Home Thế giới Làm thế nào để kiểm soát cỏ dại trong vườn của bạn?

Làm thế nào để kiểm soát cỏ dại trong vườn của bạn?

by Nguyệt Minh
No matter what you choose to grow in the garden, at some point, you will have to deal with unwanted plants, known as weeds.

Bất kể bạn chọn trồng gì trong vườn, đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với những loại cây không mong muốn, được gọi là cỏ dại.

Lee Reich is a gardener, and he writes about gardening for The Associated Press. He says a weed is just a plant growing in the wrong place. Even a tomato plant can become a weed if it grows where you don’t want it to.

Lee Reich là một người làm vườn và anh ấy viết về việc làm vườn cho Associated Press. Anh ấy nói cỏ dại chỉ là một loại cây mọc không đúng chỗ. Ngay cả cây cà chua cũng có thể trở thành cỏ dại nếu nó mọc ở nơi bạn không muốn.

Besides being unwanted, what else do weeds do to a garden? Well, weeds can bring many problems.

Ngoài việc mọc không mong muốn, cỏ dại còn gây ra điều gì khác khác đối với khu vườn? Chà, cỏ dại có thể mang lại nhiều vấn đề.

One problem is this: Weeds steal from nearby plants. They steal nutrients and water. If they grow large enough, weeds can steal, or rather block, sunlight from other plants.

Một vấn đề là: Cỏ dại ăn trộm từ các cây gần đó. Chúng ăn cắp chất dinh dưỡng và nước. Nếu chúng phát triển đủ lớn, cỏ dại có thể ăn cắp hay đúng hơn là chặn ánh sáng mặt trời từ các cây khác.lam-vuon

Weeds, explained Reich, also can bring harmful bugs and diseases into your garden. For example, a plant called horse nettle is a favorite food for a kind of beetle. This beetle also likes to eat potato plants. So, if you are growing potatoes, you do not want horsenettle nearby.

Reich giải thích rằng cỏ dại cũng có thể mang theo bọ và bệnh có hại vào khu vườn của bạn. Ví dụ, một loại cây có tên là cây tầm ma là thức ăn ưa thích của một loại bọ cánh cứng. Loài bọ này cũng thích ăn cây khoai tây. Vì vậy, nếu bạn đang trồng khoai tây, bạn không muốn có cây tầm ma ở gần đó.

Some weeds release chemicals that can slow the growth of nearby plants. A plant called lambsquarters is guilty of this. The chemicals it releases into the soil may hurt the growth of vegetables such as corn and tomato.

Một số loại cỏ dại tiết ra các chất hóa học có thể làm chậm sự phát triển của các cây gần đó. Một loài thực vật được gọi là cây muối gây ra điều này. Các chất hóa học mà nó thải vào đất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại rau như ngô và cà chua.

It is important to note that some weeds are not all bad. In fact, some are edible. In other words, you can eat them.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số loại cỏ dại không phải là tất cả đều xấu. Trên thực tế, một số có thể ăn được. Nói cách khác, bạn có thể ăn chúng.

One edible weed is the one we just mentioned — lambsquarters. It is not just edible. It is also very nutritious.

Một loại cỏ dại có thể ăn được là loài chúng tôi vừa đề cập – thân cừu. Nó không chỉ ăn được. Nó cũng rất bổ dưỡng.

The website Maine Organic Farmers and Gardeners says that the leaves of lambsquarters “contain more iron and protein than raw cabbage or spinach, more calcium and vitamin B1 than raw cabbage, and more vitamin B2 than cabbage or spinach.”

Trang web Maine Organic Farmers and Gardeners nói rằng lá của cây muối “chứa nhiều sắt và protein hơn bắp cải sống hoặc rau bina, nhiều canxi và vitamin B1 hơn bắp cải sống, và nhiều vitamin B2 hơn bắp cải hoặc rau chân vịt.”

lam-vuon2

In the book How to Enjoy Your Weeds, English writer Audrey Wynne Hatfield writes that lambsquarters was “once the most valued vegetable for human beings and…” their animals.

Trong cuốn sách How to Enjoy Your Weeds, nhà văn người Anh Audrey Wynne Hatfield viết rằng cây muối “đã từng là loại rau có giá trị nhất đối với con người và…” động vật của họ.

Dandelions are also viewed as a weed by many people. But dandelion leaves are also full of nutrients. And you can eat or use nearly every part of the plant.

Bồ công anh cũng được nhiều người xem như một loại cỏ dại. Nhưng lá bồ công anh cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng. Và bạn có thể ăn hoặc sử dụng gần như mọi bộ phận của cây.

But even other weeds can do good things in our garden. So, before we hurry outside to kill all the weeds, Reich warns us to consider their good side.

Nhưng ngay cả những loài cỏ dại khác cũng có thể làm những điều tốt đẹp cho khu vườn của chúng ta. Vì vậy, trước khi chúng ta vội vã ra ngoài để giết hết cỏ dại, Reich cảnh báo chúng ta nên xem xét mặt tốt của chúng.

He says that weeds protect bare soil. The roots of weeds can prevent the soil from being blown away by wind or washed away by rain.

Anh ấy nói rằng cỏ dại bảo vệ đất trống. Rễ cỏ dại có thể ngăn đất bị gió thổi bay hoặc bị mưa cuốn trôi.

Nguồn VOA

Gardener   /ˈɡɑː.dən.ər/     – n : người làm vườn

Ex: These young trees were carefully nursed by the head gardener.   –   Những cây non này được người làm vườn chăm sóc cẩn thận.

Edible    /ˈed.ə.bəl/     – adj : có thể ăn được

Ex: Only the leaves of the plant are edible.   –    Chỉ có lá của cây là có thể ăn được.

Bug     /bʌɡ/      – n : bọ

Ex: We lifted the stone to see if there were any bugs or worms underneath.    –    Chúng tôi nhấc viên đá lên để xem có rệp hoặc sâu bên dưới không.

Valued    /ˈvæl.juːd/    – adj : có giá trị

Ex: He is a good and valued friend to us.    –   Anh ấy là một người bạn tốt và có giá trị đối với chúng tôi.

Bare     /beər/    – adj : trần, trống

Ex: She beat the flames out with her bare hands.    –   Cô ấy đánh bật ngọn lửa bằng tay không.

You may also like

Leave a Comment