Home Việt Nam Luật mới yêu cầu phim nước ngoài phải gửi kịch bản rút gọn

Luật mới yêu cầu phim nước ngoài phải gửi kịch bản rút gọn

by Admin
A new law requires foreign organizations and individuals producing films in Vietnam to provide abridged versions of the full script and detailed scripts for scenes shot in Vietnam.

Luật mới quy định các tổ chức, cá nhân ngoại quốc sản xuất phim tại Việt Nam phải cung cấp bản tóm tắt kịch bản và kịch bản chi tiết cho các cảnh quay tại Việt Nam.

The amended Cinema Law was passed Wednesday with a 90 percent vote in the National Assembly. It will take effect on January 1, 2023.

Luật Điện ảnh sửa đổi đã được thông qua hôm thứ tư với 90% phiếu bầu tại Quốc hội. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

The law stipulates that foreign organizations and individuals producing movies in Vietnam should use services provided by Vietnamese cinema establishments. If the film uses a setting in Vietnam, it must be licensed by the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Luật này quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam sử dụng dịch vụ do cơ sở chiếu phim Việt Nam cung cấp. Nếu phim sử dụng bối cảnh ở Việt Nam thì phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép.

The application file for a license must include an abridged script of the film and a detailed script of the scenes shot in Vietnam in Vietnamese.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có kịch bản tóm tắt của phim và kịch bản chi tiết các cảnh quay tại Việt Nam bằng tiếng Việt.

Applications should be submitted through the National Public Service Portal, by mail or in person. If the permit is not granted, the ministry must clearly state the reasons for the refusal.

Hồ sơ phải được nộp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp. Nếu không được cấp phép, Bộ phải nêu rõ lý do từ chối.

Nguyen Dac Vinh, Chairman of the Committee for Culture and Education, said that during the discussions, there were two streams of opinions on this issue.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong các phiên thảo luận, có hai luồng ý kiến về vấn đề này.

One wanted foreign filmmakers to provide a summary script of the film and detailed scripts of scenes shot in Vietnam. This would help state management agencies keep track of sensitive factors and create favorable conditions for foreign filmmakers at the same time.

Một luồng ý kiến mong muốn các nhà làm phim nước ngoài cung cấp kịch bản tóm tắt của bộ phim và kịch bản chi tiết của các cảnh quay ở Việt Nam. Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi được các yếu tố nhạy cảm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà làm phim nước ngoài.

The second opinion was that foreign filmmakers be asked to provide the entire screenplay in Vietnamese because the summary would not represent the entire content of the film. This would help the management agency to properly evaluate, appraise, manage and ensure that all conditions, including politics, national defense and security, are met.

Ý kiến thứ hai đề nghị các nhà làm phim nước ngoài cung cấp toàn bộ kịch bản phim bằng tiếng Việt vì phần tóm tắt sẽ không thể hiện được toàn bộ nội dung của phim. Điều này sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá, thẩm định, quản lý đúng và đủ các điều kiện, bao gồm cả chính trị, quốc phòng, an ninh.

However, the committee felt both options posted the risk of the movie script being changed after being appraised and licensed by the competent authority.

Tuy nhiên, ủy ban cảm thấy cả hai phương án đều tiềm ẩn nguy cơ vì kịch bản phim có thể bị thay đổi sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Therefore, the law should stipulate that no matter which plan is implemented, foreign filmmakers must commit not to violate the Constitution and laws of Vietnam; undermine national unity; infringe upon national sovereignty; and otherwise harm the national interests and cultural values of Vietnam.

Vì vậy, luật cần quy định dù thực hiện theo phương án nào thì các nhà làm phim nước ngoài phải cam kết không vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; phá hoại đoàn kết dân tộc; xâm phạm chủ quyền quốc gia; và không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và các giá trị văn hóa của Việt Nam.

The National Assembly Standing Committee asked delegates to vote on the two options, and the majority of delegates chose the first one.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu biểu quyết hai phương án, đa số đại biểu chọn phương án thứ nhất.

The law also stipulates that before publishing films on the Internet, production units must classify them, accept legal responsibility for classification of content and notify the culture ministry with the list of films that will be screened online.

Luật cũng quy định, trước khi phát hành phim trên mạng, đơn vị sản xuất phải phân loại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về phân loại nội dung và thông báo với Bộ Văn hóa danh sách phim sẽ chiếu trên mạng.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/culture/new-law-requires-foreign-films-to-submit-abridged-script-4476495.html

Từ mới:

abridged (adj) /əˈbrɪdʒd/ : tóm tắt, tóm gọn

stipulates (v)  /ˈstɪp.jə.leɪt/ : quy định, đặt điều kiện

competent (adj)  /ˈkɒm.pɪ.tənt/ : thành thạo, gioig

undermine (v)  /ˌʌn.dəˈmaɪn/ : làm suy yếu, phá hoại ngầm

delegate (n)  /ˈdel.ɪ.ɡət/ :  đại biểu, người được ủy nhiệm

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment