Home Thế giới Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách những điểm đến có nguy cơ mắc Covid cao

Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách những điểm đến có nguy cơ mắc Covid cao

by Mai Lan
The U.S. CDC listed Vietnam in a group of high Covid risk countries in its updated travel warnings while Pakistan banned travel from Vietnam.

Trong các cảnh báo du lịch mới cập nhật CDC Hoa Kỳ đã liệt Việt Nam vào nhóm các quốc gia có nguy cơ mắc Covid cao trong khi đó Pakistan thậm chí còn cấm các hoạt động du lịch từ Việt Nam.

Fifty-six countries and territories, including Australia, Laos, the Philippines, South Korea, Thailand and Vietnam, have been listed as level 3, or those posing high Covid-19 risks in the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s latest travel advisory.

Năm mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Úc, Lào, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, đã được liệt kê vào mức độ 3 hoặc nhóm những quốc gia có nguy cơ Covid-19 cao trong tư vấn du lịch mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

The agency has warned unvaccinated travelers to limit non-essential travel to Vietnam. Due to the current pandemic situation in the country, all travelers may be at risk of contracting or spreading Covid variants, it said.

Cơ quan này đã cảnh báo những du khách chưa được tiêm phòng hạn chế những chuyến du lịch không thiết yếu đến Việt Nam . Cơ quan này còn cho biết do tình hình đại dịch hiện nay trong nước, tất cả khách du lịch đều có thể có nguy cơ mắc bệnh hoặc lây lan các biến thể của Covid.

If American citizens must travel to Vietnam for essential purposes, they are advised to get fully vaccinated before arrival and follow local recommendations and requirements like wearing a mask and staying two meters away from others.

Nếu công dân Mỹ phải đến Việt Nam vì những mục đích thiết yếu, họ nên tiêm phòng đầy đủ trước khi đến và tuân theo các khuyến nghị và yêu cầu của địa phương như đeo khẩu trang và cách xa những người khác hai mét.

The U.S. reopened its borders from last month, allowing in all foreign arrivals to enter the country.

Hoa Kỳ đã mở lại biên giới của mình từ tháng trước, cho phép tất cả những người nước ngoài vào nước này.

However, in light of the emergence of the new Omicron variant, the U.S. government required all travelers to the U.S., including U.S. citizens, permanent residents, and non-immigrants to present airlines with a negative Covid test taken no more than one day before their flight or documentation of having recovered from Covid in the past 90 days.

Tuy nhiên, do sự xuất hiện của biến thể Omicron mới, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tất cả khách du lịch đến Hoa Kỳ, bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân và người không nhập cư phải xuất trình các hãng hàng không xét nghiệm Covid âm tính được thực hiện không quá một ngày trước chuyến bay của họ hoặc những tài liệu về việc đã được khỏi bệnh Covid trong vòng 90 ngày .

Pakistan on Monday announced to extend its travel ban to nine more countries including Vietnam amid the appearance of the Omicron variant.

Hôm thứ Hai, Pakistan đã thông báo gia hạn lệnh cấm đi lại tới 9 quốc gia nữa bao gồm có Việt Nam trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện.

Croatia, Hungary, the Netherlands, Ukraine, Ireland, Slovenia, Vietnam, Poland and Zimbabwe are listed in Category C — a list of countries from which travel is banned.

Croatia, Hungary, Hà Lan, Ukraine, Ireland, Slovenia, Việt Nam, Ba Lan và Zimbabwe được liệt kê vào Loại C – danh sách các quốc gia bị cấm du lịch.

Vietnam has not detected any cases of Omicron so far, but is seeing a steady rise in Delta infections.

Cho đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh Omicron, nhưng đang có sự gia tăng đều đặn về số ca lây nhiễm Delta.

*Bài viết của tác giả Hoang Phong, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/us-lists-vietnam-high-covid-risk-destination-4399656.html

*Từ mới:

ban (v)                           /bæn/                          cấm đoán

agency (n)                    /ˈeɪ.dʒən.si/                 cơ quan, đại lí

citizen (n)                    /ˈsɪt.ɪ.zən/                     công dân

essential (adj)            /ɪˈsen.ʃəl/                      thiết yếu, cốt lõi

border (n)                   /ˈbɔː.dər/                       biên giới

variant (adj)                /ˈveə.ri.ənt/                   biến thể

amid (prep)                 /əˈmɪd/                          ở giữa

 

You may also like

Leave a Comment