Home Việt Nam IFC, HDBank hợp tác chiến lược mở rộng quy mô SME

IFC, HDBank hợp tác chiến lược mở rộng quy mô SME

by Admin
IFC and HDBank have signed a deal to become strategic partners, supporting small and medium enterprises to scale up finance.

IFC và HDBank đã ký kết trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô tài chính.

The May 11 event took place on the occasion of the visit to the United States of America of Prime Minister Pham Minh Chinh, who is leading the Vietnamese delegation to attend the U.S. – ASEAN Special Summit in Washington D.C.

Lễ ký kết đã diễn ra vào ngày 11 tháng 5 trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Hoa Kỳ – ASEAN tại Washington D.C.

This cooperation is expected to help HDBank build its supply chain finance (SCF) portfolio of $1 billion in the next three years, accordingly growing its SCF portfolio, currently active in construction materials, the agribusinesses sector, fast-moving consumer goods (FMCG) as well as supporting industries and  petroleum distribution.

Sự hợp tác này được kì vọng sẽ giúp HD Bank xây dựng danh mục tài trợ chuỗi cung ứng lên tới 1 tỷ USD trong 3 năm tới, theo đó tăng danh mục SCF, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ và phân phối xăng dầu.

International Finance Corporation (IFC) will assist Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) to design an SCF strategy for the agricultural sector, broaden its SCF products, especially supplier and distributor financing.

IFC sẽ hỗ trợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thiết kế chiến lược SCF cho lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các sản phẩm của SCF, đặc biệt là tài trợ cho nhà cung cấp và nhà phân phối.

“SCF that links buyers, suppliers, and financial institutions will efficiently support the trade cycles. IFC’s timely support will enable local businesses to leverage emerging trade opportunities and improve their linkages to formal supply chains, contributing to Vietnam’s economic growth,” said Pham Quoc Thanh, HDBank’s CEO.

“SCF liên kết người mua, nhà cung cấp và các tổ chức tài chính sẽ hỗ trợ hiệu quả các chu kỳ thương mại. Sự hỗ trợ kịp thời của IFC sẽ cho phép các doanh nghiệp địa phương tận dụng các cơ hội thương mại mới và cải thiện mối liên kết của họ với các chuỗi cung ứng chính thức, góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank chia sẻ.

“It will further help HDBank realize its vision to be among the top banks in the country with a core focus on small and medium enterprise (SME) and retail banking, while emphasizing value chain financing and growing its anchor client base. Also, agriculture chain is an important target industry for us, especially high-tech and green agriculture.”

“Điều này sẽ giúp HDBank hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng đứng đầu cả nước với cốt lõi là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và ngân hàng bán lẻ, đồng thời nhấn mạnh vào tài trợ chuỗi giá trị và phát triển cơ sở khách hàng chủ chốt. Ngoài ra, chuỗi nông nghiệp là một ngành mục tiêu quan trọng của chúng tôi, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và xanh. ”

“Small and medium enterprises are the backbone of the economy and essential to Vietnam’s goal of becoming a manufacturing hub in the region,” said Stephanie von Friedeburg, senior vice president, Operations at IFC.

Bà Stephanie von Friedeburg, Phó chủ tịch Điều hành Cấp cao của IFC cho biết, “Doanh nghiệp vừa và nhỏ là xương sống của nền kinh tế và cần thiết với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất chế tạo trong khu vực của Việt Nam.

“IFC’s support of domestic financial institutions like HDBank will contribute to increase SME linkages with the global supply chain and open up opportunities for development and job creation.”

“Sự hỗ trợ của IFC đối với các tổ chức tài chính trong nước như HDBank sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với chuỗi cung ứng toàn cầu và mở ra cơ hội phát triển và tạo việc làm.”

Previously, on April 14, IFC granted HDBank a trade finance limit of $40 million within the framework of Global Trade Finance Program to enhance payment risk guarantee capacity in trade finance for domestic enterprises, mainly SMEs.

Trước đó, vào 14/4, IFC đã cấp cho HDBank hạn mức tài trợ thương mại 40 triệu USD trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh rủi ro thanh toán trong lĩnh vực tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp trong nước, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

In 2021, IFC provided a long-term loan of $70 million to HDBank to support renewable energy business. IFC also subscribed $95 million to international convertible bonds issued by HDBank to support increased lending to micro, small and medium enterprises.

Năm 2021, IFC đã giải ngân khoản vay dài hạn 70 triệu USD để hỗ trợ HDBank tài trợ cho lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tổ chức này cũng đã đầu tư 95 triệu USD vào trái phiếu quốc tế chuyển đổi do HDBank phát hành nhằm tạo nguồn hỗ trợ ngân hàng tăng cường cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Currently, the total value of commitments and cooperation between IFC and HDBank has reached more than $200 million, set to increase and develop in future.

Hiện tại, tổng giá trị giải ngân và hợp tác giữa IFC và HDBank đã lên tới hơn 200 triệu USD, sẽ tiếp tục gia tăng và phát triển trong tương lai.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/ifc-hdbank-ink-strategic-cooperation-for-supporting-sme-scale-up-4462882.html

Từ mới:

portfolio (n): /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/ cặp giấy 

enterprise (n): /ˈen.tə.praɪz/ việc làm khó khăn, tính dám làm 

convertible (adj): /kənˈvɜː.tə.bəl/ có thể đổi, có thể hoán cải được

guarantee (n): /ˌɡær.ənˈtiː/ sự bảo đảm, sự cam đoan

linkages (n): /ˈlɪŋ.kɪdʒ/ sụ kết nối, sự liên kết

leverage (n): /ˈliː.vər.ɪdʒ/ tận dụng 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment