Home Việt Nam Giới trẻ Sài Gòn “chơi” xe đạp sau thời gian dài bị phong tỏa

Giới trẻ Sài Gòn “chơi” xe đạp sau thời gian dài bị phong tỏa

by Mai Lan
A newfound enthusiasm for bicycling has caught bike rental shops and clubs in HCMC unprepared, and many are scrambling to import bicycles to meet the demand.

Thú chơi xe đạp mới xuất hiện đã khiến các cửa hàng và câu lạc bộ cho thuê xe đạp ở TP.HCM không kịp chuẩn bị, và rất nhiều người đang tranh nhau thu mua xe đạp để đáp ứng nhu cầu.

On a Saturday afternoon in November My Hanh of Thu Duc City and Hong Tham of District 5 met at a bicycle club in District 1.

Vào một buổi chiều thứ bảy của tháng 11, chị Mỹ Hạnh ở Thành phố Thủ Đức và chị Hồng Thắm ở Quận 5 đã gặp nhau tại một câu lạc bộ xe đạp ở Quận 1.

For two weeks the 23-year-old women had not been able to get bikes due to the huge demand, but they were third time lucky. It was the first time ever they had handled sports bikes and had to be shown the ropes by a club member.

Trong 2 tuần đầu tiên, những người phụ nữ 23 tuổi này đã không thể mua được xe đạp do lượng cầu quá lớn, nhưng họ đã may mắn trong tuần tiếp theo. Đây là lần đầu tiên họ điều khiển xe đạp thể thao và đã được  một thành viên khác trong câu lạc bộ hướng dẫn trước đó.

Unlike Hanh and Tham, Lan Anh and her two friends in District 1 have been hiring sports bikes for weeks. Since Oct. 1, when HCMC reopened, they have been to riding every weekend instead of eating and drinking as they used to before the lockdown.

Không giống như Hạnh và Thắm, Lan Anh và hai người bạn ở quận 1 đã thuê được xe đạp thể thao từ nhiều tuần nay. Kể từ ngày 1 tháng 10, khi TP.HCM mở cửa trở lại, họ đã đi xe đạp vào mỗi cuối tuần thay vì đi ăn uống như trước khi đóng cửa.

Tran Uyen, 21, has been renting a bicycle almost every day for nearly two months and riding alone.

Trần Uyên, 21 tuổi, đã thuê và đi xe đạp một mình gần như mỗi ngày trong gần hai tháng

Renting bicycles to ride around for exercise has become a trend among youngsters in Saigon, and bicycle shops and clubs do not have enough bikes for all of them.

Thuê xe đạp để tập thể dục đã trở thành một trào lưu của giới trẻ Sài Gòn, các cửa hàng, câu lạc bộ xe đạp còn không có đủ xe đạp cho tất cả mọi người.

Huynh Quyet Thang, owner of the club on Tran Nhat Duat Street where Hanh and Tham go, says: “On average, around 70 customers rent bicycles every weekend. We have only 40 and we just imported seven more to meet the demand”.

Anh Huỳnh Quyết Thắng, người chủ của câu lạc bộ trên đường Trần Nhật Duật, nơi Hạnh và Thắm đến, cho biết: “Trung bình mỗi cuối tuần có khoảng 70 khách đến thuê xe đạp. Chúng tôi chỉ có 40 chiếc và vừa phải nhập thêm bảy chiếc để đáp ứng thêm nhu cầu”.

He admits to being surprised that so many people have taken up riding after the lockdown ended.

Anh thừa nhận rằng đã rất ngạc nhiên khi có rất nhiều người đã đi xe đạp sau khi kết thúc phong tỏa.

Before the pandemic the club had members mostly aged over 30 who would organize trips to suburban areas. Now he lets everyone rent bikes after seeing the spurt in interest among young people.

Trước đại dịch, câu lạc bộ chủ yếu có các thành viên trên 30 tuổi, những người sẽ tổ chức các chuyến đi đến các khu vực ngoại ô. Giờ đây, anh cho tất cả mọi người thuê xe đạp sau khi nhận thấy được sự quan tâm lớn của giới trẻ.

A bicycle shop in Co Giang Ward also reported a surge in demand. Tran Huu Van, its owner, says he has never seen so many people rent bikes until now. He has more than 40 bikes, and they are taken most of the time.

Một cửa hàng bán xe đạp ở phường Cô Giang cũng cho biết lượng cầu đã tăng đột biến. Anh Trần Hữu Văn, chủ quán cho biết từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thấy nhiều người đến thuê xe đạp như vậy. Anh ấy có hơn 40 chiếc xe đạp và chúng được sử dụng hầu hết mọi lúc.

“At first they only rode in the city center, now there are bike trips every week to the outskirts,” he said.

“Ban đầu họ chỉ đạp xe trong trung tâm thành phố, giờ đây hàng tuần đều có những chuyến xe đạp ra ngoại ô”, anh nói.

An employee at a bicycle rental shop in District 3 says: “The numbers of customers is four times higher than before the pandemic. The message system to book a bicycle is always overloaded”.

