Home Báo Economist Năm 2020, số lượng các nhà báo phải vào tù đạt mức kỉ lục

Năm 2020, số lượng các nhà báo phải vào tù đạt mức kỉ lục

by Phạm Thư
A record number of journalists were behind bars in 2020

Năm 2020, số lượng các nhà báo phải vào tù đạt mức kỉ lục

 

“THERE IS ONLY one outlet for truth, which makes all other voices rumours.” So declared Zhang Zhan, a Chinese journalist who, at the height of the country’s coronavirus outbreak, offered first-hand accounts that often contradicted the government’s official narrative. In the end, the government agreed with her, and deemed her a rumour-merchant1. Ms Zhang was arrested in May for “picking quarrels and provoking trouble”, an offence often used to prosecute2 activists and dissidents, and later charged with spreading “false information”. On December 28th the 37-year-old was sentenced to four years in prison.

“Chỉ có một sự thật và nó sẽ khiến những tiếng nói khác lên tiếng.” Zhang Zhan, một nhà báo Trung Quốc, tuyên bố vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch corona ở nước này. Bà đã đưa ra các báo cáo trực tiếp thường mâu thuẫn với tường thuật chính thức của chính phủ. Cuối cùng, chính phủ đồng ý với quan điểm của bà nhưng coi bà là kẻ buôn tin. Bà Zhang bị bắt vào tháng 5 vì “gây gổ và kích động”, một tội thường được sử dụng để truy tố các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Sau đó bà bị buộc tội phát tán “thông tin sai lệch”. Vào ngày 28 tháng 12, cựu nhà báo 37 tuổi này bị kết án bốn năm tù.

Ms Zhang is one of at least 274 journalists imprisoned3 globally in 2020, according to an annual survey by the Committee to Protect Journalists (CPJ), a New York-based advocacy group—a record high. For the second year in a row China locked away most, with 47 journalists behind bars on December 1st. Turkey came in second place, with 37. Some 12% of reporters jailed in 2020 were detained, like Ms Zhang, on charges of “fake news”, an offence which accounted for around 1% of detentions between 2010 and 2013 but has been increasing steadily since then (last year it reached 13%). Still, the majority—67%—of reporters serving sentences or in detention in 2020 were charged with anti-state crimes. Nearly one-fifth faced no charges at all.

Bà Zhang là một trong số ít nhất 274 nhà báo bị bỏ tù trên thế giới vào năm 2020 – một mức cao kỉ lục, theo một cuộc khảo sát hàng năm của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), nhóm vận động có trụ sở tại New York. Năm thứ hai liên tiếp, Trung Quốc đứng đầu số lượng nhà báo bị bỏ tù, với con số 47 vào ngày 1 tháng 12. Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị trí thứ hai, với 37 người. Khoảng 12% phóng viên chịu án tù vào năm 2020, như bà Zhang, vì tội “tung tin giả”, một tội chiếm khoảng 1% số vụ giam giữ từ năm 2010 đến năm 2013 nhưng ngày càng tăng đều đặn kể từ đó (năm ngoái đạt 13%). Tuy nhiên, phần lớn các phóng viên đang thụ án hoặc bị giam giữ vào năm 2020 (67%) bị buộc tội chống đối nhà nước. Gần một phần năm trong số đó không bị buộc tội.

A record number of journalists were behind bars in 2020

Many journalists were locked up because of their reporting on the pandemic. At least two have died after contracting the virus in custody. On July 13th Mohamed Monir, an Egyptian journalist who had been arrested on charges of spreading misinformation4, died after contracting covid-19 in Cairo’s Tora prison complex. On July 18th David Romero Ellner, a Honduran, died after falling ill with covid-19 while imprisoned in Támara National Penitentiary (he had been serving a ten-year sentence for defaming a former prosecutor).

Nhiều nhà báo bị giam giữ vì đưa tin về đại dịch. Ít nhất hai người đã chết vì nhiễm vi-rút trong thời gian thụ án. Vào ngày 13 tháng 7, Mohamed Monir, một nhà báo người Ai Cập bị bắt vì tội phát tán thông tin sai lệch, đã chết sau khi mắc covid-19 tại khu phức hợp nhà tù Tora ở Cairo. Vào ngày 18 tháng 7, một nhà báo người Honduras có tên David Romero Ellner đã chết sau khi bị bệnh covid-19 trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù quốc gia Támara (người này đã thụ án mười năm vì tội phỉ báng một cựu công tố viên).

Others were punished for their coverage5 of other politically sensitive subjects. After protests erupted in Belarus after the country’s rigged election on August 9th, ten journalists were jailed. The former Soviet republic had not featured6 on the CPJ’s census since 2014. At least seven journalists are detained in Ethiopia, where armed conflict broke out in November, up from one in 2019. All of the 24 journalists detained in Saudi Arabia have been in prison since before the pandemic.

Những người khác bị phạt vì công khai các chủ đề nhạy cảm liên quan đến chính trị khác. Sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau cuộc bầu cử gian lận của nước này vào ngày 9 tháng 8, mười nhà báo đã bị bỏ tù. Nhà nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã không có tên trong cuộc điều tra dân số của CPJ kể từ năm 2014. Ít nhất 7 nhà báo đang bị giam giữ ở Ethiopia, nơi xung đột vũ trang nổ ra vào tháng 11, cao hơn so với năm 2019. Tất cả 24 nhà báo bị giam giữ ở Ả Rập Xê Út đều phải ngồi tù từ trước đại dịch.

New words

1. Rumour-merchant (n) người tung tin đồn, kẻ buôn tin

Ex : She is called a rumour-merchant because every piece of information inside or outside of class she knows.

Cô ấy được gọi là kẻ buôn tin vì mọi thông tin ở trong hay ngoài lớp cô ấy đều biết cả.

2. To prosecute (v) UK /ˈprɒs.ɪ.kjuːt/ US  /ˈprɑː.sə.kjuːt/ truy tố

Ex: He was prosecuted with theft. Anh ta bị truy tố vì tội ăn cắp.

3. To imprison (v) UK /ɪmˈprɪz.ən/ US  /ɪmˈprɪz.ən/ bỏ tù

Ex: He was imprisoned in 1965 for attempted murder.

Anh ta bị bỏ tù vào năm 1965 vì âm mưu giết người.

4. To spread misinformation US /spred/ /ˌmɪs.ɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: phát tán thông tin sai lệch.

Ex: A journalist spread a lot of misinformation about this murder case.

một nhà báo đã phát tán nhiều thông tin sai lệch về vụ án giết người này

5. Coverage (n) UK /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/ US  /ˈkʌv.ɚ.ɪdʒ/ tin tức được đưa ra

Ex: What did you think of the BBC’s election coverage? Bạn nghĩ gì về tin tức bầu cử của BBC?

6. To feature (v) UK /ˈfiː.tʃər/ US  /ˈfiː.tʃɚ/ có, mô tả nét nổi bật của ai/ cái gì.

Ex: The movie features James Dean as a disaffected teenager.

Phim có James Dean đóng vai một thiếu niên chống đối.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment