Home Thế giới các trường công lập hy vọng học sinh quay trở lại vào mùa thu

các trường công lập hy vọng học sinh quay trở lại vào mùa thu

by Nguyệt Minh
Ashley Pearce’s child was ready to start kindergarten last year in Maryland’s Montgomery County public school system. But when she learned the year would begin online, Pearce sent her daughter to a private Catholic school nearby. It was offering in-person classes.

Con của Ashley Pearce đã sẵn sàng đi học mẫu giáo vào năm ngoái tại hệ thống trường công lập Quận Montgomery của Maryland. Nhưng khi biết năm học sẽ bắt đầu trên mạng, Pearce đã gửi con gái đến một trường Công giáo tư thục gần đó. Ở đây cung cấp các lớp học trực tiếp.

Now Pearce is debating whether her daughter should return to the local public school. She is unsure of moving after her daughter made friends at the Catholic school. She is also worried the school would go back online if coronavirus cases increase again.

Hiện Pearce đang tranh luận về việc liệu con gái mình có nên trở lại trường công lập ở địa phương hay không. Cô ấy không chắc sẽ chuyển trường sau khi con gái cô đã quen biết với các bạn ở trường Công giáo. Cô cũng lo lắng nhà trường sẽ dạy trực tuyến trở lại nếu các trường hợp coronavirus gia tăng trở lại.

Pearce told The Associated Press, “It’s going to be fine if we stay where we are, and that stability for my family is probably the way we’re going to go.”

Pearce chia sẻ với Associated Press : “Sẽ ổn thôi nếu chúng tôi ở lại vị trí của mình và sự ổn định cho gia đình tôi có lẽ là con đường mà chúng tôi hướng đến.”hoc-sinh-trung-hoc

Many school systems across the country lost students during the pandemic. And they hope when school starts again this fall, families will choose public schools. Some schools have made efforts to connect with families of young children. Some are placing signs all over communities. Others are reaching out to families with direct phone calls.

Nhiều hệ thống trường học trên cả nước mất học sinh trong đại dịch. Và họ hy vọng khi tựu trường vào mùa thu này, các gia đình sẽ chọn trường công lập. Một số trường đã nỗ lực kết nối với các gia đình có trẻ nhỏ. Một số đang đặt biển báo trên khắp các nơi cộng đồng. Những người khác đang liên hệ với các gia đình bằng các cuộc điện thoại trực tiếp.

There are early signs that enrollment may not recover, says a study by Chalkbeat and The Associated Press. With fewer students, public schools could receive less money to operate. But for now, money from pandemic support is keeping school budgets strong.

Một nghiên cứu của Chalkbeat và The Associated Press cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc ghi danh có thể không phục hồi được như trước. Với ít học sinh hơn, các trường công có thể nhận được ít tiền hơn để hoạt động. Nhưng hiện tại, tiền từ hỗ trợ đại dịch đang giữ cho ngân sách trường học được bền vững.

Chris Cram is the director of communications for the Montgomery County Public School system where Pearce lives. He said the county has lost between 3,000 and 5,000 students since last year.

Chris Cram là giám đốc truyền thông của hệ thống Trường Công lập quận Montgomery nơi Pearce sống. Ông cho biết quận đã mất từ 3.000 đến 5.000 học sinh kể từ năm ngoái.

Drops in enrollment could also change the racial makeup of the country’s public schools. The AP/Chalkbeat study found that enrollment declines vary based on race. Enrollment in preschool to 12th grade dropped by 2.6 percent among 41 states last fall. But the decline was highest among white students, whose enrollment fell more than 4 percent.

Tỷ lệ ghi danh giảm cũng có thể thay đổi cấu trúc chủng tộc ở các trường công lập của đất nước. Nghiên cứu AP / Chalkbeat phát hiện ra rằng số lượng ghi danh giảm thay đổi tùy theo chủng tộc. Tỷ lệ ghi danh vào mẫu giáo đến lớp 12 giảm 2,6% trong số 41 tiểu bang vào mùa thu năm ngoái. Nhưng sự sụt giảm là cao nhất ở các sinh viên da trắng, số học sinh ghi danh giảm hơn 4%.di-hoc-trong-mua-dich

White families’ decisions seemed based mostly on whether their child’s public school offered in-person learning. States, where more students had online classes, saw larger declines among white students.

Các quyết định của các gia đình da trắng dường như chủ yếu dựa trên việc liệu trường công lập của con họ có cung cấp phương pháp học trực tiếp hay không. Các bang, nơi có nhiều học sinh tham gia các lớp học trực tuyến hơn, số học sinh da trắng giảm nhiều hơn.

The country’s Hispanic student population saw the biggest change in enrollment from before the pandemic. Enrollment dropped 1.5 percent among Hispanic students, a population that had been America’s fastest-growing student group. That could be because of the problems Hispanics faced during the pandemic. The group saw high rates of job losses and high rates of death and hospitalization from the pandemic.

Dân số sinh viên gốc Tây Ban Nha của đất nước đã chứng kiến sự thay đổi lớn nhất trong số lượng tuyển sinh so với trước đại dịch. Tỷ lệ ghi danh giảm 1,5% trong số các sinh viên gốc Tây Ban Nha, một nhóm dân số từng là nhóm sinh viên phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ. Đó có thể là do những vấn đề mà người Tây Ban Nha phải đối mặt trong đại dịch. Nhóm này chứng kiến tỷ lệ mất việc làm, tỷ lệ tử vong và nhập viện do đại dịch cao.

Cram said some students left Montgomery County to attend private school or home school. He said other families left for economic reasons, moving to less costly areas.

Cram cho biết một số học sinh đã rời Quận Montgomery để theo học tại trường tư thục hoặc trường học tại nhà. Ông cho biết các gia đình khác đã rời đi vì lý do kinh tế, chuyển đến các khu vực ít tốn kém hơn.

“In the coming weeks we will be calling, mailing and door-knocking to engage and encourage these families to return,” Cram said.

“Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ gọi điện, gửi thư và đến gõ cửa từng nhà để thu hút và khuyến khích những gia đình này trở lại trường” Cram nói.

Nguồn VOA

Kindergarten   /ˈkɪn·dərˌɡɑrt·ən/  -n  : mẫu giáo

Ex: Callie will start kindergarten in September.     –   Callie sẽ bắt đầu học mẫu giáo vào tháng 9.

Stability    /stəˈbɪl.ə.ti/    – n : sự ổn định

Ex: Our country has enjoyed a long period of peace and stability.   –   Đất nước chúng ta đã trải qua một thời kỳ hòa bình và ổn định lâu dài.

Makeup    /ˈmeɪkˌʌp/      – n : cấu trúc

Ex: They argue that the membership of the Council does not reflect the racial makeup of the city.   –   Họ cho rằng tư cách thành viên của Hội đồng không phản ánh cấu tạo chủng tộc của thành phố.

Engage    /ɪnˈɡeɪdʒ/    – v : thu hút

Ex: The debate about food safety has engaged the whole nation.   –    Cuộc tranh luận về an toàn thực phẩm đã thu hút sự tham gia của cả nước.

Encourage    /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/   – v : khuyến khích

Ex: They’ve always encouraged me in everything I’ve wanted to do.   –   Họ đã luôn động viên tôi trong mọi việc tôi muốn làm.

You may also like

Leave a Comment