Home Thế giới FBI đã lừa các tổ chức tội phạm bằng ứng dụng nhắn tin được mã hóa

FBI đã lừa các tổ chức tội phạm bằng ứng dụng nhắn tin được mã hóa

by Nguyệt Minh
Law enforcement agencies in several countries say they have prevented crimes and made many arrests thanks to a computer app.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia cho biết, họ đã ngăn chặn được tội phạm và thực hiện nhiều vụ bắt giữ nhờ một ứng dụng máy tính.
The U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) secretly operated a secure messaging service so that it would send copies of messages to its own computers. The effort was part of an operation called Trojan Shield which has led to police raids in 16 countries.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bí mật vận hành một dịch vụ nhắn tin an toàn để nó gửi các bản sao tin nhắn đến máy tính của chính mình. Nỗ lực này là một phần của hoạt động mang tên Lá chắn Trojan, hoạt động mà đã dẫn đến các cuộc truy quét của cảnh sát ở 16 quốc gia.
Law enforcement agencies around the world announced the operation Tuesday.
Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã công bố hoạt động hôm thứ Ba.
Trojan Shield led to the arrests of more than 800 criminal suspects. More than 32 tons of illegal drugs were seized. In addition, 250 guns, 55 cars and more than $148 million in cash and online currencies also were seized.
Trojan Shield dẫn đến việc bắt giữ hơn 800 nghi phạm. Hơn 32 tấn ma túy bất hợp pháp bị thu giữ. Ngoài ra, 250 khẩu súng, 55 xe hơi và hơn 148 triệu USD tiền mặt và tiền tệ trực tuyến cũng bị thu giữ.tiên-tê
The operation started when law enforcement agencies seized a company that provided encrypted devices to suspected criminals. Then the FBI established a messaging service called ANOM which secretly sent messages to law enforcement computers.
Hoạt động bắt đầu khi các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ một công ty cung cấp thiết bị mã hóa cho những tên tội phạm bị tình nghi. Sau đó FBI thành lập một dịch vụ nhắn tin có tên ANOM, dịch vụ này bí mật gửi tin nhắn đến các máy tính của cơ quan thực thi pháp luật.
Later, police broke up the operations of two encrypted messaging services. They were called EncroChat and Sky ECC. Suspected criminal groups used these apps to organize drug trafficking and murders.
Sau đó, cảnh sát đã phá vỡ hoạt động của hai dịch vụ nhắn tin được mã hóa. Chúng được gọi là EncroChat và Sky ECC. Các nhóm tội phạm bị tình nghi đã sử dụng các ứng dụng này để tổ chức buôn bán ma túy và giết người.
The suspected criminals were then looking for another way to communicate. The ANOM app was then put on cell phones that the agencies changed and that were provided to suspects.
Những tên tội phạm bị tình nghi sau đó đang tìm kiếm các cách thức khác để liên lạc. Ứng dụng ANOM sau đó đã được đưa vào điện thoại di động mà các cơ quan đã thay đổi và được cung cấp cho những kẻ tình nghi.
Over the past 18 months, the FBI provided the phones to more than 300 criminal groups in more than 100 countries. They were given to suspects by people who did not know about the law enforcement operation.
Những tên tội phạm bị nghi ngờ sau đó đang tìm kiếm một cách khác để giao tiếp. Ứng dụng ANOM sau đó được đưa vào điện thoại di động,chiếc điện thoại mà các cơ quan đã thay đổi và được cung cấp cho các nghi phạm.tien-te-the-gioi
Over the past 18 months, the FBI provided the phones to more than 300 criminal groups in more than 100 countries. They were given to suspects by people who did not know about the law enforcement operation.
Trong 18 tháng qua, FBI đã cung cấp điện thoại cho hơn 300 nhóm tội phạm ở hơn 100 quốc gia. Chúng được trao cho những kẻ tình nghi bởi những người không biết về hoạt động thực thi pháp luật.
Calvin Shivers is the assistant director of the FBI’s Criminal Investigative Division. He told reporters in The Hague that the operation “…helped prevent a number of crimes.”
Calvin Shivers là trợ lý giám đốc Phòng Điều tra Hình sự của FBI. Anh ấy chia sẻ với các phóng viên ở The Hague rằng hoạt động này “… đã giúp ngăn chặn một số tội phạm.”
He also said the intelligence gathered and examined permitted police to prevent murders. And it led to the seizure of drugs and weapons.
Ông cũng cho biết thông tin tình báo đã thu thập và kiểm tra cho phép cảnh sát ngăn chặn các vụ giết người. Và nó dẫn đến việc thu giữ ma túy và vũ khí.

The operation was led by the FBI. The United States’ Drug Enforcement Administration, the European Union police agency Europol and law enforcement agencies in other countries were also involved.

Chiến dịch do FBI chỉ đạo. Lực lượng phòng chống ma túy Hòa Kỳ, cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác cũng tham gia.

Nguồn VOA

app  /æp/   –  n : ứng dụng

Ex: You can run an app on your PC that will find the files and burn them to a CD. –  Bạn có thể chạy một ứng dụng trên PC để tìm các tệp và ghi chúng vào đĩa CD.

cash  /kæʃ/   –  n : tiền mặt

Ex: Do you have any cash on you?  –  Bạn có tiền mặt không?

currency  /ˈkʌr.ən.si/   –  n : tiền tệ

Ex: In 1971, Britain switched over to a decimal currency.  –  Năm 1971, Anh chuyển sang tiền tệ thập phân.

encrypt  /ɪnˈkrɪpt/   –  v : mã hóa

Ex: The software encrypts data that is sent over the internet.  –  Phần mềm mã hóa dữ liệu được gửi qua internet.

murder  /ˈmɜː.dər/  – n : tội giết người

Ex: He was imprisoned in 1965 for attempted murder. –  Anh ta bị bỏ tù vào năm 1965 vì âm mưu giết người.

seizure  /ˈsiː.ʒər/  – n : sự chiếm đoạt

Ex: Seizures of illicit drugs have increased by 30 percent this year.  –  Các vụ bắt giữ ma túy bất hợp pháp đã tăng 30% trong năm nay.

You may also like

2 comments

Khanh nguyen 10/06/2021 - 10:37

Thiếu đoạn sau rồi …

Reply
Nguyệt Minh 10/06/2021 - 21:03

Hi, bạn thông cảm cho mình nhé, vì mình chỉ dịch bài theo form có độ dài nhất định thôi, nên không dịch hết được, bạn muốn đọc hết bài thì vào bài viết gốc trên VOA đọc tiếp nhé, cám ơn bạn đã góp í. Thanks <3

Reply

Leave a Comment