Home Việt Nam Người Việt ở Nga đang lo lắng về ảnh hưởng kinh tế bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây

Người Việt ở Nga đang lo lắng về ảnh hưởng kinh tế bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây

by Thu Hà
Amid the global sanctions against Russia, Khanh An did not know if she should also run to the bank to withdraw money like her friends did.

Giữa các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với Nga, Khánh An không biết rằng cô có nên ra ngân hàng rút tiền như bạn cô đã làm hay không.

“Many people in Moscow went to the bank to withdraw their money,” the Vietnamese studying for a PhD program in Russia, told VnExpress at 2 p.m. local time Monday (7 p.m. Hanoi time).

Một người Việt Nam đang theo học chương trình tiến sĩ ở Nga chia sẻ với Vn.Express vào lúc 2h chiều theo giờ địa phương ( 7 giờ tối theo giờ Hà Nội), “Nhiều người ở Moscow đã đến ngân hàng rút tiền của họ.”

Banks had sent messages to reassure customers saying they are committed to maintaining all operations and would function normally, she said.

Cô cho biết mặc dù ngân hàng đã gửi tin nhắn trấn an tới các khách hàng rằng họ cam kết duy trì tất cả vận hành và hoạt động bình thường.

She admitted to not thinking that the tensions between Russia and Ukraine would escalate to such a level.

Cô thừa nhận không nghĩ rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại leo thang đến mức như vậy.

Now she is worried the sanctions could affect her life.

Hiện tại cô đang lo lắng các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy.

The Central Bank of Russia on Monday raised its benchmark interest rate to 20 percent from 9.5 percent a day after announcing a series of measures to support the local market against the consequences of the west’s sanctions for launching a military operation against Ukraine.

Hôm thứ hai, Ngân hàng Trung ương của Nga đã tăng lãi suất chuẩn từ mức 9,5% lên 20% chỉ một ngày sau khi công bố một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường địa phương chống lại hậu quả các lệnh trừng phạt của phương Tây vì đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Ukraine.

Western nations on Feb. 26 announced the exclusion of a number of Russian banks from the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) payment system and a series of other measures to prevent Russia from trying to evade the sanctions.

Ngày 26/2, Các quốc gia phương Tây đã thông báo loại trừ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) và một loạt các biện pháp khác nhằm ngăn chặn Nga cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt.

The new measures have the potential to deal a severe blow to the Russian economy by making it difficult for Russian banks and companies to access the international financial system.

Các biện pháp mới có khả năng giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga bằng cách gây khó khăn cho các ngân hàng và công ty của Nga trong việc tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

The country’s currency, the ruble, fell nearly 30 percent to an all-time low against the dollar Monday.

Hôm thứ hai, đồng ruble của quốc gia này đã giảm gần 30% xuống mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng đô la.

“Since flight routes between Russia and Vietnam have not been affected yet, so I am not too worried about my plan to return home this summer,” As said.

“Do đường bay giữa Nga và Việt Nam chưa bị ảnh hưởng nên tôi không quá lo lắng về kế hoạch thăm nhà trong mùa hè này”, cô nói.

“However, I’m worried I won’t be able to continue receiving my scholarship since it is in dollars. Now I’m feeling a bit anxious, worrying how my life will be affected in the near future.”

“Tuy nhiên, tôi lo lắng rằng tôi sẽ không thể tiếp tục nhận học bổng của mình vì nó bằng đô la. Bây giờ tôi cảm thấy hơi lo lắng, lo lắng rằng cuộc sống của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thời gian tới.”

Since Russian President Vladimir Putin announced the start of a special military operation in Ukraine, An’s family and friends have been regularly calling up to inquire about her well-being.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, gia đình và bạn bè của An đã thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

She always tells them to remain calm since she lives in Moscow, which is very safe besides being far away from the conflict zone.

Cô luôn nói với họ bình tĩnh vì cô đang sống ở Moscow, nơi rất an toàn và rất xa khu vực quân sự.

She said her friends in another city are having a hard time trying to withdraw cash in dollars.

Bạn bè cô ở thành phố khác cũng đang khó khăn để rút tiền mặt bằng đô la.

“They queued in front of the bank from 10 a.m. to noon. Their families have also withdrawn money in the past few days, each withdrawing several million rubles (1 million rubles = US$9,523).”

