Home Việt Nam Lạm dụng chức vụ: Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội bị phạt 8 năm tù

Lạm dụng chức vụ: Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội bị phạt 8 năm tù

by Mai Lan
Former Hanoi chairman Nguyen Duc Chung was sentenced to eight years in jail Monday for letting his family company purchase a water cleaning agent before selling it to the city.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã bị kết án tám năm tù giam vào hôm thứ Hai vừa qua vì để cho công ty gia đình mình mua chế phẩm làm sạch nước trước khi bán vào thành phố.

The Hanoi People’s Court found Chung guilty of “abuse of power or position in performance of official duties.”

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án ông Chung phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Vo Tien Hung, former general director of the state-owned Hanoi Sewage and Water Drainage Company, was sentenced to four years, and Nguyen Truong Giang, director of the Arktic Company, to four and a half years, on the same charges.

Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, bị tuyên án 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic, 4 năm rưỡi với cùng tội danh.

Combined with a previous jail sentence he received for appropriating classified documents in 2020, Chung has been sentenced to 13 years in jail in total.

Kết hợp với tội danh trước đó mà ông ta nhận được vì chiếm đoạt tài liệu mật vào năm 2020, ông Chung bị kết án tổng cộng 13 năm tù.

Throughout his trial, Chung maintained he was not guilty of the charges levied against him. He said he did not order the Hanoi drainage company to purchase Redoxy-3C, a water cleaning agent, through the Arktic company. All he wanted was that Hanoi’s lakes and rivers have clean water, he said. Before Redoxy-3C was used trialed, Hanoi had never used its budget for cleansing a large number of water bodies.

Trong suốt quá trình xét xử, trước những cáo buộc đề ra đối với mình, ông Chung khẳng định rằng mình không hề phạm tội. Ông ta khai rằng đã không đặt hàng của công ty thoát nước Hà Nội để mua hóa chất làm sạch nước Redoxy-3C thông qua công ty Arktic. Tất cả những gì ông muốn là các hồ và sông của Hà Nội có nước sạch. Trước khi thử nghiệm Redoxy-3C, Hà Nội chưa bao giờ sử dụng ngân sách của mình để làm sạch một số lượng lớn các khối nước.

Regarding the accusation that he let his family company purchase the water cleaning agent, Chung said he had never asked Giang for any gain from the purchase deal. He also denied that Arktic was a “family company”. He said the accusation has defamed him and his family unjustly.

Về cáo buộc cho rằng để công ty gia đình mua chế phẩm làm sạch nước, ông Chung cho biết chưa bao giờ đòi hỏi Giang bất cứ lợi nhuận gì từ việc mua bán này. Ông cũng phủ nhận Arktic là một “công ty gia đình.” Ông nói rằng lời buộc tội trên đã bôi nhọ ông cũng như gia đình theo một cách bất công.

Vo Tien Hung, meanwhile, did not deny the charges against him. Instead, he asserted that everything he did was how it should have been done, with no intention of making any undue gain. He said there were “mistakes” in the prosecutors’ claims that the sale was illegal.

Võ Tiến Hùng, trong khi đó lại không phủ nhận các cáo buộc đối với mình. Thay vào đó, ông khẳng định rằng mọi thứ đã làm là đúng như cách mà nó đáng ra phải được thực hiện, và không có bất kì ý định thu lợi bất chính nào. Ông cho rằng đã có “sai lầm” trong các tuyên bố của các công tố viên rằng việc mua bán là bất hợp pháp.

Nguyen Truong Giang said that while he did own the Arktic company on paper, he has no stake in it. He said he did everything that Chung and his wife, Nguyen Thi Truc Chi, asked him to. All the company operations, including the sale of Redoxy-3C to Hanoi authorities, were done on Chung’s orders, he said.

Nguyễn Trường Giang lại cho biết trên giấy tờ ông sở hữu công ty Arktic nhưng anh không hề có cổ phần trong đó. Ông khai rằng đã làm tất cả những gì mà Chung và vợ, bà Nguyễn Thị Trúc Chi, yêu cầu ông ta làm. Tất cả các hoạt động của công ty, bao gồm cả việc bán Redoxy-3C cho chính quyền Hà Nội, đều được thực hiện theo lệnh của ông Chung.

Throughout the trial, prosecutors maintained that Chung had abused his power as Hanoi chairman to allow a family concern, the Arktic company, to purchase the water cleaning agent Redoxy-3C for use in the capital city’s lakes and rivers.

Trong cả phiên xét xử, các công tố viên cho rằng Chung đã lạm dụng quyền lực của mình với tư cách là Chủ tịch Hà Nội để cho phép công ty Arktic, một công ty gia đình, mua chất làm sạch nước Redoxy-3C để sử dụng cho các hồ và sông của thủ đô.

Giang was allowed by Chung to be involved in the issue as a city official, prosecutors said.

Giang được Chung cho phép tham gia vào vụ án lần này với tư cách là một quan chức thành phố, các công tố viên cho biết.

The Redoxy-3C agent was originally ordered on request by Hanoi authorities, but was later exclusively distributed via the Arktic company.

Chế phẩm Redoxy-3C ban đầu được đặt hàng theo yêu cầu của chính quyền Hà Nội, nhưng sau đó được phân phối độc quyền thông qua công ty Arktic.

The prosecutors charged that from 2016 to 2019, under Chung’s orders, Arktic imported over 489,000 kg of Redoxy-3C for more than VND115 billion ($5 million). The company later resold the agent to the Hanoi Sewage and Water Drainage Company for VND151 billion.

Các công tố viên đã buộc tội rằng từ năm 2016 đến năm 2019, theo đơn đặt hàng của Chung, Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000 kg Redoxy-3C với giá hơn 115 tỷ đồng (5 triệu USD). Công ty này sau đó đã bán lại chế phẩm này cho Công ty Thoát nước Hà Nội với giá 151 tỷ đồng.

The sale cost Hanoi VND36.1 billion, the prosecutors said.
Các công tố viên cho biết thêm rằng việc mua bán này khiến Hà Nội thiệt hại  36,1 tỷ đồng.

*Bài viết của tác giả Thanh Lam, Pham Du, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/abuse-of-power-former-hanoi-chairman-jailed-for-8-years-4402529.html

*Từ mới:

sentence (v)                        /ˈsen.təns/                      tuyên án

agent (n)                              /ˈeɪ.dʒənt/                      hóa chất, chế phẩm, điệp viên, đại lí

abuse (n)                              /əˈbjuːz/                         sự lạm dụng, lợi dụng

charge (n)                             /tʃɑːdʒ/                           tội danh, khoản phí

classified (adj)                     /ˈklæs.ɪ.faɪd/                  tuyệt mật

trial (n)                                  /traɪəl/                            phiên tòa, buổi xét xử

accusation (n)                     /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/                sự cáo buộc

defame (v)                           /dɪˈfeɪm/                           bôi nhọ, hủy hoại danh dự

assert (v)                             /əˈsɜːt/                              khẳng định

concern (n)                         /kənˈsɜːn/                          công ty, sự quan tâm

You may also like

Leave a Comment