Minh giải thích rằng trường của cô được thành lập vào năm 2014, dựa trên “mô hình không có công nghệ” quốc tế do nhà triết học người Áo Rudolf Steiner tạo ra vào năm 1919. Ông đã nhận ra sự cần thiết của giáo dục cho phép trẻ em trở thành những công dân tự do và tự chủ, có thể tìm kiếm mục đích và phương hướng trong cuộc sống của chúng. Giáo viên dạy học mà không cần giáo án.

Before Covid’s emergence in the country, Metta Waldorf had organized 11 small English classes outdoors for kids two to 12. Minh had seven teachers at peak time. She was able to arrange foreign trips for students to some countries in the region such as Thailand and Malaysia.

Trước khi sự bùng nổ của đại dịch Covid xảy ra trong nước, trường Metta Waldorf đã tổ chức 11 lớp học tiếng Anh nhỏ ngoài trời cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Vào thời gian cao điểm, (cô)Minh đã huy động tới bảy giáo viên. Tại thời điểm đó, cô có thể tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài cho học sinh đến một số nước trong khu vực như Thái Lan và Malaysia.

The school worked closely with families in different localities like Hanoi, Da Nang, Vung Tau, assisting the children with learning. But its operations were severely affected by regulations on social distancing and travel restrictions imposed since last March. It closed and re-opened several times since.

Nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các gia đình ở các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, và Vũng Tàu, nhằm hỗ trợ các em trong học tập. Nhưng những hoạt động này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các quy định về giãn cách xã hội và hạn chế đi lại được áp dụng kể từ tháng 3 năm ngoái. Quy định này đã áp dụng lại nhiều lần kể từ đó.

The situation worsened in 2021, forcing Minh to return the school’s kindergarten to the landlord. Minh had to accept that her school would have to turn to distance learning and the use of modern technology for long term survival. She also saw that teachers of other schools using the same system in other countries were open to using technology in teaching.

Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn vào năm 2021, buộc cô Minh phải trả lại mặt bằng trường mẫu giáo cho chủ nhà. Cô Minh buộc phải chấp nhận rằng trường của cô sẽ phải chuyển sang chế độ đào tạo từ xa và sử dụng công nghệ hiện đại để tồn tại lâu dài. Cô cũng nhận thấy rằng giáo viên của các trường khác sử dụng hệ thống tương tự ở các quốc gia khác đã cởi mở với việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy.

She and her partner, Devin Bond, embarked on a new plan to restructure the training program and have started to win the support of a small number of parents. They are trying to have more parents on board. For this, they had to motivate the students to get interested in online studying through various activities that would limit the use of screens. This approach also helped convince some teachers to continue their jobs with the school.

Cô Minh và cộng sự của mình, Devin Bond, bắt tay vào một kế hoạch mới để tái cấu trúc chương trình đào tạo và bắt đầu nhận được sự ủng hộ của một số ít phụ huynh. Họ đang cố gắng có thêm nhiều phụ huynh ủng hộ họ. Vì vậy, họ phải thúc đẩy học sinh hứng thú với việc học trực tuyến thông qua các hoạt động khác nhau nhằm hạn chế việc sử dụng màn hình. Cách làm này cũng đã thuyết phục được một số giáo viên tiếp tục công việc của họ tại trường.

“We had to balance different people’s needs, and it was not an easy task.”

“Chúng tôi phải cân bằng nhu cầu của những người khác nhau, và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.”

In September, Metta Waldorf was able to open online classes with a small number of students. Bond and a part time teacher took charge of teaching. Others left Vietnam due to pandemic hardships.

Vào tháng 9, trường Metta Waldorf đã có thể mở các lớp học trực tuyến với một số lượng nhỏ học sinh. Giáo viên chính và một giáo viên bán thời gian đã phụ trách giảng dạy trong lớp học trực tuyến. Những người khác đã rời Việt Nam do những khó khăn của đại dịch.

Students’ feedback

Dr. Brenda Williamson, head of the Canadian International School (CIS), said that in an effort to keep their operations going, the school speeded up the interactive aspect of online learning. This was done so that teachers did not simply supply information but checked to see if the student had understood what was being conveyed, so that they could “adjust the student’s learning.”

Phản hồi của học sinh

Tiến sĩ Brenda Williamson, hiệu trưởng Trường Quốc tế Canada (CIS), cho biết trong nỗ lực duy trì các hoạt động của họ, trường đã đẩy mạnh phương diện tương tác của học trực tuyến.Điều này được thực hiện để giáo viên không chỉ cung cấp thông tin mà còn kiểm tra xem học sinh có hiểu những gì được truyền đạt hay không, từ đó giáo viên có thể “điều chỉnh việc học của học sinh.”

Williamson said another important part of interactive learning was supporting the child’s character and wellbeing, helping him/her grow emotionally. The school has also conducted workshops on student wellbeing for families, enlisting their support for after-school clubs and activities. Parent workshops take place periodically over the course of the school year and are free for families. Parents outside the school system can attend the workshops on social networks.

Ông Williamson cho biết một phần quan trọng khác của tương tác trong học tập là hỗ trợ tính cách và sự hạnh phúc của trẻ, giúp trẻ phát triển về mặt cảm xúc. Nhà trường cũng đã tổ chức các buổi hội thảo về hạnh phúc của học sinh cho các gia đình, tranh thủ sự ủng hộ của họ cho các câu lạc bộ và hoạt động sau giờ học. Các buổi hội thảo dành cho phụ huynh diễn ra định kỳ trong suốt năm học và miễn phí cho các gia đình. Phụ huynh ngoài hệ thống của trường học có thể tham dự hội thảo trên mạng xã hội.

International schools in Hanoi are also promoting online classes. Rik Millington, principal of the International School Park City Hanoi (ISPH), said like all organizations and businesses, the school’s operation has been impacted by the pandemic. In response, the school formulated clear rules for behavior during online lessons and meetings, helping make home-learning as close to “in-school” as possible.

Các trường quốc tế ở Hà Nội cũng đang đẩy mạnh mở lớp học trực tuyến.Ông Rik Millington, hiệu trưởng Trường Quốc tế Park City Hanoi (ISPH), cho biết giống như tất cả các tổ chức và doanh nghiệp khác, hoạt động của nhà trường đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Để thích ứng, nhà trường đã thiết lập các quy tắc rõ ràng về hành vi trong các bài học và buổi gặp mặt trực tuyến, giúp việc học ở nhà gần giống với “trong trường” nhất có thể.

In parallel, lessons that do not require equipment are planned for each day. Books and a pack of home-learning materials are delivered to their homes. “Therefore students can have a wide variety of lesson activities away from the screen to ensure their health,” he said. 

Song song với đó, các bài học không yêu cầu thiết bị được lên kế hoạch cho mỗi ngày. Sách và một bộ tài liệu tự học được chuyển đến tận nhà của học sinh.Ông nói: “Vì vậy, học sinh có thể đa dạng hoạt động của bài học ở qua màn hình để đảm bảo sức khỏe của chúng”.

Millington said the school was also pleased to offer a hybrid model of learning wherein lessons are broadcast online for students who may be unable to physically attend school. This is very helpful for families quarantined or still stuck overseas after schools have been able to reopen. Notably, the school welcomed more than 50 new students and 13 new teachers this academic year, he said.

Ông Millington cho biết nhà trường cũng sẵn sàng cung cấp một mô hình học tập kết hợp, trong đó các bài học được phát trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường. Điều này rất hữu ích cho các gia đình bị cách ly hoặc vẫn còn mắc kẹt ở nước ngoài sau khi các trường học đã có thể mở cửa trở lại. Ông chia sẻ : ‘Đáng chú ý là, nhà trường đã chào đón hơn 50 học sinh mới và 13 giáo viên mới trong năm học này.’

At the St. Paul American School Hanoi, Dr. Myong Hwan Eiselstein, executive director and high school principal, said the school has worked with teachers to modify daily lessons to suit an online environment. “For example, students frequently move into smaller groups to provide a quieter, more focused environment.”

