Home Việt Nam Giữa đại dịch Covid-19 thương mại điện tử nằm ở vị trí thống trị 

Giữa đại dịch Covid-19 thương mại điện tử nằm ở vị trí thống trị 

by Thu Hà
With Covid-19 forcing people to stay at home and spend time online, e-commerce has been thriving.

Đại dịch Covid-19 buộc mọi người phải ở nhà và dành thời gian cho trực tuyến vì vậy thương mại điện tử đã phát triển mạnh.

When Tet, the Lunar New Year, was a month and a half away e-commerce platforms had already achieved a strong increase in revenues during their December-12 promotion program.

Khi còn một tháng rưỡi nữa là đến tết nguyên đán, các nền tảng thương mại điện tử đã đạt được mức doanh thu tăng mạnh trong chương trình khuyến mại từ ngày 12 tháng 12

Lazada said sales doubled from the same period in 2020, while the number of sellers was up by 2.5 times.

Lazada cho biết doanh số bán hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, trong khi số lượng người bán tăng gấp 2,5 lần.

Shopee also reported a strong rise in sales during the event, with most of the orders being for skincare products and house decorative items.

Shopee cũng báo cáo doanh số bán hàng tăng mạnh trong thời gian diễn ra sự kiện, với hầu hết các đơn đặt hàng là các sản phẩm chăm sóc da và đồ trang trí nhà cửa.

But Dec. 12 was not the only occasion when e-commerce sites recorded such strong sales: In 2021 they also had major promotions for Oct. 10, Nov. 11, Black Friday, and Cyber Friday.

Nhưng ngày 12 tháng 12 không phải là dịp duy nhất mà các trang thương mại điện tử ghi nhận doanh số bán hàng mạnh mẽ như vậy: Vào năm 2021, họ cũng có các chương trình khuyến mãi lớn cho ngày 10 tháng 10, ngày 11 tháng 11, Thứ sáu đen và thứ sáu điện tử.

Tiki saw sales soar nine times from normal days on Nov. 11.

Tiki đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng gấp 9 lần so với ngày bình thường vào ngày 11 tháng 11.

According to the ‘e-Conomy Southeast Asia’ report released last November by Google, Temasek and Bain & Co., Vietnam’s Internet economy is expected to grow by 31 percent to $21 billion in 2022.

Theo báo cáo của ‘e-Conomy Southeast Asia’ do Google, Temasek và Bain & Co công bố vào tháng 11 năm ngoái, nền kinh tế Internet của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 31% lên tới 21 tỷ đô la vào năm 2022.

Tran Tuan Anh, executive director of Shopee Vietnam, said, “the digital transformation process has been shortened thanks to the pandemic.”

Ông Trần Tuấn Anh, giám đốc điều hành của Shopee Việt Nam cho biết, “quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đã được rút ngắn nhờ đại dịch”.

The report said eight million new digital consumers had been added between the start of the pandemic and the first half of this year, 55 percent of them living in non-metropolitan areas.

Báo cáo này cũng cho biết 8 triệu người dùng kỹ thuật số mới đã được thêm vào từ khi bắt đầu đại dịch đến nửa đầu năm nay, 55% trong số họ sống ở các khu vực ngoại thành.

“Stickiness of adoption remains high as digital consumption has become a way of life,” it said, pointing out that 97 percent of new consumers are still using online services and 99 percent said they intend to continue using them in future.

Báo cáo chỉ ra rằng : “Mức độ chấp nhận vẫn cao khi tiêu dùng kỹ thuật số đã trở thành một lối sống”, đồng thời chỉ ra rằng 97% người tiêu dùng mới vẫn đang sử dụng các dịch vụ trực tuyến và 99% cho biết họ có ý định tiếp tục sử dụng chúng trong tương lai.

Some 30 percent of digital sellers believe they cannot make it through the pandemic without digital platforms.

Khoảng 30% người bán hàng trên nền tảng kỹ thuật số tin rằng họ không thể vượt qua đại dịch mà không có kỹ thuật số.

Lazada Vietnam CEO James Dong said at an event held recently that the pandemic has stimulated millions of new customers to experience online shopping for the first time.

Giám đốc điều hành Lazada Việt Nam ông James Dong cho biết tại một sự kiện được tổ chức gần đây đại dịch đã kích thích hàng triệu khách hàng mới lần đầu tiên trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

“E-commerce has really transformed from a side channel to a core part of the growth strategy of brands and sellers”.

“Thương mại điện tử đã thực sự chuyển đổi từ một kênh phụ trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng của thương hiệu và người bán”.

Because of the pandemic, e-commerce sites started to sell food and groceries during the social distancing period.

Vì đại dịch, các trang thương mại điện tử bắt đầu bán thực phẩm và hàng tạp hóa trong thời gian giãn cách xã hội.