Nhân viên một cửa hàng cho thuê xe đạp ở quận 3 cho biết: “Lượng khách đông gấp 4 lần trước đại dịch. Hệ thống nhắn tin đặt xe luôn trong tình trạng quá tải”.

Her shop does not have enough bikes to go around, she adds.

Cô cho biết thêm rằng hiện tại cửa hàng của cô không còn đủ xe đạp để xoay vòng

According to many shop owners, the majority of customers are women aged under 30.

Theo nhiều chủ cửa hàng, khách hàng đa số là phụ nữ có độ tuổi dưới 30.

Many young people rent bicycles to experience a new hobby, saying they only ride around the city center to take pictures and sit in cafes for hours.

Nhiều bạn trẻ thuê xe đạp để trải nghiệm thú vui mới cho biết rằng họ chỉ đạp xe quanh trung tâm thành phố để chụp ảnh và ngồi quán cà phê trong hàng giờ đồng hồ.

Bikes cost VND50,000 ($2.2) to VND120,000 to rent, and customers do not need to make a cash deposit but only need to leave their ID cards.

Giá thuê xe đạp dao động từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng, khách hàng không cần đặt cọc tiền mặt mà chỉ cần để lại chứng minh thư.

There are many reasons for young people to turn to cycling.

Có rất nhiều lý do để giới trẻ chuyển hướng sang đạp xe.

Hanh says after months of being cooped up at home she wants to do outdoor exercises and breathe the fresh air instead of going to a gym like she used to.

Hạnh cho biết sau nhiều tháng bị nhốt ở nhà, cô muốn tập thể dục ngoài trời và hít thở bầu không khí trong lành thay vì đến phòng tập như trước đây.

“Biking is relaxing and easy to pick up. It is also the same for running, but one will get tired more quickly”.

” Thật dễ dàng để đạp xe và nó cũng thực sự thư giãn. Chạy bộ cũng vậy, nhưng sẽ nhanh mệt hơn”.

Anh’s group of friends say: “After many days of staying at home and feeling stressed out by the epidemic, we now miss the sound of Saigon’s bustling traffic. Cycling is a way to see and feel the city reclaim its vibrancy“.

Nhóm bạn của Ánh thì nói rằng: “Sau nhiều ngày ở nhà và cảm thấy căng thẳng vì dịch bệnh, giờ chúng tôi thấy nhớ tiếng xe cộ nhộn nhịp của Sài Gòn. Đạp xe là một cách để ngắm nhìn và cảm nhận sự sôi động của thành phố”.

Uyen, who spends hours glued to a computer attending online courses, just wants to ride around the city a bit to unwind at the end of the day.

Uyên, người dành hàng giờ dán mắt vào máy tính để tham gia các khóa học trực tuyến, hiện tại chỉ muốn đi vòng quanh thành phố một chút để thư giãn vào cuối ngày

Thang says cycling has become a new trend and will continue to thrive in future.

Thắng cho biết đi xe đạp đã trở thành một xu hướng mới và sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai.

“Around 30 percent of first-time customers return after trying it out”.

“Khoảng 30% khách hàng đã quay lại sau khi lần đầu đi thử”.

Similarly, Van’s shop has seen more than half the customers return to rent again, and many even bring friends along.

Tương tự, cửa hàng của Vân cũng có hơn một nửa số khách hàng đã quay lại thuê, thậm chí nhiều người còn đưa bạn bè đi cùng.

Some people also buy a bike assembled by him.

Một số người còn mua một chiếc xe đạp do chính tự anh lắp ráp.

Despite only being acquainted with bicycles for a little over a month Anh’s group already feels “addicted”.

Dù mới chỉ làm quen với xe đạp khoảng hơn 1 tháng nhưng nhóm của Ánh đã cảm thấy “ghiền”.

They realize that in addition to being relaxing, cycling also brings a lot of health benefits.

Họ nhận ra rằng ngoài việc thư giãn, đạp xe còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uyen has also considered buying a bike to go on cycling trips to the suburbs with Thang’s club.

Uyên cũng tính mua một chiếc xe đạp để đạp xe ra ngoại thành cùng câu lạc bộ của Thắng.

Hanh and Tham, after returning from their first trip, said they plan to rent bicycles again next week.

Hạnh và Thắm sau khi trở về từ chuyến đi đầu tiên cho biết họ dự định sẽ thuê tiếp xe đạp vào tuần sau.

Hanh said: “We wish we had picked up cycling sooner”.

Hạnh nói: “Ước gì chúng tôi đạp xe sớm hơn”

*Bài viết của tác giả Diep Phan, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/trend/young-saigonese-take-to-cycling-after-long-lockdown-4394978.html

*Bài báo được livestream trên fanpage chính thức của báo, link tại đây

Từ mới:

scrambe (v)                 /ˈskræm.bəl/                   tranh giành         

spurt (n)                       /spɜːt/                             sự tăng mạnh trong thời gian ngắn

cooped up (adj)          /ˌkuːpt ˈʌp/                       bị nhốt lại

bustling (adj)              /ˈbʌs.lɪŋ/                          nhộn nhịp

vibrancy (n)                /ˈvaɪ.brən.si/                     sự sôi động

glue (v)                        /ɡlu/                                 dán vào

 

You may also like

Leave a Comment