Home Việt Nam Giá nhiên liệu tăng khiến ngư dân lo ngại

Giá nhiên liệu tăng khiến ngư dân lo ngại

by Thu Hà
Fuel has become such a huge expense that fishermen in central Vietnam are having trouble making a living.

Nhiên liệu trở thành một khoản chi phí lớn tới mức các ngư dân ở miền Trung Việt Nam đang đối mặt với khó khăn trong việc mưu sinh.

These days, the fishing harbor along Ca Ty River in coastal Phan Thiet Town of Binh Thuan Province is not as bustling as it should be this time of year.

Vài ngày qua, bến cá ven sông Cà Ty ở biển thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận không nhộn nhịp như thời điểm này trong năm.

Normally, the period after Lunar New Year is the busiest season for fishermen with the rainy and stormy season months away.

Thông thường, thời gian sau tết là mùa bận rộn của các ngư dân vì mùa mưa bão hàng tháng trời.

Hoang Van Thanh, who owns a fishing boat and works as a fisherman, said fuel prices are now his biggest worry. Thanh is preparing for a new trip but said he might have to stay home rather than setting sail should oil prices keep climbing.

Anh Hoàng Văn Thanh, chủ sở hữu một chiếc tàu cá và làm nghề đánh bắt cá cho biết, giá nhiên liệu hiện là nỗi lo lớn nhất của anh. Anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi mới nhưng nếu giá dầu tiếp tục leo thang anh có thể phải ở nhà thay vì ra khơi.

He normally operates in the waters off BinhThuan’s Phu Quy Island.

Anh thường hoạt động ở vùng biển ngoài khơi đảo Phú Quý của tỉnh BìnhThuân.

Last year, he spent around VND90 million ($4,000) on oil for a trip of around 10 days, but for his upcoming trip, Thanh has already had to pay almost VND120 million.

Năm ngoái, anh dành ra 90 triệu đồng ($4000) để đổ dầu cho một chuyến đi khoảng 10 ngày, nhưng với chuyến đi sắp tới anh phải trả 120 triệu đồng.

Vietnam gasoline prices set a new record on March 1 after authorities adjusted them upward for the sixth time in less than three months.

Giá xăng dầu ở Việt Nam lập kỷ lục mới vào ngày 1 tháng 3 sau khi các nhà chức trách điều chỉnh tăng lần thứ 6 trong vòng chưa đầy 3 tháng.

The price of popular gasoline RON 95 and biofuel E5 RON 92 both rose 2.1 percent to VND26,830 and VND26,070, respectively. ($1 = VND22,820)

Giá xăng phổ biến RON 95 và xăng sinh học E5 RON 92 đều tăng 2,1% lên lần lượt là 26.830 đồng và 26.070 đồng. (1 đô la = 22.820 đồng)

The prices of other fuels, including kerosine, diesel and mazut also climbed 2.4 to 2.9 percent. The latest prices topped the previous peak reached in July 2014. Tuesday’s was the sixth hike since Dec. 10, 2021 with no downward adjustments.

Giá của các nhiên liệu khác, bao gồm kerosine, dầu diesel và dầu mazut cũng tăng 2.4 đến 2.9%. Giá mới nhất chạm đỉnh trước đó vào tháng 7 năm 2014. Hôm thứ ba là lần tăng thứ sáu kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 mà không có điều chỉnh.

“I feel quite discouraged as it is only a few months into the new year and oil prices have already risen several times.”

“Tôi cảm thấy khá nản vì chỉ còn vài tháng nữa là sang năm mới mà giá dầu đã tăng gấp mấy lần”.

If the coming trip does not yield decent output, Thanh would stay home to save costs, he said.

Anh nói, “Nếu chuyến đi tới không thu được sản lượng tốt, anh sẽ ở nhà để tiết kiệm chi phí.”

Tran Thanh, another fisherman and fishing boat owner, said he needs around 5,000 liters of oil to operate his boat and with the current prices, he must spend an extra VND5 million.

Trần Thành, một ngư dân và chủ tàu cá khác cũng nói anh cần khoảng 5,000 lít đầu để vận hành tàu và với giá cả như hiện tại anh phải trả thêm 5 triệu đồng.

“I heard that gas and oil prices will keep rising. It almost left me breathless.”

“Tôi nghe nói giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng. Điều này khiến tôi nghẹt thở.”

Home to more than 7,500 fishing boats, Binh Thuan is one of the three biggest fishing grounds in Vietnam, with the others being Kien Giang and Ba Ria – Vung Tau in southern Vietnam.

Bình Thuận có hơn 7,500 tàu đánh cá, là một trong 3 ngư trường lớn nhất Việt Nam, còn lại là Kiên Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu ở miền Nam Việt Nam.

Huynh Quang Huy, head of the fisheries agency under the province’s Department of Agriculture and Rural Development, said the repeated increase of oil and gas prices has caused the cost for each trip to rise by 20-30 percent on average, leaving a significant impact on fishermen.

Ông Huỳnh Quang Huy, Trưởng phòng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết việc tăng liên tục giá xăng dầu đã khiến chi phí mỗi chuyến đi biển tăng trung bình 20-30%, ảnh hưởng không nhỏ đến ngư dân.

“Meanwhile the price of seafood remains the same on the market,” he added.

Anh nói thêm, ” Tuy nghiên trên thị trường giá hải sản vẫn giữ nguyên.”

More than 600 kilometers (over 370 miles) away, Nguyen Loc, owner of a fishing boat on Ly Son Island off Quang Ngai Province, said fishermen have reported a bumper crop so far this year but due to the rising input cost, boat owners are still facing financial hardship.

Cách đó hơn 600 km (hơn 370 dặm), anh Nguyễn Lộc, chủ một tàu đánh cá trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm nay ngư dân dự báo một vụ bội thu nhưng do chi phí đầu vào tăng cao nên các chủ tàu đang vẫn đang gặp khó khăn về tài chính.

Vo Thanh Huy in Quang Ngai’s Duc Pho Town has just bought 20,000 liters of oil to prepare for an offshore fishing trip near Bach Long Vi Island off northern Hai Phong City.

Võ Thanh Huy ở thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa mua 20,000 lít dầu để chuẩn bị cho một chuyến đánh bắt xa bờ gần đảo Bạch Long Vĩ phía bắc thành phố Hải Phòng.

He had prepared for the trip before the Lunar New Year holiday, which ended on Feb. 6. As he calculated back then, oil would cost him around VND350 million.

Anh ấy đã chuẩn bị cho chuyến đi trước kỳ nghỉ Tết, kết thúc vào ngày 6 tháng 2. Theo tính toán lúc đó, tiền dầu sẽ tiêu tốn của anh khoảng 350 triệu đồng.

Now, he must spend an extra VND50 million.

Hiện tại, anh ấy phải trả thêm 50 triệu đồng.

Duc Pho Town has 1,700 fishing boats and around 11,000 fishermen and is one of the biggest fleets in Quang Ngai.

Thị trấn Đức Phổ có khoảng 1,700 tàu đánh cá và 11,000 ngư dân, là một trong những đội tàu lớn nhất Quảng Ngãi.

Vo Minh Vuong, vice chairman of Duc Pho Town, said the government only gives financial support on fuel to those owning large boats with a length of more than 15 meters.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch thị trấn Đức Phổ, cho biết chính quyền chỉ hỗ trợ kinh phí về nhiên liệu cho những hộ có tàu lớn dài trên 15 m.

Pham Thi Huong, chairwoman of Ly Son Island District, said the Covid-19 pandemic has already caused lots of difficulties for fishermen, and now with the sharp increase in fuel prices, authorities should have solutions to support them.

Bà Phạm Thị Hương, chủ tịch huyện đảo Lý Sơn, cho rằng đại dịch Covid 19 gây ra rất nhiều khó khăn cho ngư dân, nay với việc giá nhiên liệu tăng, các cơ quan chức năng nên có hướng giải quyết để hỗ trợ họ.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/rising-fuel-prices-keep-fishermen-at-bay-4434310.html

Từ mới:

bustling (Adj) /ˈbʌs.lɪŋ/ : nhộn nhịp, hối hả

adjustment (n)  /əˈdʒʌst.mənt/ : sự điều chỉnh, sự hòa giải

discouraged (adj)  /dɪˈskʌr.ɪdʒd/ : chán nản, thoái chí

yield (v)  /jiːld/ : mang lại, sản xuất hoặc cung cấp

bumper (n)  /ˈbʌm.pər/ : vụ mùa bội thu

offshore (adj)  /ˌɒfˈʃɔːr/ : xa bờ biển, ở ngoài khơi

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment