Home Thế giới Harry và Megan buộc tội hoàng gia Anh trên phương tiện truyền thông

Harry và Megan buộc tội hoàng gia Anh trên phương tiện truyền thông

by Phạm Thư
Meghan, the wife of Britain’s Prince Harry, and her husband spoke to American Oprah Winfrey Sunday on American television.

Meghan, vợ của Hoàng tử Anh quốc Harry, và chồng của mình đã có một cuộc trò chuyện với một người Mỹ tên Oprah Winfrey vào Chủ Nhật trước đó trên truyền hình Mỹ.

Meghan accused Britain’s royal family of being worried about her son’s skin color, and of causing her to have thoughts of harming herself. Meghan also said on the program that her requests for medical attention were refused.

Meghan buộc tội gia đình hoàng gia Anh vì lo ngại về màu da của con trai cô, và khiến cô phải có những suy nghĩ tự làm hại bản thân. Meghan cũng chia sẻ trong chương trình rằng các yêu cầu về chưa trị y tế của cô đều bị từ chối.

Their discussion will be replayed in Britain on Monday.

Cuộc trò chuyện của họ được phát lại tại Anh vào thứ Hai.

Meghan’s mother is Black and her father is white. She said her son Archie had been denied the title of prince because of concerns about his race.

Mẹ của Meghan là người da đen và cha cô là người da trắng. Cô cho biết con trai mình Archie đã bị chối bỏ khỏi tước vị hoàng tử bởi những lo ngại về chủng tộc của con mình.

“That was relayed to me from Harry,” she said, saying that her concerns had been expressed to her husband and not to her. Neither Meghan nor Harry would say who had made the statements.

“Điều đó được Harry tiết lộ cho tôi,” cô nói, đề cập rằng những mối lo của mình đã được bộc lộ tới chồng mình mà không phải là ngược lại. Cả Meghan và Harry đều không tiết lộ ai là người đưa ra những lời này.

Harry said his family had cut them off financially. He also said his father Prince Charles refused to accept his telephone calls at one point.

Harry cho biết gia đình mình đã từ chối cung cấp về mặt tài chính cho họ. Anh cũng nói cha anh là Hoàng tử Charles từ chối nhận cuộc gọi điện thoại tại một thời điểm.

Nearly three years since her 2018 wedding in Windsor Castle, Meghan described some members of the royal household as cruel, lying and racist.

Gần 3 năm kể từ đám cưới năm 2018 tại Lâu đài Windsor của mình, Meghan miêu tả một số thành viên trong gia đình hoàng tộc là hà khắc, dối trá và phân biệt chủng tộc.

She also accused Kate, wife of Harry’s brother Prince William, of making her cry before her wedding. She said she had thoughts of suicide.

Cô cũng buộc tội Kate, vợ của anh trai Harry, Hoàng tử William, vì khiến cô khóc trước lễ cưới. Cô cho biết mình đã nghĩ đến việc tự sát.

“I just didn’t want to be alive any more. And that was very clear and real and frightening,” Meghan said.

“Tôi chỉ đơn giản là không muốn sống nữa. Và điều đó rất rõ ràng và thật lòng và đáng sợ,” Meghan giãi bày.

Meghan was known as Meghan Markle before marrying Prince Harry. She became famous after appearing in the American TV program “Suits.”

Meghan được biết đến với tên là Meghan Markle trước khi cưới Hoàng tử Harry. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ có tên “Suits.”

The British royal family has not yet commented about the accusations.

Gia đình hoàng tộc Anh chưa bình luận gì thêm về những cáo buộc này.

“Really let Down” – Thực sự thất vọng

Harry and Meghan, known as the Duke and Duchess of Sussex, announced in January 2020 that they would leave their royal duties. The move caused a crisis for the royal family.

Harry và Meghan, được biết đến là Công tước và Công nương xứ Sussex, tuyên bố vào tháng Một 2020 rằng họ sẽ rũ bỏ khỏi mọi nghĩa vụ hoàng gia. Hành động này đã gây một cuộc biến động lớn trong gia đình hoàng tộc.

Last month, Buckingham Palace confirmed the split would be permanent.

Vào tháng trước, Cung điện Buckingham xác nhận việc phân tách này sẽ là vĩnh viễn.

Harry is 36 years old. He said he and his wife had left royal duties because he was worried that Meghan might be driven to her death by Britain’s tabloid newspapers. His mother Diana died in a 1997 car crash as she was being chased by photographers.

