Home Việt Nam Nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt giam vì nhận hối lộ

Nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt giam vì nhận hối lộ

by Mai Lan
A former intelligence deputy chief was sentenced to 14 years in jail Saturday for receiving bribes worth VND5 billion ($220,865).

Nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo đã bị kết án 14 năm tù vào hôm thứ bảy vừa qua vì nhận hối lộ 5 tỷ đồng ( tương đương 220.865 đô la).

Nguyen Duy Linh, 50, former deputy head of the General Department of Intelligence under the Ministry of Public Security received the jail term for “taking bribes,” Hanoi People’s Court ruled in his absence.

 Tòa án nhân dânTP Hà Nội xét xử vắng mặt ông Nguyễn Duy Linh, 50 tuổi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an lãnh án tù về tội “nhận hối lộ”

Linh’s subordinate Phan Van Anh Vu, 46, was sentenced to seven years and six months for “giving bribes.”

Cấp dưới của ông Linh là anh Phan Văn Anh Vũ, 46 tuổi, bị phạt bảy năm sáu tháng về tội “ hối lộ”.

At the trial on Friday morning, both Vu and Linh denied the accusations. But in the afternoon, Linh conceded and admitted to the charge, asking for leniency due to his poor health and wish to lessen the impact on his family. Linh promised to hand over the money that was illegally gained and his wife did after the Friday session.

Tại phiên tòa sáng thứ sáu, cả Vũ và ông Linh đều phủ nhận cáo buộc. Nhưng đến buổi chiều cùng ngày, ông Linh đã thành khẩn khai nhận tội danh, xin được khoan hồng do sức khỏe yếu, mong giảm bớt ảnh hưởng cho gia đình. Ông Linh hứa sẽ giao số tiền thu lợi bất chính và vợ ông đã giao nộp lại sau hôm thứ sáu.

Vu also admitted to his charge, but refused to exchange further with prosecutors, saying he wanted the sentencing to begin soon.

Vũ cũng thừa nhận tội danh của mình, nhưng anh từ chối trao đổi thêm với các công tố viên và nói rằng muốn việc tuyên án sớm bắt đầu.

In 2017, Vu bribed Linh with VND5 billion to receive help with a criminal case involving him.

Năm 2017, Vũ đã hối lộ cho ông Linh 5 tỷ đồng để được giúp đỡ trong một vụ án hình sự liên quan đến anh ta.

On Dec. 17, 2017, Linh said Vu might be investigated and arrested, so he recommended him to “go to a European country.” Three days later, an investigation was launched into Vu for revealing state secrets, but he had already traveled to Singapore.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, ông Linh đã thông báo rằng Vũ có thể bị điều tra và bắt giữ nên khuyên anh “đi đến một nước châu Âu.” Ba ngày sau, một cuộc điều tra được tiến hành đối với Vũ vì tội làm lộ bí mật quốc gia, nhưng anh ta đã đến Singapore.

In January 2018, when Vu was taken back to Vietnam, he admitted to having bribed Linh.

Tháng 1/2018, khi được đưa về Việt Nam,Vũ mới thừa nhận đã đưa hối lộ cho ông Linh.

Vu’s cumulative sentence from previous trials is 30 years in jail.

Mức án tổng cộng mà Vũ nhận được từ các phiên tòa trước là 30 năm tù.

 

*Bài viết của tác giả Song Minh, Thanh Lam trên báo VnExpress, xem tại link: https://e.vnexpress.net/news/news/former-intelligence-deputy-chief-jailed-for-taking-bribes-4382279.html 

Từ mới:

intelligence (n)        /ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/         cơ quan tình báo

jail (n)                       /dʒeɪl/                       nhà tù

bribe (n)                  /braɪb/                       tiền hối lộ

absence (n)            /ˈæb.səns/                  sự vắng mặt

subordinate (n)     /səˈbɔː.dɪ.nət/             nhân viên cấp dưới

trial (n)                  /traɪəl/                          phiên tòa

accusation (n)     /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/             lời buộc tội

concede (v)         /kənˈsiːd/                        công nhận, thừa nhận

leniency  (n)        /ˈliː.ni.ən.si/                    sự khoan dung

illegally (adv)       /ɪˈliː.ɡəl.i/                       bất hợp pháp

prosecutor (n)     /ˈprɒs.ɪ.kjuː.tər/            công tố viên

criminal (adj)       /ˈkrɪm.ɪ.nəl/                  phạm tội

investigate (v)      /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/             điều tra

arrest (v)               /əˈrest/                         bắt giữ

cumulative (adj)    /ˈkjuː.mjə.lə.tɪv/          tích lũy, dồn lại, chồng chất lên

You may also like

Leave a Comment