Home Việt Nam Hệ sinh thái tiện ích dần “lấp đầy” các khu đô thị của Novaland

Hệ sinh thái tiện ích dần “lấp đầy” các khu đô thị của Novaland

by Admin
Novaland and NovaGroup members have accelerated the project’s progress and placed it into partial operation, following the speed of completing transport infrastructure.

Các thành viên của NovaGroup và Novaland đã đẩy nhanh tiến độ dự án và đưa vào vận hành từng phần, theo tốc độ hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Implementing and operating urban areas.

Triển khai và vận hành các khu đô thị.

The Novaland site management team overcame challenges and finished clusters of projects and utilities in 2021, with the goal of accelerating the construction of large-scale urban regions in the period 2021-23.

Đội ngũ quản lý công trình Novaland đã vượt qua những thách thức và hoàn thành các cụm dự án và tiện ích vào năm 2021, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị quy mô lớn trong giai đoạn 2021-23.

The projects are being built at a faster pace, with the goal of completion and overall operation in 2023.

Dự án đang được xây dựng với tốc độ nhanh, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành tổng thể năm 2023.

NovaWorld Phan Thiet employs around 6,500 people, according to a site manager.

NovaWorld Phan Thiết sử dụng khoảng 6,500 công nhân, theo người quản lý công trường.

“Key utility system areas are being constructed on a continuous basis to ensure the handover and operation schedule in 2022.”

“Các khu hệ thống tiện ích trọng điểm đang được liên tục thi công để đảm bảo tiến độ bàn giao và đi vào hoạt động năm 2022.”

The developer is expected to complete the project and operate the second home area in Florida subdivision this year, as well as several large utility clusters like the Sport Complex and the exclusive 36-hole PGA golf course cluster, Circus Land amusement park and cuisine at Miami Bikini Beach square park, Florida Water Park, Movenpick Hotel, Radisson Hotel, Nova Clinic Phan Thiet, etc.

Chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành dự án và vận hành khu second home tại tiểu khu Florida trong năm nay, cùng một số cụm tiện ích lớn như Khu liên hợp thể thao và cụm sân gôn PGA 36 lỗ độc quyền, công viên quảng trường biển Miami Bikini Beach, khu công viên nước Florida Water Park; khách sạn Movenpick, khách sạn Raddision, phòng khám Nova Clinic Phan Thiết…

Similar to NovaWorld Ho Tram, the construction site is rushing for completion, utilizing over 4,500 workers to hand over and operate The Tropicana’s second home area, Wonderland with several facilities like Tropicana Park, a shopping and dining area along the coastal route, Nova Clinic Ho Tram, and so on.

Tương tự như tại NovaWorld Hồ Tràm, công trường cũng đang gấp rút hoàn thành, với hơn 4,500 công nhân để bàn giao và vận hành khu second home phân kỳ The Tropicana, Wonderland cùng nhiều tiện lớn như: công viên giải trí Tropicana Park, khu phố mua sắm – ẩm thực dọc tuyến ven biển, phòng khám Nova Clinic Hồ Tràm…

To welcome the first residents, Aqua City smart eco-urban will also complete and run several vital utilities including Aqua Central Mall, Aqua Sport Complex, Nova Clinic Aqua City, etc. in 2022.

Để chào đón những cư dân đầu tiên, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City cũng sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng một số tiện ích quan trọng như trung tâm thương mại Aqua Central mall, trung tâm thể thao Aqua Sport Complex, phòng khám Nova Clinic Aqua City….

Novaland and NovaGroup’s core members, including Nova Service and Nova Consumer, have established a comprehensive ecosystem of utility products and services to boost the value of megacities.

Novaland và các thành viên trụ cột của NovaGroup, bao gồm Nova Service và Nova Consumer, đang thiết lập một hệ sinh thái toàn diện về các sản phẩm và dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao giá trị của các đại đô thị.

Nova Service members have currently concentrated their efforts on investing in and managing service utility chains in megacities, contributing to the operation progress.

Các thành viên của Nova Service hiện đang tập trung toàn lực đầu tư và quản lý chuỗi tiện ích dịch vụ tại các đại đô thị, góp phần thúc đẩy tiến độ vận hành.

Typically, Nova FnB operates over 50 restaurants and coffee shops in HCMC, as well as in AquaCity, NovaWorld Ho Tram, and NovaWorld Phan Thiet with brands such as Crystal Jade, Phin Deli Glass House, Phin Deli Cau Dat Farm, Aulac Do Brasil restaurant, Dynasty House, Marina Club, etc.

Điển hình là Nova FnB đang vận hành hơn 50 nhà hàng và quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như AquaCity, NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết với các thương hiệu nhà hàng Crystal Jade, Phin Deli Glass House, Phin Deli Cầu Đất Farm, nhà hàng Aulac Do Brasil, Dynasty House, Marina Club…

Besides, Tropicana Park, Minera Water Park (at NovaWorld Ho Tram); Circus Land, Florida Water Park (at NovaWorld Phan Thiet); Black Pearl show – Invisible Treasures in the harbor – Aqua City Square, etc are among the attractions offered by Nova Dreams.

