Home Thế giới KHIÊU VŨ TRỞ LÊN HỮU ÍCH TRONG THỜI GIAN BỊ PHONG TỎA Ở Ý

KHIÊU VŨ TRỞ LÊN HỮU ÍCH TRONG THỜI GIAN BỊ PHONG TỎA Ở Ý

by Nguyệt Minh
Much of Italy is still in a coronavirus lockdown.

Phần lớn nước Ý vẫn đang trong tình trạng phong tỏa vì virus corona.

So live music, theatrical performances and movies continue to be banned. And many sporting activities are limited.

Vì vậy nhạc sống, biểu diễn sân khấu và phim ảnh vẫn tiếp tục bị cấm. Nhiều hoạt động thể thao cũng bị hạn chế.

However, in an industrial area just outside of Rome, competitive ballroom dancing is alive and well. With certain health and safety measures, it just looks a little different.

Tuy nhiên, trong một khu công nghiệp ngay bên ngoài thủ đô Roma, những cuộc thi khiêu vũ cặp đôi vẫn tồn tại và phát triển. Nó chỉ trông hơi khác đi một chút vì được kết hợp một số biện pháp an toàn và sức khỏe nhất định.

Face coverings or social distancing are usually not part of the ballroom dancing experience. But they are now. And they do not stop partners of every age from dancing gracefully across the floor.

Khăn che mặt hoặc cách ly giao tiếp xã hội thường không phải là một phần của trải nghiệm khiêu vũ trong phòng khiêu vũ. Nhưng bây giờ thì có. Và họ không ngăn cản các bạn nhảy ở mọi lứa tuổi nhảy múa duyên dáng trên sàn nhà.

Khiêu-vũ-cặp-đôi

At the New Dancing Days center, dance partners are getting ready for the Italian Championship in Rimini in July. The government considers this activity a national interest. So, the dancers are permitted to keep training. In Italy, other federally recognized competitive athletes are able to keep training even during the latest virus-related bans.

Tại trung tâm New Dancing Days, các cặp đôi khiêu vũ đang chuẩn bị cho Giải vô địch Ý ở Rimini vào tháng bảy. Chính phủ coi hoạt động này là lợi ích quốc gia. Vì vậy, các vũ công được phép tiếp tục đào tạo. Ở Ý, các vận động viên cạnh tranh được liên bang khác công nhận có thể tiếp tục tập luyện, ngay cả trong thời gian các lệnh cấm liên quan đến virus mới nhất được ban hành.

“Yes, we can do it. Here we can keep on dancing,” said Raffaella Serafini. At the age of 45, Serafini has competed in ballroom dancing for a long time, 35 years. She is the owner of New Dancing Days.

Raffaella Serafini nói rằng:“Đúng vậy, chúng tôi có thể làm được. Ở đây chúng ta có thể tiếp tục khiêu vũ”. Ở tuổi 45, Serafini đã thi đấu khiêu vũ trong một thời gian dài 35 năm. Cô ấy là chủ nhân của trung tâm New Dancing Days.

“It’s something beautiful for us because we’re older, but we can still put ourselves in play,” said 70-year-old Franco Cauli. He is training with his 74-year-old partner for a competition at the end of April.

Ông Franco Cauli 70 tuổi nói rằng: “Đó là một điều gì đó đẹp đẽ đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi đã lớn tuổi, nhưng chúng tôi vẫn có thể khiêu vũ.” Ông đang luyện tập với bạn nhảy 74 tuổi của mình cho một cuộc thi vào cuối tháng Tư.

Cauli said he felt safe with the health measures taken by the dance center. Other dancers, he said, followed the measures seriously and obey them.

Cauli cho biết anh cảm thấy an toàn với các biện pháp chăm sóc sức khỏe mà trung tâm khiêu vũ thực hiện. Anh ấy nói rằng các vũ công khác cũng làm theo các biện pháp pháp ấy một cách nghiêm túc và tuân thủ theo chúng.

The Italian Dance Sport Federation has ruled that 34 dancers are permitted to train in a place the size of New Dancing Days. Currently, all 34 dancers at the center, aged nine to 76, train up to five days a week.

Liên đoàn khiêu vũ thể thao ở Ý đã ra quyết định rằng 34 vũ công được phép đào tạo ở một nơi có quy mô của New Dancing Days. Hiện tại tất cả 34 vũ công ở trung tâm, có độ tuổi từ 9 đến 76 tuổi vẫn đang tập luyện 5 ngày một tuần.

khieu-vu-an-toan

From a viewing area above the dance floor, Serafini observes her dancers and shouts directions to them. If she sees something wrong, she will stop the music, go down to the dance floor and show the correct way to do a step, pose, or turn.

Từ khu vực quan sát phía trên sàn nhảy, Serafini quan sát các vũ công của mình và hướng dẫn cho họ. Nếu cô ấy thấy điều gì đó không ổn, cô ấy sẽ dừng nhạc, đi xuống sàn nhảy và hướng dẫn cách thực hiện một bước nhảy, tư thế hoặc xoay người chính xác.

“The school is my great pride,” she said. “When I see them on the dance floor, it is like I am there.”

Cô ấy chia sẻ: “Ngôi trường là niềm tự hào lớn lao của tôi. Khi tôi thấy họ trên sàn nhảy, tôi cảm giác rằng như chính tôi đang đứng ở đó.”

Nguồn VOA

Lockdown  /ˈlɒk.daʊn/ – n : phong tỏa 

Ex: The entire city was in lockdown. – Toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa.

Competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/  -adj : cạnh tranh, đua tranh

Ex: Our film is no longer competitive in world markets. – Hãng của chúng tôi không còn sức cạnh tranh trên thị trường thế giới nữa.

Gracefully /ˈɡreɪs.fəl.i/ – adv : duyên dáng, yêu kiểu , trang nhã

Ex: He gracefully skis down the slopes. – Anh ta trượt tuyết một cách duyên dáng xuống các con dốc.

Athlete /ˈæθ.liːt/ – n: vận động viên

Ex: She has the build of an athlete. – Cô ấy có thân hình của một vận động viên.

Obey /əʊˈbeɪ/ – v : vâng lời, tuân theo, tuân lệnh

Ex: Soldiers are trained to obey without question. – Binh lính được huấn luyện để tuân theo không bàn cãi.

Pose /pəʊz/  -n : tư thế, kiểu

Ex: They hanged them by their wrists or ankles to keep the pose. – Người ta treo cổ tay và mắt cá chân của họ để giữ đúng tư thế.

Pride  /praɪd/ – n : sự kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh, lòng tự hào

Ex: She felt a great sense of pride as she watched him accept the award. – Cô ấy cảm thấy vô cùng hãnh diện khi nhìn thấy anh ấy nhận giải.

You may also like

Leave a Comment