“Họ xếp hàng trước ngân hàng từ 10 giờ sáng đến trưa. Gia đình họ cũng đã rút tiền trong vài ngày qua, mỗi lần rút vài triệu rúp (1 triệu ruble = 9.523 đô la Mỹ).”

She thought she should soon withdraw what little money she has because of the rising uncertainty.

Cô nghĩ cô sẽ sớm rút số tiền ít ỏi mà cô có vì tình hình bất ổn đang tăng.

She also feared that tensions with Ukraine “could lead to unwanted security incidents” in Russia.

Cô cũng lo sợ căng thẳng với Ukraine ” có thể dẫn đến các sự cố an ninh không mong muốn” ở Nga.

Viet An, another Vietnamese student in Moscow, recounted a trip to the city of Nizhny Novgorod last week where she noticed that the atmosphere was a bit more tense with more police officers patrolling the streets than usual.

Một du hoc sinh Việt Nam khác ở Moscow, Việt An, kể lại chuyến đi đến thành phố Nizhny Novgorod tuần trước, ở đó cô nhận thấy bầu không khí hơi căng thẳng hơn với nhiều cảnh sát tuần tra trên đường phố hơn bình thường.

She got the feeling that foreigners like her got more attention from them.

Cô có cảm giác những người nước ngoài như cô được họ chú ý hơn.

“A Russian told me and my friends that because the situation in Ukraine is very tense it is best for us to limit going out. If we need to venture out, this person advised me to book a car to avoid risks from extremists.”

“Một người Nga đã nói với tôi và những người bạn rằng do tình hình ở Ukraine rất căng thẳng nên tốt nhất chúng tôi hạn chế ra ngoài. Nếu cần thiết ra ngoài, họ khuyên tôi nên đi ô tô để tránh rủi ro từ những thành phần quá khích.”

She too had not expected the tensions between Russia and Ukraine to become so complicated.

Cô cũng không ngờ rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại trở nên phức tạp như vây.

“But I can feel that the rhythm of life has been interrupted and things might get even more serious.”

“Nhưng tôi có thể cảm nhận được nhịp sống bị gián đoạn và mọi điều có thể trở nên tồi tệ hơn.”

She said many Russian friends were worried about the value of the ruble and stocks, and that the Russian economy could worsen in the near future.

Cô nói rất nhiều người Nga đang lo lắng về giá trị của đồng ruble, cổ phiếu và nền kinh tế Nga có thể sẽ trở nên tồi tệ trong tương lai gần.

The military operation to “demilitarize and de-fascist Ukraine” launched by President Vladimir Putin on Feb. 24 has now gone on for nearly a week with fierce fighting continuing in Kyiv and many other Ukrainian cities.

Chiến dịch quân sự nhằm “phi quân sự hóa và phi phát xít Ukraine” do Tổng thống Vladimir Putin phát động ngày 24/2 đến nay đã diễn ra được gần một tuần với giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Kyiv và nhiều thành phố khác của Ukraine.

The two sides agreed on February 27 to start the first negotiations in Belarus.

Hai bên nhất trí vào ngày 27 tháng 2 sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán đầu tiên tại Belarus.

A Russian delegate said his country wants to reach an agreement with Ukraine to bring about peace.

Một đại biểu Nga nói rằng đất nước của anh ấy muốn đạt được thỏa thuận mang lại hòa bình với Ukraine.

Khanh An said: “I hope the talks between the two sides will yield positive results. I think everyone hopes the same thing.

Khánh An nói:” Tôi hi vọng cuộc đàm phán giữa 2 bên sẽ đem lại kết quả tích cực. Tôi nghĩ mọi người cũng hi vọng điều tương tự.”

“The war is affecting daily life in Russia a lot more than we ever imagined.”

“Chiến tranh đã ảnh hưởng cuộc sống thường nhật ở Nga nhiều hơn chúng tôi tưởng.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-in-russia-worried-about-economic-fallout-of-western-sanctions-4433156.html

Từ mới :

sanction (n) /ˈsæŋk.ʃən: sắc lệnh, sự trừng phạt, sự phê chuẩn

withdraw (v)  /wɪðˈdrɔː: rút, rút tiền, rút khỏi

reassure (v)  /ˌriː.əˈʃɔːr/  : cam đoan

escalate (v)  /ˈes.kə.leɪt: leo thang

benchmark (n)  /ˈbentʃ.mɑːk: dấu làm chuẩn, điểm chuẩn

extremist (n) /ɪkˈstriː.mɪst: người có quan điểm cực đoan, quá khích

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment