Home Học tiếng Anh #3 Đoạn văn mẫu tiếng Anh viết về làng quê, cuộc sống ở nông thôn

#3 Đoạn văn mẫu tiếng Anh viết về làng quê, cuộc sống ở nông thôn

by Admin
Bên cạnh chủ đề về cuộc sống ở thành thị vốn đã quá quen thuộc với các bạn học sinh, cuộc sống ở nông thôn và làng quê cũng là một đề tài phổ biến không kém và thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Cùng tìm hiểu rõ hơn về cách viết đoạn văn tiếng anh về làng quê, cuộc sống ở nông thôn nhé!

Những lưu ý khi viết đoạn văn tiếng anh về làng quê, cuộc sống ở nông thôn

Topic thường gặp liên quan đến đề tài Làng quê, cuộc sống ở nông thôn:

– Describe your trip to the countryside (Miêu tả một chuyến đi đến miền quê của bạn)

– Talk about the advantages of living in the countryside (Nói về lợi ích của việc sống ở nông thôn)

– Talk about the disadvantages of living in the countryside (Nói về bất lợi của việc sống ở nông thôn)

– Do you love living in the countryside? Why? (Bạn có thích sống ở nông thôn không? Tại sao?)

– Which do you prefer, countryside life or city life? Give the reasons for your choice (Bạn thích cuộc sống nông thôn hay cuộc sống thành thị hơn? Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn)

Như tất cả những chủ đề khác, nếu muốn viết một bài văn hoàn chỉnh về đề tài Làng quê, cuộc sống ở nông thôn, trước hết phải đảm bảo đủ bố cục ba phần Mở bài, Thân bài và Kết bài. Chỉ như vậy, bài viết của các bạn mới có thể rõ ràng và dễ hiểu, có mở đầu và kết thúc. Đối với phần Thân bài, các bạn hãy vận dụng các cụm từ dưới đây để làm rõ chủ đề của bạn.

Một số cụm từ phổ biến về chủ đề Làng quê, cuộc sống ở nông thôn:

– Countryside life: cuộc sống ở nông thôn

≠ City life: cuộc sống ở thành phố

– Rural area: vùng nông thôn

– Some nouns relating to the countryside:

+ Pond: ao

+ Cottage: nhà tranh

+ Domestic animal: gia súc

+ Paddy field: ruộng lúa

+ Harvest: mùa gặt

+ Traditional folk game: trò chơi dân gian

+ Sow seeds: gieo hạt

– Advantages of living in the countryside:

+ Beautiful/Breathtaking landscapes: phong cảnh tuyệt đẹp

+ Clean/Pure/Fresh air: không khí trong lành

+ Being able to spend more time on outdoors activities (such as flying kites, planting trees, playing traditional games, etc): Có thể dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động ngoài trời (như thả diều, trồng cây, chơi trò chơi dân gian…)

+ Improving health because of less exposure to technology devices: cải thiện sức khỏe nhờ ít tiếp xúc với thiết bị công nghệ hơn

+ Less criminals and social crimes: ít tội phạm và tệ nạn xã hội hơn

– Disadvantages of living in the countryside:

+ Poor transportation: phương tiện giao thông nghèo nàn

+ Less opportunity to find a well-paid job: Ít cơ hội tìm được công việc lương cao hơn

+ Poor access to modern technology and important infrastructure such as hospitals, schools, etc: thiếu tiếp cận với công nghệ hiện đại và những cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, trường học…

+ Living conditions are not as good as in the city: điều kiện sống không tốt như ở thành phố

Viết về làng quê Tiếng Anh

Một số bài văn mẫu tiếng Anh về Làng quê, cuộc sống ở nông thôn

Bài văn số 1: Describe your trip to the countryside (Miêu tả một chuyến đi đến miền quê của bạn)

Although life in the city is very modern and comfortable, I always wanted to visit the countryside once in my life. Last month, luckily, I had an opportunity to travel to the countryside with my class. It was my most memorable trip that I have had in my life.

(Mặc dù cuộc sống ở thành phố rất hiện đại và thoải mái, tôi đã luôn mong muốn được đến nông thôn một lần trong đời. May mắn là, tháng trước, tôi có cơ hội đến đó với lớp của tôi. Đó là chuyến đi đáng nhớ nhất mà tôi từng có trong đời)

The countryside in VietNam is really attractive and impressive. When I arrived, the first thing I saw was cows and buffalos walking in the street. The landscapes in the countryside are completely different from those in the city. The air is fresh, and water in the rivers, lakes or ponds is much cleaner than that in the city. The cottages there look quite old but picturesque. They are surrounded by so many trees, flowers and paddy fields, which make the countryside very colorful and lively. When I was in the countryside, I got closer with nature and completely escaped from the busy life in the city.

(Làng quê ở Việt Nam vô cùng cuốn hút và ấn tượng. Khi tôi đến, điều đầu tiên tôi thấy là bò và trâu đang đi trên đường. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với thành phố. Không khí rất trong lành, và nước sông, hồ hay ao sạch hơn rất nhiều so với thành phố. Nhà tranh ở đây nhìn cũ nhưng lại đẹp như tranh vẽ. Chúng được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, hoa và những đồng ruộng, làm làng quê vô cùng rực rỡ và sinh động. Khi tôi ở đây, tôi lại gần hơn với thiên nhiên và hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống bề bộn của thành phố.)

During this time, my class did a lot of interesting things. Mainly, we enjoyed outdoor activities. In the morning, we followed farmers to the fields and farms in order to harvest and sow seeds. Then, we had lunch under the shadow of the trees. In the afternoon, we played traditional games such as flying kites, dragon-snake, bamboo jacks, etc.

(Trong khoảng thời gian này, lớp tôi làm rất nhiều điều thú vị. Chủ yếu là, chúng tôi tận hưởng những hoạt động ngoài trời. Vào buổi sáng, chúng tôi đi theo những bác nông dân đến các ruộng lúa để gặt lúa và gieo hạt. Sau đó, chúng tôi ăn trưa dưới bóng râm của cây. Vào buổi chiều, chúng tôi chơi những trò chơi dân gian như thả diều, rồng rắn lên mây, que đũa…)

Having been here for about one week provided me so much energy. I felt healthier and less stressed. I will remember these moments a lot, and if possible, I will come back to the countryside in the future.

(Ở đây một tuần đã cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi thấy khỏe hơn và ít áp lực hơn. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc này rất nhiều, và nếu có thể, tôi sẽ trở lại làng quê trong tương lai)

Bài văn số 2: Talk about the advantages of living in the countryside (Nói về lợi ích của việc sống ở nông thôn)

It is true that many people love living in the countryside rather than in the city. Obviously, the reason is because countryside life brings a lot of advantages for us.

(Nhiều người thích sống ở làng quê hơn là thành phố. Rõ ràng, lý do là bởi vì cuộc sống ở làng quê mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.)

First, living in the countryside improves our both physical and mental health. The air and water in the countryside is much purer and cleaner than that in the city. Therefore, environmental pollution is not serious and our health is improved. In terms of mental health, in the countryside, we do not suffer from noise and the busy lifestyle of people in the city. This helps us be more relieved and comfortable. Our mental condition, therefore, will be better.

(Đầu tiên, sống ở làng quê cải thiện cả sức khỏe vật chất và tinh thần của chúng ta. Không khí và nước ở đây trong sạch hơn ở thành phố. Vì vậy, ô nhiễm môi trường không nghiêm trọng và sức khỏe chúng ta được cải thiện. Về mặt sức khỏe tinh thần,, chúng ta không phải chịu đựng tiếng ồn và lối sống bận rộn của con người ở thành phố. Điều này giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn và thoải mái. Điều kiện tinh thần của chúng ta cũng vì thế mà tốt hơn.)

Second, living in the countryside seems better and more interesting for children these days. The most attractive thing about countryside life is outdoor activities, which children in the city hardly enjoy in modern society. In the countryside, people spend most of their time in the paddy fields, lakes or ponds. Children growing up here will experience this frequently. Also, they will have the opportunity to play traditional games such as dragon-snake, flying kites and so on.

(Thứ hai, sống ở nông thôn có vẻ tốt hơn và thú vị hơn đối với trẻ em ngày nay. Điều hấp dẫn nhất của cuộc sống ở đây là những hoạt đồng ngoài trời. Ở nông thôn, người ta dành hầu hết thời gian ở ruộng, sông hay ao hồ. Trẻ em lớn lên ở đây sẽ trải nghiệm chúng thường xuyên. Ngoài ra, trẻ em sẽ có cơ hội chơi trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, thả diều…)

In conclusion, these are two main advantages of living in the countryside that the city does not have. Everyone should have a trip to this place to enjoy the peaceful life here.

(Tóm lại, đây là hai lợi ích chính của việc sống ở nông thôn mà thành phố không có. Mọi người nên có chuyến đi tới đây để tận hưởng cuộc sống yên bình nơi đây)

Đoạn văn mẫu tiếng Anh viết về làng quê

Bài văn số 3: Which do you prefer, countryside life or city life? Give the reasons for your choice (Bạn thích cuộc sống nông thôn hay cuộc sống thành thị hơn? Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn)

Obviously, living in the city or the countryside both have advantages and disadvantages. However, if I have to choose one, I prefer to live in the countryside for those reasons.

(Rõ ràng là, sống ở thành phố hay nông thôn đều có cả lợi ích và bất lợi. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn một, tôi thích sống ở nông thôn hơn vì những lý do này.)

First, I do not have to face noise and the busy lifestyle of the city. Living in the city means living around noise from construction work, vehicles and entertaining activities. However, in the countryside, I can only hear the sound of animals, wind, trees and nature. Also, I escape from the rat race that the modern world has.

(Đầu tiên, tôi không phải đối mặt với tiếng ồn và lối sống vội vã của thành thị. Sống ở thành phố nghĩa là sống quanh tiếng ồn của những hoạt động công trường, xe cộ và hoạt động giải trí. Tuy nhiên, ở nông thôn, tôi chỉ nghe âm thanh của động vật, gió, cây và thiên nhiên. Ngoài ra, tôi thoát ra khỏi sự hối hả mà thế giới hiện đại có.)

Second, I think the countryside is safer than the city. As the society is becoming more modern and complex, the crime rate is increasing day by day. Also, crimes mainly occur in the city because there are more people and conflicts. While in the countryside, there are not many serious cases. Therefore, I feel much assured when living here.

(Thứ hai, tôi nghĩ rằng nông thôn an toàn hơn thành phố. Vì xã hội đang trở nên hiện đại và phức tạp hơn, tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng qua từng ngày. Hơn nữa, tội phạm thường xuất hiện ở thành phố vì có nhiều người hơn và có nhiều mâu thuẫn hơn. Trong khi đó ở nông thôn, không có nhiều vụ nghiêm trọng. Vì thế, tôi thấy an tâm khi sống ở đây hơn)

In conclusion, countryside life is a better choice for a person who loves peace and safety like me. Therefore, when I grow up, I want to move to the countryside with my grandparents.

(Tóm lại, cuộc sống nông thôn là lựa chọn tốt hơn cho người yêu sự yên bình và an toàn như tôi. Vì thế, khi tôi lớn lên, tôi muốn chuyển đến sống cùng ông bà ở làng quê)

Vậy là đã kết thúc bài báo hướng dẫn chủ đề Làng quê, cuộc sống ở nông thôn tại đây. Vì đây là một đề tài quen thuộc, nên ắt hẳn các bạn sẽ tiếp thu rất tốt những kiến thức cơ bản hữu ích này. Tuy nhiên, để làm phong phú hơn cho bài viết của mình, các bạn hãy tìm hiểu thêm về làng quê, và nếu có thể, hãy dành ra một chuyến đi thực tế để trải nghiệm các bạn nhé!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment