Home Việt Nam Nhạc sĩ huyền thoại của Hà Nội đã qua đời

Nhạc sĩ huyền thoại của Hà Nội đã qua đời

by Mai Lan
Senior musician Phu Quang, 72, passed away in Hanoi Wednesday morning, after battling diabetes complications for nearly two years.

Nhạc sĩ lão thành Phú Quang, 72 tuổi, đã qua đời tại Hà Nội sáng thứ Tư, sau khi chống chọi với những biến chứng của bệnh tiểu đường trong gần hai năm qua.

Trinh Anh Thu, Quang’s wife confirmed the news, saying the musician had been seriously ill since mid-2020. He had been on a ventilator and stayed within a sterile room.

Bà Trịnh Anh Thư, vợ ông xác nhận tin này, cho biết nhạc sĩ lâm bệnh nặng từ giữa năm 2020. Ông đã được thở máy và sống trong một căn phòng vô trùng.

Born in 1949 in northern Phu Tho Province, Phu Quang wrote over 600 songs, most of which were about Hanoi. Many poems became famous after Quang made them into songs, including “Em Oi, Ha Noi Pho (poem by Phan Vu), and “Hanoi Ngay Tro Ve” (Hanoi The Day I Return – poem by Thanh Tung).

Sinh năm 1949 tại phía bắc tỉnh Phú Thọ, nhạc sĩ Phú Quang đã viết hơn 600 ca khúc, trong đó phần lớn là về Hà Nội. Nhiều bài thơ đã trở nên nổi tiếng sau khi được ông phổ thành bài hát, trong đó có “Em Ơi, Hà Nội Phố (thơ Phan Vũ), và “Hà Nội Ngày Về” (Hà Nội Ngày Em Trở Về – thơ Thanh Tùng).

The musician once said he only wrote music when his heart was really touched. His works are rich in emotion, with a solid musical basis.

Nhạc sĩ từng tâm sự chỉ viết nhạc khi trái tim thực sự xúc động. Các tác phẩm của ông luôn giàu cảm xúc với nền tảng âm nhạc vững chắc.

His daughter, pianist artist Trinh Huong, said before he died, Quang was weak and got fed through a tube, though he still recognized relatives.

Con gái ông, nghệ sĩ piano Trịnh Hương, cho biết trước khi mất, dù vẫn nhận ra người thân nhưng nhạc sĩ rất yếu và chỉ được chăm dưỡng qua đường ống.

Before his hospitalization, although his health was not good and he was sometimes absent-minded, he still worked hard and remembered his musical works.

Trước khi nhập viện, mặc dù sức khỏe không tốt và thỉnh thoảng đãng trí nhưng ông vẫn chăm chỉ làm việc và ghi nhớ những tác phẩm âm nhạc của mình.

In the past few years, Quang’s health had deteriorated. He was mainly taken care of by his wife. The first daughter – Trinh Huong and son-in-law – violinist Bui Cong Duy, often visited him.

Vài năm trở lại đây, sức khỏe của nhạc sĩ ngày càng sa sút. Ông chủ yếu được chăm sóc bởi vợ. Con gái đầu – Trịnh Hương và con rể – nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, thường xuyên đến thăm ông.

Many artists have been shocked by Quang’s death.

Rất nhiều nghệ sĩ bàng hoàng trước cái chết của ông.

Singer Tan Minh said: “His passing is a huge loss to me. I am happy and grateful that this life has allowed me to meet him so that I can thrive with music. I want to thank him for trusting me almost completely.”

Ca sĩ Tấn Minh cho biết: “Sự ra đi của anh ấy là một mất mát to lớn đối với tôi. Tôi hạnh phúc và biết ơn vì cuộc đời này đã cho tôi gặp được anh ấy để tôi có thể thăng hoa với âm nhạc. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã gần như hoàn toàn tin tưởng tôi”.

Minh was first invited by Quang to participate in a program in 1993. Since then, the two had worked together on many projects. In 2013, Minh released “Vol. 3 Phu Quang Love Songs”, receiving much public praise.

Lần đầu ca sĩ Tấn Minh được nhạc sĩ Phú Quang mời tham gia một chương trình là vào năm 1993. Kể từ đó, cả hai đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án. Năm 2013, Minh cho ra mắt “Tình ca Phú Quang tập 3”, nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Every year, Quang regularly organized two concerts in spring and winter, attracting a large audience. He yearned to make a program about Kham Thien Street – where he lived during his childhood and experienced the loss of life during the war in 1972.

Hằng năm, nhạc sĩ Phú Quang đều đặn tổ chức hai liveshow thu hút rất đông khán giả vào mùa xuân và mùa đông. Ông khao khát được làm một chương trình về phố Khâm Thiên – nơi ông sống thời thơ ấu và trải qua những mất mát trong cuộc chiến năm 1972.

He also wanted to release a new book, recording memorable stories of his life, similar to “Chuyen Binh Thuong va Nhung Manh Hoi Uc Chot Hien” (Ordinary Story and Fragments of Flashing Memories), released in 2016.

Ông cũng muốn phát hành một cuốn sách mới, ghi lại những câu chuyện đáng nhớ của cuộc đời mình, tương tự như “Chuyện bình thường và Những mảnh hồi ức chợt hiện” phát hành năm 2016.

 

*Bài viết của tác giả Ha Thu, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/culture/hanoi-s-legendary-songwriter-passes-away-4400212.html

*Bài viết được Livestream trên Fanpage chính thức của Báo song ngữ, link tại đây

*Từ mới:

diabetes (n)                            /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/                         bệnh tiểu đường

ventilator (n)                          /ˈven.tɪ.leɪ.tər/                        máy thở

sterile (adj)                            /ˈster.aɪl/                                 vô trùng

relatives (n)                           /ˈrel.ə.tɪv/                                họ hàng, người thân

absent-minded (adj)            /ˌæb.səntˈmaɪn.dɪd/                đãng trí

deteriorate (v)                      /dɪˈtɪə.ri.ə.reɪt/                         trở nên tệ hơn

thrive (v)                               /θraɪv/                                      phát triển, phát đạt

yearn (v)                               /jɜːn/                                         khao khát, mong mỏi

fragment (n)                         /ˈfræɡ.mənt/                            mảnh vỡ

You may also like

Leave a Comment