According to a study by Malaysia’s iPrice Group last September, online groceries are the only category to achieve steady and consistent growth since the beginning of the pandemic.

Theo một nghiên cứu của Tập đoàn iPrice của Malaysia vào tháng 9 năm ngoái, cửa hàng tạp hóa trực tuyến là danh mục duy nhất đạt được mức tăng trưởng ổn định và nhất quán kể từ đầu đại dịch.

Google searches related to online grocery stores increased by 223 percent in the second quarter of 2021 and 11 times in July compared to May, when stringent social distancing restrictions were in place in some provinces and cities.

Các tìm kiếm trên Google liên quan đến các cửa hàng tạp hóa trực tuyến đã tăng 223% trong quý 2 năm 2021 và gấp 11 lần trong tháng 7 so với tháng 5, khi các hạn chế nghiêm ngặt trong thời gian giãn cách xã hội được áp dụng ở một số tỉnh và thành phố.

What next?

Tiếp theo là gì?

iPrice points out three trends in its forecast for Vietnam’s e-commerce market this year.

iPrice chỉ ra ba xu hướng dự báo trong thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm nay.

The first is the personalization of the shopper experience, with consumers needing e-commerce businesses to help them find the products they need, offer coupons and streamline the supply chain to shorten delivery times and ensure product quality.

Đầu tiên là cá nhân hóa trải nghiệm người mua sắm, với việc người tiêu dùng cần các doanh nghiệp thương mại điện tử giúp họ tìm thấy sản phẩm họ cần, cung cấp phiếu giảm giá và hợp lý hóa chuỗi cung ứng để rút ngắn thời gian giao hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

The ‘Personalization Pulse Check’ report in 2018 by Accenture Interactive, an Irish multinational professional services company, had found that 91 percent of consumers were more likely to shop with brands that recognize, remember and provide them with relevant offers and recommendations.

Báo cáo ‘Kiểm tra nhịp độ cá nhân hóa’ vào năm 2018 của Accenture Interactive, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia của Ireland, đã phát hiện ra rằng 91% người tiêu dùng có nhiều khả năng mua sắm với các thương hiệu được công nhận, ghi nhớ và cung cấp cho họ những đề nghị và khuyến nghị có liên quan.

The second trend is the rise of cashless payments.

Xu hướng thứ hai là sự gia tăng của phương thức thanh toán không tiền mặt.

For the first time in 2021 cash payments saw the risk of being dethroned as the most common method of payment in Vietnam after decreasing to only 42 percent of payments from 60 percent in 2020,report by Facebook and U.S. consulting firm Bain & Company said in November.

Lần đầu tiên vào năm 2021, thanh toán bằng tiền mặt có nguy cơ bị truất ngôi không còn là phương thức thanh toán phổ biến ở Việt Nam.Theo Báo cáo của Facebook và Bain & Company, lần đầu tiên tỷ lệ thanh toán tiền mặt (COD) sụt giảm đáng kể từ 60% (năm 2020) xuống còn 42% (năm 2021).

The final trend is that of environment-friendly consumption.

Xu hướng cuối cùng là tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Consumers have become aware that the products they use not only need to be of good quality but also safe for health and do not leave negative impacts on the environment.

Người tiêu dùng đã nhận thức được rằng sản phẩm họ sử dụng không chỉ cần có chất lượng tốt mà còn phải an toàn cho sức khỏe và không để lại tác động tiêu cực đến môi trường.

The report by Facebook and Bain said environmental, social and governance (ESG) factors now count as among the top reasons for consumers to switch brands in Southeast Asia.

Báo cáo của Facebook và Bain cho biết các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) hiện được coi là một trong những lý do hàng đầu khiến người tiêu dùng chuyển đổi thương hiệu ở Đông Nam Á.

According to iPrice, it is hard to predict if sustainability and eco-friendliness will become the main trend in 2022, but it certainly has importance in e-commerce in the future.

Theo iPrice, thật khó để dự đoán liệu tính bền vững và thân thiện với môi trường có trở thành xu hướng chính vào năm 2022 hay không, nhưng nó chắc chắn có tầm quan trọng trong thương mại điện tử trong tương lai.

*Bài viết của tác giả Vien Thong, link bài viết tại https://e.vnexpress.net/news/business/industries/amid-pandemic-e-commerce-reigns-supreme-4411365.html

Từ mới:

thriving (adj) /ˈθraɪ.vɪŋ:

revenue (n) /ˈrev.ən.juː:

decorative (adj)  /ˈdek.ər.ə.tɪv:

digital (adj) /ˈdɪdʒ.ɪ.təl:

groceries /ˈɡroʊ·sə·riz/ :

multinational (adj) /ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl:

governance (n) /ˈɡʌv.ən.əns:

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment