Home Việt Nam Nghệ sĩ người Ấn Độ tặng tranh ủng hộ bệnh nhi Việt Nam

Nghệ sĩ người Ấn Độ tặng tranh ủng hộ bệnh nhi Việt Nam

by Mai Lan
Three paintings by artist with Down syndrome Karishma Kannan will be auctioned to support cancer patients and disadvantaged children in Vietnam.

Ba bức tranh của họa sĩ mắc hội chứng Down Karishma Kannan sẽ được bán đấu giá để ủng hộ bệnh nhi ung thư và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Indian artist Karishma Kannan, 30, sent three paintings to Vietnam for the contest “For a Triumphant Vietnam” as an encouragement for children in hospitals. Karishma’s three paintings, acrylic on canvas, represent her free spirit and love for life.

Nghệ sĩ Ấn Độ Karishma Kannan, 30 tuổi, đã gửi ba bức tranh đến Việt Nam trong cuộc thi “Vì một Việt Nam chiến thắng” như một lời động viên cho các bệnh nhi trong bệnh viện. Ba bức tranh của Karishma, đều là tranh sơn dầu acrylic, đã thể hiện tinh thần tự do và tình yêu cuộc sống của cô.

Through her paintings, the artist hopes to spread positive energy to help children overcome all challenges and difficulties and head towards a better future. She said: “I am very happy that the contest ‘For a Triumphant Vietnam’ has created the chance for me to do this meaningful work. I hope my paintings can help children in Vietnam have more energy and head towards a brighter future.”

Thông qua những bức tranh của mình, nữ họa sĩ hy vọng sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực giúp các em nhỏ vượt qua mọi thử thách, khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cô chia sẻ: “Tôi rất vui vì cuộc thi ‘Vì một Việt Nam chiến thắng’ đã tạo cơ hội cho tôi thực hiện công việc ý nghĩa này. Tôi hy vọng những bức tranh của mình có thể giúp trẻ em Việt Nam có thêm nghị lực và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.”

Starting to paint more than 10 years ago, nature is her main inspiration. In three paintings dedicated to Vietnamese children, Kannan recreates the image of nature through her bright and colorful lens.

Bắt đầu vẽ từ hơn 10 năm trước, thiên nhiên là nguồn cảm hứng chính của cô. Trong ba bức tranh dành riêng cho trẻ em Việt Nam, Kannan tái hiện hình ảnh thiên nhiên qua lăng kính tươi sáng và đầy màu sắc của mình.

Kannan’s painting “Twilight” was inspired by the sunset in her homeland. The artist said the scene of the sunset always moves her. The work uses warm colors, depicting the sunset on the lake that evokes a feeling of peace and calm.

Bức tranh “Chạng vạng” của Kannan được lấy cảm hứng từ cảnh hoàng hôn trên quê hương cô. Người nghệ sĩ cho biết khung cảnh hoàng hôn luôn khiến cô xúc động. Tác phẩm sử dụng gam màu trầm ấm, miêu tả cảnh hoàng hôn trên hồ đem lại cảm giác yên bình, tĩnh lặng. 

The second painting, “Bloom Time”, is filled with a bright blue sky, adorned with the orange-red color of Palash flowers, commonly found in northern and central India. When moving from Chennai to Bangalore, Kanna often walks with her mother along streets filled with the red color of this flower. She said: “I see them every day and often talk with my mother about the beauty of Palash flowers. Flowers help me feel more loved and lighter. I painted “Bloom Time” from my love for colorful flowers.”

Bức tranh thứ hai, “Mùa hoa nở”, tràn ngập màu xanh tươi sáng của bầu trời, được tô điểm bởi màu đỏ cam của hoa Palash, thường thấy ở miền bắc và miền trung Ấn Độ. Khi chuyển nhà từ Chennai đến Bangalore, Kanna thường cùng mẹ đi dạo dọc những con đường ngập tràn sắc đỏ của loài hoa này. Cô cho biết: “Tôi nhìn thấy chúng hàng ngày và thường nói chuyện với mẹ về vẻ đẹp của hoa Palash. Hoa giúp tôi cảm thấy yêu đời hơn và nhẹ nhàng hơn. Tôi vẽ “Mùa hoa nở “từ tình yêu của tôi với những bông hoa nhiều màu sắc”.

The last painting Kannan donated to the program is “A memory of a Waterfall in the Rainforest”. As a nature lover, the artist synchronized the sound of flowing water with that of the forest wind to create a symphony for the soul to heal.

Bức tranh cuối cùng mà Kannan tặng cho chương trình là “Ký ức về một thác nước trong rừng nhiệt đới”. Là một người yêu thiên nhiên, người nghệ sĩ đã hòa quyện tiếng nước chảy với tiếng gió rừng, tạo nên một bản giao hưởng để chữa lành cho tâm hồn.

Kannan said, “I didn’t need to spend a long time painting this piece because it all came from my love. When donating the paintings to the program “For a triumphant Vietnam “, I hope everyone can feel that.”

Kannan nói: “Tôi không cần phải mất nhiều thời gian để vẽ bức tranh này vì tất cả đều xuất phát từ tình yêu của tôi. Khi quyên góp những bức tranh cho chương trình” Vì một Việt Nam chiến thắng “, tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận được điều đó”.

Kannan has also been a judge for “For a Triumphant Vietnam”. Born with Down syndrome, to become a brilliant artist, yoga and meditation teacher, Kannan tried her best to overcome daily challenges. The 30-year-old artist’s childhood was associated with long therapy interventions and treatment. For this reason, she understands and always gives special attention to vulnerable children.

Kannan cũng đã từng là giám khảo cho cuộc thi “Vì một Việt Nam chiến thắng”. Sinh ra với hội chứng Down, để trở thành một nghệ sĩ xuất sắc, giáo viên yoga và thiền, Kannan đã cố gắng hết sức để vượt qua những thử thách hàng ngày. Tuổi thơ của nghệ sĩ 30 tuổi gắn liền với những sự can thiệp về trị liệu và điều trị kéo dài. Chính vì lẽ đó, cô hiểu và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương.

The three paintings will be auctioned at a “For a Triumphant Vietnam” gala on Nov. 5. All donations will be sent to the Hope Foundation of VnExpress to support cancer patients and disadvantaged children.

Ba bức tranh sẽ được bán đấu giá trong đêm tiệc “Vì Việt Nam chiến thắng” vào ngày 5 tháng 11. Mọi đóng góp sẽ được gửi đến Quỹ Hy vọng của VnExpress để hỗ trợ bệnh nhi ung thư và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

This isn’t the first time Kannan donated paintings to Vietnamese children. During the eight years she lived in Ho Chi Minh City, she held three exhibitions in 2011, 2013, and 2015. More than 100 paintings were sold during this time. Every work created by the Indian artist has helped light the lives of many children suffering from heart disease, orphans, and the disabled in Vietnam.

Đây không phải là lần đầu tiên Kannan tặng tranh cho trẻ em Việt Nam. Trong 8 năm sống ở TP.HCM, cô đã tổ chức 3 cuộc triển lãm vào năm 2011, 2013 và 2015. Đã có hơn 100 bức tranh được bán trong thời gian này. Mỗi tác phẩm do nghệ sĩ người Ấn Độ tạo ra đã giúp thắp sáng cuộc đời của rất nhiều trẻ em mắc bệnh tim, mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam. 

 

*Bài viết của tác giả Hoài Phương trên báo VnExpress, xem tiếp tại link: https://e.vnexpress.net/news/life/indian-artist-donates-paintings-to-support-vietnamese-pediatric-patients-4373860.html 

Từ mới:

syndrome       (n)         /ˈsɪn.drəʊm/        hội chứng

auction           (n)         /ˈɔːk.ʃən/              cuộc bán đấu giá; (v) bán đấu giá

Triumphant   (adj)      /traɪˈʌm.fənt/        đắc thắng, thắng lợi; vui mừng, hân hoan

canvas           (n)        /ˈkæn.vəs/            vải bạt; bức tranh sơn dầu

represent       (v)        /ˌrep.rɪˈzent/         miêu tả, trình bày; biểu trưng cho

inspiration     (n)       /ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən/      nguồn cảm hứng

dedicated      (adj)    /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/       tận tụy, tận tâm; chuyên dụng

homeland      (n)        /ˈhəʊm.lænd/         quê hương

depict            (v)       /dɪˈpɪkt/                  vẽ, mô tả, miêu tả

evoke            (v)        /ɪˈvəʊk/                  gợi lên (ký ức,..)

adorn            (v)        /əˈdɔːn/                  tô điểm, trang điểm, trang trí

synchronize (v)       /ˈsɪŋ.krə.naɪz/         đồng bộ hóa, làm cho đồng bộ

therapy         (n)       /ˈθer.ə.pi/                liệu pháp vật lý/tâm lý; sự điều trị

intervention (n)       /ˌɪn.təˈven.ʃən/         sự can thiệp

vulnerable   (adj)    /ˈvʌl.nər.ə.bəl/        dễ bị tổn thương

exhibition    (n)        /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/        buổi triển lãm

orphan         (n)        /ˈɔː.fən/                 trẻ mồ côi

disabled      (adj)     /dɪˈseɪ.bəld/            tàn tật

You may also like

Leave a Comment