Home Thế giới Facebook khóa tài khoản của ông Donald Trump trong hai năm

Facebook khóa tài khoản của ông Donald Trump trong hai năm

by Nguyệt Minh
Facebook said Friday it will continue its suspension of former President Donald Trump for at least two years. The social media company also announced changes to a policy that permitted politicians to post some kinds of content that violates its rules.
Facebook thông báo vào thứ Sáu rằng, họ sẽ tiếp tục đình chỉ cựu Tổng thống Donald Trump trong ít nhất hai năm tới. Công ty truyền thông xã hội này cũng thông báo thay đổi chính sách, cho phép các chính trị gia đăng một số loại nội dung mà vi phạm đến quy tắc của họ.
The changes were announced in a statement by Nick Clegg, Facebook’s vice president of global affairs and communications.
Những thay đổi đã được Nick Clegg – phó chủ tịch phụ trách truyền thông và các vấn đề toàn cầu của Facebook công bố trong một bài phát biểu.
The company suspended Trump’s Facebook and Instagram accounts in January. Facebook said it took the action because Trump posted content that risked fueling further violence after the January 6 storming of the U.S. Capitol by his supporters.
Công ty đã khóa tài khoản Facebook và Instagram của Trump vào tháng Giêng. Facebook cho biết họ thực hiện hành động này vì Trump đã đăng nội dung có nguy cơ làm tăng thêm bạo lực, sau khi những người ủng hộ ông gây bão vào ngày mùng 6 tháng Giêng.ceo-facebook
Clegg said the decision to extend the suspension until at least January 2023 was made because Facebook believes Trump’s actions represented “a severe violation” of its rules. And, his actions had earned “the highest penalty available under new enforcement” measures.
Clegg cho biết quyết định gia hạn thời gian đình chỉ cho đến ít nhất là tháng 1 năm 2023 được đưa ra vì Facebook tin rằng hành động của Trump thể hiện “sự vi phạm nghiêm trọng”các quy tắc của họ. Và hành động của ông đã nhận được “hình phạt cao nhất hiện có theo các biện pháp thực thi mới”.
The latest decision came after a Facebook advisory board last month criticized the company for making Trump’s suspension “indefinite.” The board said the open-ended ban was wrong because it was ordered without clear standards.
Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi một ban cố vấn của Facebook vào tháng trước chỉ trích công ty vì đã khiến Trump bị đình chỉ “vô thời hạn”. Hội đồng cho biết lệnh cấm mở là sai vì nó được ra lệnh mà không có tiêu chuẩn rõ ràng.
When the two years are up, Facebook “will look to experts to assess whether the risk to public safety has receded.” If the company decides there is still a serious risk to public safety, “we will extend the restriction for a set period of time,” Clegg said.
Khi hết hai năm, Facebook “sẽ tìm đến các chuyên gia để đánh giá xem, liệu rủi ro đối với an toàn công cộng có giảm đi hay không”. Nếu công ty quyết định rằng vẫn có rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn công cộng, “chúng tôi sẽ kéo dài thời hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định,” Clegg nói.
In a press release, Trump called Facebook’s decision “an insult” to Americans who voted for him in the 2020 presidential election. He said the social media service “shouldn’t be allowed to get away with this censoring and silencing … our country can’t take this abuse anymore!” Trump said in the release.
Trong một thông cáo báo chí, Trump gọi quyết định của Facebook là “một sự xúc phạm” đối với những người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông ấy nói rằng dịch vụ truyền thông xã hội “không nên được phép bỏ qua việc kiểm duyệt và sự im lặng này… đất nước của chúng ta không thể để xảy ra sự lạm dụng này nữa!” Trump nói trong thông cáo.quan-doi-xit-hoi-cay
Facebook also announced it will strengthen penalties for “public figures” during times of civil unrest and violence. It said those who violate its policies during such times can be restricted from posting for periods between one month and two years.
Facebook cũng thông báo họ sẽ tăng cường các hình phạt đối với “nhân vật của công chúng” trong thời gian dân sự bất ổn và bạo lực. Facebook cho biết những người vi phạm chính sách của nó trong thời gian như vậy có thể bị hạn chế đăng bài trong khoảng thời gian từ một tháng đến hai năm.
Public figures who continue to violate policies after being placed under restrictions will be subject to “heightened penalties,” including possible permanent removal, the company said.
Công ty cho biết những nhân vật công chúng tiếp tục vi phạm chính sách sau khi bị hạn chế sẽ phải chịu “hình phạt cao hơn”, bao gồm cả việc có thể bị xóa tài khoản vĩnh viễn.
Facebook also said it would end its “newsworthiness exemption” policy for politicians. The policy permitted content posted by politicians to avoid going through the company’s usual third-party fact-checking program. The program is designed to prevent false information, hate speech and other abusive material from appearing on Facebook.
Facebook cũng cho biết họ sẽ chấm dứt chính sách “miễn trừ” đối với các chính trị gia. Chính sách này cho phép nội dung được đăng bởi các chính trị gia tránh phải trải qua chương trình xác minh thông tin thông thường của bên thứ ba, của công ty. Chương trình được thiết kế để ngăn thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch và các tài liệu lạm dụng khác xuất hiện trên Facebook.

Nguồn VOA

penalty  /ˈpen.əl.ti/  -n:  hình phạt

Ex: The law carries a penalty of up to three years in prison.    –   Luật pháp quy định hình phạt lên đến ba năm tù.

indefinite /ɪnˈdef.ɪ.nət/  – adj : mập mờ, không rõ ràng

Ex: The project has been postponed for an indefinite period.   –  Dự án đã bị hoãn vô thời hạn.

standard  /ˈstæn.dəd/   – n : tiêu chuẩn

Ex: We have very high safety standards in this laboratory.   –  Chúng tôi có các tiêu chuẩn an toàn rất cao trong phòng thí nghiệm này.

assess  /əˈses/  – v : quyết định, đánh giá

Ex: The insurers will need to assess the flood damage.  –  Các công ty bảo hiểm sẽ cần phải đánh giá thiệt hại do lũ lụt.

recede  /rɪˈsiːd/  – v : giảm sút

Ex: Although oil prices receded somewhat in June, they rose again this week.  –  Mặc dù giá dầu đã giảm nhẹ trong tháng 6, nhưng chúng đã tăng trở lại trong tuần này.

allow   /əˈlaʊ/  – v : cho phép

Ex: He didn’t allow us enough time to finish the test.  –  Anh ấy không cho chúng tôi đủ thời gian để hoàn thành bài kiểm tra.
censor    /ˈsen.sər/  – v : kiểm duyệt

Ex: The book was heavily censored when first published.   –  Cuốn sách đã bị kiểm duyệt gắt gao khi xuất bản lần đầu.

exempt  /ɪɡˈzempt/   – adj : được miễn

Ex: Goods exempt from this tax include books and children’s clothes.  –  Hàng hóa được miễn thuế này bao gồm sách và quần áo trẻ em.

You may also like

Leave a Comment