Home Thế giới Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi phế truất Tổng thống Donald Trump

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi phế truất Tổng thống Donald Trump

by Phạm Thư
The United States House of Representatives has prepared a resolution calling for the impeachment of President Donald Trump. The document charges the president with inciting insurrection at the U.S. Capitol Building last week.

Hạ Viện Hoa Kỳ đã chuẩn bị một nghị quyết kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump. Văn bản này buộc tội Thổng thống đã kích động nổi loạn tại Tòa nhà Capitol Hoa Kỳ vào tuần trước.

A pro-Trump mob attacked and occupied the building as lawmakers were completing the presidential election process January 6.

Một đám đông ủng hộ Trump đã đột nhập và chiếm đóng tòa nhà khi các nhà lập pháp đang hoàn tất quá trình bầu cử tổng thống vào ngày 6 tháng 1.

The Trump presidency is to end on January 20, when President-elect Joe Biden is sworn in to his four-year term. However, many lawmakers are warning that Trump could cause damage during his remaining days in office.

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1, thời điểm mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp đang cảnh báo rằng Trump có thể gây thiệt hại trong những ngày cuối làm việc của mình.

Congress was meeting to officially confirm Biden as the winner of the 2020 election when the mob attacked. Moments earlier, Trump had urged the crowd to march to the Capitol. He called for a hard fight, adding “you’ll never take back our country with weakness.”

Quốc hội đã họp để chính thức xác nhận Biden là ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 khi đám đông tấn công. Trước đó, Trump đã khuyến khích đám đông biểu tình tại Captiol. Ông kêu gọi một cuộc chiến mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng “bạn sẽ không bao giờ lấy lại được quốc gia bằng sự yếu đuối.”

The violence that followed forced lawmakers to flee for safety. It resulted in five deaths, including a police officer who was beaten protecting the Capitol.

Cuộc bạo loạn từ đó đã khiến các nhà lập pháp phải trốn vào nơi trú ẩn an toàn. Kết quả đã có 5 người chết, bao gồm một cảnh sát viên bị đánh bởi bảo vệ Capitol.

Lawmakers returned and completed the election business after the building was secured. Republican Senator Mitt Romney of Utah spoke about the violence.

Các nhà lập pháp đã quay lại và hoàn thành công việc bầu cử của mình sau khi tòa nhà được đảm bảo an ninh. Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney từ Utah đã phát biểu về cuộc bạo lực này.

“What happened here today was an insurrection incited by the president of the United States.”

“Những gì xảy ra hôm nay là một cuộc nổi loạn kích động bởi tổng thống của Hoa Kỳ.”

House Majority Leader Steny Hoyer Monday told Democratic House members to return to Washington on Tuesday. He said the house would then consider a separate resolution calling on Vice President Mike Pence to use a Constitutional rule to remove Trump from office. That resolution is expected to pass, but Pence is unlikely to honor it.

Lãnh tụ Đa số Hạ Viện Hoa Kỳ Steny Hoyer thứ Hai trước đã yêu cầu các thành viên của Đảng Dân chủ quay về Washington vào thứ Ba. Ông cho biết Hạ Viện sẽ xem xét một nghị quyết riêng biệt kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence sử dụng quyền Hiến pháp để phế truất Trump khỏi vị trí của mình. Nghị quyết đó dự kiến sẽ được thông qua, nhưng Pence chưa chắc sẽ tuân theo nghị quyết này.

Hoyer says the House will then consider the impeachment resolution on Wednesday.

Hoyer cho biết Hạ viện sau đó sẽ xem xét về biện pháp luận tội vào thứ Tư này.

Trump had been impeached by the House in late 2019 for abuse of power and obstruction of Congress. But the Republican-majority Senate cleared him of all charges.

Trump đã bị Hạ Viện luận tội vào cuối năm 2019 vì lạm quyền và cản trở Quốc Hội. Nhưng Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa đã bác bỏ các lời cáo buộc đó.

What has changed this time? – Điều gì đã thay đổi?

It is unclear how the impeachment process will proceed this time. Many Republicans condemned Trump’s action but only a few have called for him to step down.

Vẫn còn chưa rõ về cách mà quy trình luận tội sẽ diễn ra lần này. Nhiều người Đảng Cộng hòa đã lên án hành vi của Trump nhưng chỉ một vài người kêu gọi phế truất ông.

On Friday, Republican Senator Lisa Murkowski of Alaska blamed Trump for the riots. She told the Anchorage Daily News, “I want him to resign. I want him out. He has caused enough damage.”

Vào thứ Sáu trước, Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski của Alaska đã buộc tội Trump vì các cuộc bạo loạn. Bà chia sẻ với Anchorage Daily News, “Tôi muốn ông ta từ chức. Tôi muốn ông ta ra khỏi Nhà Trắng. Ông ta đã gây đủ thiệt hi rồi.”

Pat Toomey, a Republican Senator of Pennsylvania, did not think that Congress could impeach Trump before Biden is inaugurated. But he said, “I think the president has disqualified himself from ever, certainly, serving in office again.”

Pat Toomey, một Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Pennsylvania, không nghĩ rằng Quốc Hội có thể luận tội Trump trước khi Biden nhậm chức. Nhưng ông cho biết, “Tôi nghĩ tổng thống đã tự loại bỏ tư cách làm việc tại chức của bản thân.”