Harry đã 36 tuổi. Anh cho biết anh và vợ mình đã thoát khỏi các nghĩa vụ hoàng gia bởi anh lo rằng Meghan có thể bị buộc phải chết bởi các báo lá cải Anh. Mẹ của anh là Diana đã chết trong một vụ tai nạn xe năm 1997 khi bị bám đuôi bởi cánh thợ săn ảnh.

“What I was seeing was history repeating itself, but definitely far more dangerous — because then you add race in, and you add social media in,” Harry said.

“Điều mà tôi nhìn thấy bây giờ là lịch sử tự lặp lại, nhưng chắc chắn không còn đáng sợ như vậy – bởi sau đó bạn thêm sắc tộc vào, và bạn thêm truyền thông xã hội vào,” Harry nói.

“I had three conversations with my grandmother, and two conversations with my father before he stopped taking my calls. And then he said, can you put this all in writing?” Harry said.

“Tôi đã có 3 cuộc hội thoại với bà tôi, và hai cuộc hội thoại với cha tôi trước khi ông ấy ngừng nhận điện thoại từ tôi. Và sau đó ông nói, con có thể viết mọi thứ ra không?” Harry kể lại.

He felt “really let down” by his father.

Anh đã cảm thấy “rất thất vọng” bởi bố mình.

Both Meghan and Harry said they did receive support from the queen.

Cả Meghan và Harry cho biết họ có nhận hỗ trợ từ nữ hoàng.

Additional accusations – Những cáo buộc khác

Meghan has been accused of bullying employees of the palace, a charge that appeared in British tabloids. Buckingham Palace said it would investigate the accusations.

Meghan đã bị buộc tội bắt nạt nhân viên trong lâu đài, một cáo buộc như vậy đã xuất hiện trên báo lá cải Anh. Cung điện Buckingham cho biết mình sẽ điều tra các cáo buộc này.

Meghan told Winfrey that palace employees failed to protect her and lied to protect others.

Meghan chia sể với Windrey rằng các nhân viên lâu đài đã không thể bảo vệ cô và nói dối để bảo vệ người khác.

“It was only once we were married and everything started to really worsen that I came to understand that not only was I not being protected but that they were willing to lie to protect other members of the family,” Meghan said.

“Kể từ khi chúng tôi kết hôn và mọi thứ bắt đầu thực sự tệ đi và tôi nhận ra rằng tôi không chỉ không được bảo vệ mà họ cũng sẵn sàng nói dối để bảo vệ những thành viên khác trong gia đình,” Meghan cho biết.

Meghan said she and Harry were not paid to talk to Winfrey.

Meghan cho biết mình và Harry không được trả tiền để trò chuyện với Winfrey.

The two also said that Meghan, who is pregnant with their second child, was expecting a girl.

Hai người cũng nói rằng Meghan, người đang mang thai đứa con thứ hai, đang mong chờ một bé gái.

The royal family has other problems. The largest is Prince Andrew’s friendship with Jeffrey Epstein, who was found guilty of sex crimes and later died in prison. That led Andrew, Harry’s uncle, to be removed from royal duties.

Gia đình hoàng gia có những vấn đề khác. Lớn nhất là tình bạn của Hoàng tử Andrew với Jeffrey Epstein, người phạm tội tình dục và sau đó chết trong tù. Điều đó khiến Andrew, chú của Harry, bị loại bỏ khỏi các nghĩa vụ hoàng gia.

Nguồn: VOA

title /ˈtaɪ.təl/ – n. tước vị, chức danh

Ex: He will retain the honorary title of non-executive chairman. – Anh ấy sẽ giữ lại chức danh chủ tịch danh dự không điều hành.

cruel /ˈkruː.əl/ – adj. hà khắc, độc ác

Ex: Don’t tease him about his weight – it’s cruel. – Đừng trêu chọc cân nặng của anh ấy – điều đó rất độc ác.

charge /tʃɑːdʒ/ – n. cáo buộc

Ex: She’s been charged with murder. – Cô ấy bị cáo buộc giết người.

permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ – adj. vĩnh viễn, mãn tính

Ex: The disease can cause permanent damage to the brain. – Căn bệnh này gây ra tổn thương não vĩnh viễn.

willing /ˈwɪl.ɪŋ/ – adj. sẵn sàng

Ex: If you’re willing to fly at night, you can get a much cheaper ticket. – Nếu bạn sẵn sàng bay vào tối, bạn có thể có vé giá rẻ hơn.

guilty  /ˈɡɪl.ti/ – adj. có phạm tội, tội lỗi

Ex: I feel so guilty about forgetting her birthday. – Tôi thấy rất tội lỗi vì đã quên sinh nhật của cô ấy.

You may also like

Leave a Comment