Home Thế giới Nhiều người tìm việc có cuộc phỏng vấn online trên máy tính

Nhiều người tìm việc có cuộc phỏng vấn online trên máy tính

by Nguyệt Minh
Online services that use computers to interview job seekers were increasingly used by companies during the coronavirus health crisis. But the technology raises questions about whether a machine can correctly or fairly judge a person’s personality and reactions in front of a camera.
Các dịch vụ trực tuyến sử dụng máy tính để phỏng vấn người tìm việc ngày càng được các công ty sử dụng nhiều hơn trong thời kỳ khủng hoảng sức khỏe vì virus corona. Nhưng công nghệ đặt ra câu hỏi về việc: liệu một chiếc máy có thể đánh giá chính xác hoặc công bằng tính cách và phản ứng của một người qua việc phỏng vấn trước máy ảnh hay không.
Dana Anthony is one job seeker who has experienced such interviews. One was for a part-time job at Target last year. The day after the interview, she got an email informing her that she was not chosen.
Dana Anthony là một người đang tìm việc, đã trải qua những cuộc phỏng vấn như vậy. Cô đã phỏng vấn cho công việc bán thời gian tại Target vào năm ngoái. Một ngày sau cuộc phỏng vấn, cô ấy nhận được một email thông báo rằng cô ấy không được chọn.
Speaking to The Associated Press, Anthony said she did not know why she was removed from consideration so quickly. She had no sense of how the interview had gone. She said this is because she received no human feedback during the process.
Chia sẻ với hãng tin AP, Anthony cho biết cô không biết tại sao mình lại bị loại khỏi vòng xem xét nhanh chóng như vậy. Cô không biết cuộc phỏng vấn đã diễn ra như thế nào. Cô ấy nói điều này là do cô ấy không nhận được phản hồi của mọi người trong suốt quá trình.phong-van-online
Her rejection email from Target stated: “We’re unable to provide specific feedback regarding your candidacy.” Anthony was rejected for another job in December after completing another online interview.
Email từ chối của cô ấy từ Target nêu rõ: “Chúng tôi không thể cung cấp phản hồi cụ thể về việc ứng cử của bạn.” Anthony đã bị từ chối cho một công việc khác vào tháng 12 sau khi hoàn thành một cuộc phỏng vấn trực tuyến khác.
One interview system is run by a business called HireVue, one of the leading companies in the field. In the past, the Utah-based HireVue used artificial intelligence (AI) methods to judge a job-seeker’s personality and job skills. It did this by observing the expressions on a person’s face during the interview.
Một hệ thống phỏng vấn được điều hành bởi một doanh nghiệp có tên là HireVue, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Trước đây, HireVue có trụ sở tại Utah đã sử dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá tính cách và kỹ năng công việc của người tìm việc. Nó đã làm được điều này bằng cách quan sát các biểu hiện trên khuôn mặt của một người trong cuộc phỏng vấn.
But after facing intense criticism about the scientific effectiveness of its claims and the possibility of unfairness, HireVue announced earlier this year that it would stop using that method. However, the company’s AI-based system still considers speech and word choices when rating a candidate’s personality and skills.
Nhưng sau khi vấp phải sự chỉ trích dữ dội về tính hiệu quả khoa học của các nhận xét nó đưa ra, và khả năng không công bằng, HireVue đã thông báo vào đầu năm nay rằng họ sẽ ngừng sử dụng phương pháp đó. Tuy nhiên, hệ thống dựa trên AI của công ty vẫn xem xét các lựa chọn lời nói và từ ngữ khi đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.phong-van-tren-mang
HireVue helped create a market for “on-demand” video interviews. Companies using the services include stores Target and Ikea, technology companies like Amazon, and banks like JP Morgan and Goldman Sachs. Companies in the oil and travel industries, and even school systems, have used them.
HireVue đã giúp tạo ra một thị trường cho các cuộc phỏng vấn video “theo yêu cầu”. Các công ty sử dụng dịch vụ bao gồm các cửa hàng Target và Ikea, các công ty công nghệ như Amazon và các ngân hàng như JP Morgan và Goldman Sachs. Các công ty trong ngành dầu khí và du lịch, và thậm chí cả hệ thống trường học đã sử dụng chúng.
The Associated Press (AP) spoke to several employers which use the technology, but most did not want to discuss it.
Hãng tin Associated Press (AP) đã nói chuyện với một số nhà tuyển dụng sử dụng công nghệ này, nhưng hầu hết không muốn thảo luận về nó.
HireVue chief Kevin Parker told the AP that his company makes sure its technology will not discriminate based on things like race, gender or a person’s speaking accents. He said its systems, which turn speech into text to make decisions about job skills, can perform better than human interviewers.
Kevin Parker- giám đốc của HireVue chia sẻ với AP rằng: công ty của ông đảm bảo công nghệ của họ sẽ không phân biệt đối xử dựa trên những yếu tố như chủng tộc, giới tính hoặc giọng nói của một người. Ông cho biết các hệ thống của nó, biến lời nói thành văn bản để đưa ra quyết định về kỹ năng công việc, có thể hoạt động tốt hơn so với những người phỏng vấn trực tiếp.

Nguồn VOA

Interview /ˈɪn.tə.vjuː/ – n : phỏng vấn
Ex: I had an interview for a job with a publisher. – Tôi đã có một cuộc phỏng vấn cho một công việc với một nhà xuất bản.
Personality /ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti/ – n : nhân cách
Ex: She has a very warm personality. – Cô ấy có một tính cách rất ấm áp.
Artificial intelligence (AI)   /ˌɑː.tɪ.fɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ – n : trí tuệ nhân tạo
Ex: Artificial intelligence research has been going on for decades without making an impact outside a few specialized areas. – Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã diễn ra trong nhiều thập kỷ mà không tạo ra tác động bên ngoài một vài lĩnh vực chuyên biệt.
Feedback /ˈfiːd.bæk/ – n : phản hồi
Ex: Have you had any feedback from customers about the new soap? – Bạn đã nhận được phản hồi nào từ khách hàng về loại xà phòng mới chưa?
Accent /ˈæk.sənt/ – n : giọng nói
Ex: A woman with a very posh accent phoned for him earlier. – Một người phụ nữ với giọng rất sang trọng đã gọi điện cho anh ta trước đó.

You may also like

Leave a Comment