In South Korea many kids don't want to be sports stars, they want to be professional gamers.Ở Hàn Quốc, nhiều đứa trẻ không muốn trở thành ngôi sao thể thao mà là game thủ chuyên nghiệp. They practise for hours in rooms known as PC Bangs.Chúng luyện tập hàng giờ trong phòng PC Bang. The competition is so tough, there's no time to stop for dinner.Sự cạnh tranh rất khắc nghiệt và thậm chí chúng không có thời gian cho bữa tối. In this arena, you're a fighter, a hero, a winner.Trong cuộc cạnh tranh này, bạn là một chiến binh, một anh hùng, là kẻ thắng cuộc. But it's having a real impact on this new gaming generation.Nhưng việc này thực sự có tác động đến thế hệ chơi game mới ở đất nước này. These teenagers are just a few of the hundreds who've had to undergo a digital detox1 treatment.Những thanh thiếu niên này chỉ là một vài trong số hàng trăm game thủ đã phải trải qua liệu pháp giải độc công nghệ. Their passion was becoming an addiction2.Niềm đam mê của chúng đã bị biến thành một cơn nghiện. I tried quitting by myself,Cháu đã cố gắng tự mình bỏ bỏ game, but my friends kept seducing3 me back to the PC Bang.nhưng bạn bè vẫn tiếp tục dụ dỗ cháu trở lại phòng PC Bang. They're taught to care for others and taken to a retirement home where they even put on a show.Chúng được dạy cách quan tâm đến người khác và được đưa về nhà hưu dưỡng, nơi chúng thậm chí còn được tham gia một buổi biểu diễn. The aim is to help them interact in the real worldMục đích là giúp chúng có thể tương tác trong thế giới thực develop a human connection before their symptoms become much worse.phát triển mối liên hệ giữa con người với nhau trước khi các triệu chứng của chúng trở nên tồi tệ hơn nữa. But one head teacher believes the answer is not to limit gaming, but to encourage it.Nhưng một giáo viên chủ nhiệm tin rằng cách giải quyết không phải là hạn chế việc chơi game, mà là khuyến khích nó. Everyone looks at this as a gaming problem.Mọi người đều coi việc chơi game là một vấn đề. But if you look beyond4 that, all the kids have talent.Nhưng nếu bạn chấp nhận nó thì sẽ thấy bọn trẻ đều có tài năng. And if you just hone that and make them concentrate on it,Chỉ cần cải thiện kĩ năng và để chúng tập trung vào game, I think the kids show signs of genius.tôi nghĩ chúng sẽ biểu hiện ra những dấu hiệu của thiên tài. The South Korean paradox5 is that its gaming industry is one of the biggest in the worldCó một nghịch lý ở Hàn Quốc là ngành công nghiệp game là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, worth over five billion dollars and it’s growing fast.trị giá hơn 5 tỷ đô la và nó đang phát triển nhanh chóng. But this country's also having to invest billions to ensure it doesn't lose a generation along the way.Nhưng đất nước này cũng phải đầu tư hàng tỷ USD để không phải mất đi một thế hệ trong quá trình phát triển.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home BBC Tình trạng nghiện game ở Hàn Quốc

Tình trạng nghiện game ở Hàn Quốc

by Phạm Thư
South Korea’s gaming addiction
Tình trạng nghiện game ở Hàn Quốc

In South Korea many kids don’t want to be sports stars, they want to be professional gamers. They practise for hours in rooms known as PC Bangs. The competition is so tough, there’s no time to stop for dinner.

Ở Hàn Quốc, nhiều đứa trẻ không muốn trở thành ngôi sao thể thao mà là game thủ chuyên nghiệp. Chúng luyện tập hàng giờ trong phòng PC Bang. Trận đấu khắc nghiệt và thậm chí chúng không có thời gian cho bữa tối.

In this arena, you’re a fighter, a hero, a winner. But it’s having a real impact on this new gaming generation.

Trong đấu trường này, bạn là một chiến binh, một anh hùng, là kẻ thắng cuộc. Nhưng việc này thực sự có tác động đến thế hệ chơi game mới ở đất nước này.

These teenagers are just a few of the hundreds who’ve had to undergo a digital detox1 treatment. Their passion was becoming an addiction2.

Những thanh thiếu niên này chỉ là một vài trong số hàng trăm game thủ đã phải trải qua liệu pháp giải độc công nghệ. Niềm đam mê của chúng đã bị biến thành một cơn nghiện.

Tình trạng nghiện game ở Hàn Quốc

Male, a former game addict
Một cậu bé, đã từng là con nghiện game

I tried quitting by myself, but my friends kept seducing3 me back to the PC Bang.

Cháu đã cố gắng tự mình bỏ game, nhưng bạn bè vẫn tiếp tục dụ dỗ cháu trở lại phòng PC Bang.

They’re taught to care for others and taken to a retirement home where they even put on a show. The aim is to help them interact in the real world: develop a human connection before their symptoms become much worse.

Chúng được dạy cách quan tâm đến người khác và được đưa về nhà hưu dưỡng, nơi chúng thậm chí còn được tham gia một buổi biểu diễn. Mục đích là giúp chúng có thể tương tác trong thế giới thực: phát triển mối liên hệ giữa con người với nhau trước khi các triệu chứng của chúng trở nên tồi tệ hơn nữa.

But one head teacher believes the answer is not to limit gaming, but to encourage it.
Nhưng một giáo viên chủ nhiệm tin rằng cách giải quyết không phải là hạn chế việc chơi game, mà là khuyến khích nó.

Bang Seung-Ho, Ahyeon Polytechnic School
Bang Seung-Ho, Trường Bách khoa Ahyeon

Everyone looks at this as a gaming problem. But if you look beyond4 that, all the kids have talent. And if you just hone that and make them concentrate on it, I think the kids show signs of genius.

Mọi người đều coi việc chơi game là một vấn đề. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó thì sẽ thấy bọn trẻ đều có tài năng. Chỉ cần cải thiện kĩ năng và để chúng tập trung vào game, tôi nghĩ chúng sẽ biểu hiện ra những dấu hiệu của thiên tài.

The South Korean paradox5 is that its gaming industry is one of the biggest in the world worth over five billion dollars and it’s growing fast. But this country’s also having to invest billions to ensure it doesn’t lose a generation along the way.

Có một nghịch lý ở Hàn Quốc là ngành công nghiệp game là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, trị giá hơn 5 tỷ đô la và nó đang phát triển nhanh chóng. Nhưng đất nước này cũng phải đầu tư hàng tỷ USD để không phải mất đi một thế hệ trong quá trình phát triển.

Need-to-know language
1. digital detox (n) “giải độc công nghệ”, không tiếp xúc với thiết bị kĩ thuật số.

Ex: Many people need a digital detox since they spend 24/24 hours on the computer.

Nhiều người cần giải độc công nghệ vì họ dành 24/24 giờ trên máy tính.

Digital (adj) /’dɪʤɪtl/ liên quan đến công nghệ, kĩ thuật số

Detiox (n) /diːtɒks/ cai nghiện

2. addiction (n) /ə’dikʃn/ sự nghiện

Ex: Smoking addiction is becoming a problem in the village: Nghiện thuốc lá đang trở thành một vấn nạn trong làng.

3. to seduce (v) /si’dju:s/ quyến rũ, dụ dỗ, lôi kéo

He tried to seduce me into smoking, but I refused to talk to him: Anh ta cố dụ dỗ tôi hút thuốc lá nhưng tôi từ chối nói chuyện với anh ta.

4. to look beyond something: chấp nhận điều gì

If you look beyond gaming, you will see its potential benefits.

Nếu bạn ủng hộ việc chơi game, bạn sẽ nhận thấy những lợi ích tiềm tàng của nó.

5. Paradox (n) /´pærə¸dɔks/ sự ngược đời, ý kiến ngược đời, nghịch lý

Ex:  There is a paradox that walking is more tiring than running: Có một nghịch lý rằng đi bộ mệt hơn chạy.

Luyện tập+

You may also like

Leave a Comment