Ngoài ra, Tropicana Park, công viên khoáng nóng Minera Water Park (tại NovaWorld Ho Tram); Circus Land, Florida Water Park (tại NovaWorld Phan Thiet); show diễn Black Pearl – Báu vật vô hình tại bến du thuyền – quảng trường Aqua City…là một trong những điểm tham quan được cung cấp bởi Nova Dreams.

By 2022, Nova Lifestyle plans to establish eight Citigym centers and operate two sports complexes: Aqua Sport Complex in Aqua City and NovaWorld Sport Complex at NovaWorld Phan Thiet. In addition, Citispa will open four locations throughout the country, while Nova Football will open two professional football training centers.

Đến năm 2022, Nova Lifestyle có kế hoạch thành lập 8 trung tâm Citigym và vận hành hai khu liên hợp thể thao: Aqua Sport Complex tại Aqua City và NovaWorld Sport Complex tại NovaWorld Phan Thiết. Ngoài ra, Citispa sẽ mở 4 địa điểm trên khắp cả nước, còn Nova Football sẽ mở 2 trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Ensuring long-term growth

Đảm bảo tăng trưởng dài hạn

Novaland was regarded as one of the prestigious Vietnamese brands in 2021 in the local and international capital markets. Novaland listed an additional $300 million of convertible bonds on the Singapore Stock Exchange (SGX) as well as maintained a stable position in the VN30 portfolio – the top 30 stocks with substantial capitalization in the market.

Novaland được ghi nhận là một trong những thương hiệu Việt có uy tín trên thị trường vốn trong nước và quốc tế năm 2021. Novaland niêm yết thêm 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), duy trì vị trí ổn định trong bảng danh mục VN30 – top 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường.

The company also announced a number of business objectives that would be presented to shareholders at the General Meeting in 2022. Its revenue has reached VND35,900 billion, with a profit of VND6,500 billion, up 141 percent and 88 percent respectively compared to 2021.

Công ty cũng đã công bố một số mục tiêu kinh doanh sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào năm 2022. Doanh thu đạt 35.900 tỷ đồng, lợi nhuận 6.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 141% và 88% so với năm 2021. 

The handover of significant projects such as Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram (Wonderland, The Tropicana), NovaHills Mui Ne Resort & Villas, and project clusters in HCMC is expected to provide income growth impetus.

Việc bàn giao các dự án lớn như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm (Wonderland, The Tropicana), NovaHills Mũi Né Resort & Villas và các cụm dự án tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng thu nhập.

In addition to the sustainable development strategy, Novaland supports the government and the community in a variety of social security activities.

Bên cạnh chiến lược phát triển bền vững, Novaland còn hỗ trợ chính phủ và cộng đồng trong nhiều hoạt động an sinh xã hội.

The highlights are urgent action programs including subscribing to the Covid-19 Vaccine Fund, giving ambulances and specialized medical equipment, concentrating isolation zones, field hospitals and resuscitation centers for Covid-19 patients.

Nổi bật là các chương trình hành động cấp thiết bao gồm đăng ký Quỹ vắc xin Covid-19, cấp xe cứu thương và thiết bị y tế chuyên dụng, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và trung tâm hồi sức cho bệnh nhân Covid-19.

The enterprise also started a zero-dong supermarkets program to supply food to difficult circumstances that were blockaded and quarantined; prepare thousands of meals to give to doctors on the front line and started a waste sorting program in apartment buildings.

Doanh nghiệp này cũng bắt đầu chương trình siêu thị 0 đồng để cung cấp thực phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn bị phong toả hoặc cách ly; chuẩn bị hàng nghìn suất ăn để cho các bác sỹ tuyến đầu và bắt đầu phân loại rác tại các chung cư.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/business/utility-ecosystem-gradually-fills-novaland-s-urban-areas-4452836.html

Từ mới:

accelerated (adj)  /əkˈseləreɪtɪd/ : làm nhanh,rảo bước, giục gấp

infrastructure (n)  /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər: cơ sở hạ tầng, thiết bị phụ thuộc

cluster (n)  /ˈklʌs.tər/ : đám, bó, cụm, đàn, bầy

utility (n)  /juːˈtɪl.ə.ti/ : tiện ích, thực tiễn, tiêu chuẩn hóa chặt chẽ

comprehensive (adj) /ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/ : bao hàm toàn diện, thông minh

resuscitation (n) /rɪˌsʌs.ɪˈteɪ.ʃən/ : sự làm tỉnh lại, sự làm cho rõ nét

circumstance (n)  /ˈsɜː.kəm.stɑːns/ : hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

 

You may also like

Leave a Comment