The Senate will not return until Jan. 19. But Democrats will be in the majority with Vice President-elect Kamala Harris as the tie-breaking vote after her swearing-in on Jan. 20.

Thượng nghị sĩ sẽ không quay lại cho đến ngày 19 tháng Một. Nhưng Đảng Dân chủ sẽ chiếm ưu thế thông qua Phó Tổng thống Kamala Harris với số phiếu bổ sung áp đảo sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Một.

Additionally, an ABC News/Ipsos public opinion study released on Sunday found that a majority of Americans questioned, 56 percent, say that Trump should be removed from office “before his term ends.”

Bên cạnh đó, một nghiên cứu quan điểm cộng động ABC News/Ipsos được công khai vào Chủ Nhật trước tìm ra rằng phần lớn, tức 56%, những người Mỹ được hỏi cho biết Trump cần bị bãi nhiệm “trước khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc.”

President-elect Joe Biden has condemned Trump in connection with the Capitol attack. He has also repeatedly said that it is up to Congress to decide what to do.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên án Trump trong vụ tấn công Capitol. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng quyền quyết định thuộc về Quốc Hội.

Trump abandoned and silenced – Trump lờ đi và giữ im lặng

Several members of the Trump administration including Education Secretary Betsy DeVos and Transportation Secretary Elaine Chao resigned after the Capitol attack, accusing the president of responsibility for the riot.

Nhiều thành viên của chính quyền Trump bao gồm Bộ trưởng Giáo dục Besty DeVos và Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao đã từ chức sau vụ tấn công Capitol, buộc trách nhiệm của tổng thống cho vụ bạo loạn này.

On Friday, Twitter announced it had permanently banned Trump from posting on the social media website. The company said it was concerned that the president would use it for “further incitement of violence.”

Vào thứ Sáu, Twitter tuyên bố chặn vĩnh viễn tài khoản của Trump không được đăng tải trên trang mạng xã hội của mình. Công ty cho biết mình rất quan ngại rằng tổng thống sẽ sử dụng tài khoản để “tiếp tục kích động bạo lực.”

On Sunday, the Professional Golfers’ Association of America, or PGA, said its 2022 PGA Championship will not be played at the Trump-owned golf center in Bedminster, New Jersey. The championship is one of the four major professional golf competitions in the world.

Vào Chủ Nhật, Hiệp hội những người chơi golf chuyên nghiệp của Mỹ, hay PGA, cho biết Giải đấu PGA 2022 sẽ không tổ chức tại trung tâm golf của Trump tại Bedminster, New Jersey. Giải đấu là một trong 4 cuộc thi golf chuyên nghiệp lớn trên thế giới.

Around the nation, newspapers are calling for lawmakers to resign if they supported Trump’s call to cancel election results. And businesses are now saying they will end financial support for those lawmakers.

Trên toàn quốc, các báo đang kêu gọi các nhà lập pháp từ chức nếu họ ủng hộ lời kêu gọi về kết quả bầu cử của Trump. Và các doanh nghiệp đang bày tỏ họ sẽ dừng hỗ trợ tài chính cho các nhà lập pháp đó.

Citigroup, one of the largest banks in America told employees, “We want you to be assured that we will not support candidates who do not respect the rule of law.”

Citigroup, một trong số ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tuyên bố với nhân viên của mình, “Chúng tôi muốn các bạn yên tâm rằng chúng tôi không ủng hộ các ứng cử viên không tôn trọng pháp luật.”

Nguồn: VOA

insurrection /ˌɪn.sərˈek.ʃən/ – n. nổi loạn, đảo chính

Ex: The violent insurrections that swelled in the mid- to late-1960s created an opportunity to sharpen the connection of civil rights to crime. – Cuộc nổi dậy đầy bạo lực bùng lên từ giữa đến cuối những năm 1960 đã tạo cơ hội làm rõ nét hơn mối liên hệ giữa quyền công dân và tội phạm.

inaugurate /ɪˈnɔː.ɡjə.reɪt/ – v. nhậm chức

Ex: American presidents are always inaugurated on 20 January . – Các tổng thống Mỹ luôn được nhậm chức vào ngày 20 tháng Một.

disqualify /dɪˈskwɒl.ɪ.faɪ/ – v. loại bỏ, không đủ tư cách

Ex: He’s been disqualified from driving for a year. – Anh ấy bị cấm lái xe trong vòng 1 năm.

incite /ɪnˈsaɪt/ – v. kích động, xúi giục

Ex: She incited racial hatred by distributing anti-Semitic leaflets. – Cô ấy kích động sự căm ghét chủng tộc bằng cách phát tờ rơi bài trừ Do Thái.

impeachment /ɪmˈpiːtʃ.mənt/ – n. sự luận tội, phiên luận tội

Ex: The investigation expanded and ultimately led to impeachment. – Cuộc điều tra đã được mở rộng và cuối cùng dẫn đến một phiên luận tội.

resign /rɪˈzaɪn/ – n, v. từ chức/sự từ chức

Ex: He resigned from the company in order to take a more challenging job. – Anh ta từ chức và rời công ty để bước chân vào một công việc mang tính thách thức hơn.

You may also like

1 comment

Dương Hoài Phi 18/01/2021 - 14:53

so good, thank you very much admin

Reply

Leave a Comment