Tại Trường quốc tế Việt Mỹ, Tiến sĩ Myong Hwan Eiselstein, giám đốc điều hành và hiệu trưởng trường trung học này cho biết nhà trường đã làm việc với các giáo viên để sửa đổi các bài học hàng ngày cho phù hợp với môi trường trực tuyến. “Ví dụ, học sinh thường được sắp xếp thành các nhóm nhỏ để cung cấp một môi trường yên tĩnh hơn, tập trung hơn.”

Furthermore, St. Paul families have been regularly consulted, and courses have been adapted to suit the changing needs of households in Vietnam, he said. This way, parents are frequently asked for their feedback about the online learning program. Some of them requested more live lessons with teachers, compared to offline/homework tasks, and that has been implemented.

Hơn nữa, các gia đình học sinh trường quốc tế Việt Mỹ thường xuyên được tư vấn, và các khóa học đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thay đổi của các hộ gia đình ở Việt Nam, ông nói. Bằng cách này, phụ huynh thường xuyên được hỏi phản hồi của họ về chương trình học trực tuyến. Một số người trong số họ yêu cầu nhiều bài học trực tiếp hơn với giáo viên, so với các nhiệm vụ ngoại tuyến / bài tập về nhà và điều đó đã được thực hiện.

*Bài viết của tác giả Việt Anh, trên báo VnExpress, link tại: https://e.vnexpress.net/news/news/amidst-pandemic-restrictions-international-schools-learn-survival-lessons-4362595.html

Từ mới:

interactive (adj)  /ˌɪn.təˈræk.tɪv/ : tương tác, tác động với nhau

compatible (adj) /kəmˈpæt.ə.bəl/ : tương thích, tương hợp

outbreak (n) /ˈaʊt.breɪk/ : sự bùng nổ, sự phun trào ( núi lửa)

autonomous (n)  /ɔːˈtɒn.ə.məs/ : tự chủ

philosopher (n) /fɪˈlɒs.ə.fər/ : nhà triết học, triết gia

social distancing (n) /ˌsəʊ.ʃəl ˈdɪs.təns.ɪŋ/ : giãn cách xã hội

landlord (n) /ˈlænd.lɔːd/ : chủ nhà ( nhà cho thuê), chủ quán trọ, chủ khách sạn

restructure (v)  /ˌriːˈstrʌk.tʃər/ : Cơ cấu lại, tổ chức lại, sắp xếp lại

pandemic (adj) /pænˈdem.ɪk/ : đại dịch

convey (v) /kənˈveɪ/ : truyền đạt , truyền (âm thanh)

periodically (adv) /ˌpɪə.riˈɒd.ɪ.kəl.i/ : một cách định kỳ

formulate (v) /ˈfɔː.mjə.leɪt/ : trình bày rõ ràng chính xác

quarantine (n) /ˈkwɒr.ən.tiːn/ : thời gian cách ly

implement (v)  /ˈɪm.plɪ.ment/ : thực hiện đầy đủ, thi hành

You may also like

2 comments

Amy28 13/10/2021 - 09:26

Cảm ơn tác giả đã gửi đến bạn đọc bài dịch rất tuyệt ^^. Bài dịch của bạn rất sát nghĩa và rõ ràng
Tuy nhiên, mình xin đóng góp một vài chỗ :
+”a training program compatible with online learning during Covid-19 outbreaks” nên dịch là một chương trình đào tạo phù hợp với việc học online trong thời gian bùng phát dịch covid
+ ”Cô cũng nhận thấy rằng giáo viên của các trường khác sử dụng hệ thống tương tự ở các quốc gia khác đã cởi mở với việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy.” thì bạn có thể tham khảo cách dịch sau ” Cô cũng nhận thấy rằng giáo viên ở các trường khác sử dụng hệ thống giáo dục tương tự thì có thể ứng dụng công nghệ vào trong giảng dạy.
+ ”nhà trường đã thiết lập các quy tắc rõ ràng về hành vi trong các bài học và buổi gặp mặt trực tuyến” . câu này mình cũng suggestion như sau : Nhà trường đã thiết lập các quy định rõ ràng về cách ứng xử trong tiết học và các buổi gặp mặt trực tuyến.

Reply
Thu Hà 13/10/2021 - 19:23

Hi, cảm ơn góp ý rất hay của bạn ! Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply

Leave a Comment