My last made me feel like I would never try againLần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại But when I saw you, I felt something I never feltNhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy Come closer, I'll give you all my loveĐến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh If you treat me right, baby, I'll give you everythingNếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ My last made me feel like I would never try againLần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại But when I saw you, I felt something I never feltNhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy Come closer, I'll give you all my loveĐến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh If you treat me right, baby, I'll give you everythingNếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ Talk to me, I need to hear you need me like I need youNói chuyện với anh, anh cần nghe em cần anh như anh cần em Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, loveYêu anh, anh muốn biết em cảm thấy anh như thế nào, tình yêu Before you, baby, I was numb, drown the pain by pouring upTrước em, em ơi, anh tê dại, át đi nỗi đau bằng cách trút lên. Speeding fast on the run, never want to get caught upTăng tốc nhanh trên đường chạy, không bao giờ muốn bị bắt kịp Now you the one that I'm callingBây giờ em là người mà anh đang gọi Swore that I'd never forget, don't think I'm just talkingThề là anh không bao giờ quên, đừng nghĩ anh chỉ đang nói I think I might go all in, no exceptions, girl, I need yaAnh nghĩ rằng anh có thể đi tất cả, không có ngoại lệ, cô gái, anh cần em Feeling like I'm out of my mind, 'cause I can't get enoughNghĩ rằng anh mất trí, vì anh không thể có đủ Only one that I give my time, 'cause I got time for yaChỉ có một thứ mà anh dành thời gian cho mình, vì anh đã nhận nó cho em Might make an exception for ya, 'cause I been feeling yaCó thể tạo một ngoại lệ cho em, vì anh đã cảm thấy ya Think I might be out of my mind, I think that you're the oneNghĩ rằng anh có thể mất trí, anh nghĩ rằng em là người duy nhất My last made me feel like I would never try againLần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại But when I saw you, I felt something I never feltNhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy Come closer, I'll give you all my loveĐến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh If you treat me right, baby, I'll give you everythingNếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ My last made me feel like I would never try againLần cuối cùng của anh làm cho anh cảm thấy như anh sẽ không bao giờ thử lại But when I saw you, I felt something I never feltNhưng khi nhìn thấy em, anh cảm thấy một thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy Come closer, I'll give you all my loveĐến gần hơn, anh sẽ trao cho em tất cả tình yêu của anh If you treat me right, baby, I'll give you everythingNếu em đối xử đúng với anh, em yêu, anh sẽ cho em mọi thứ I'll never give my all againAnh sẽ không bao giờ cho đi tất cả Cause I'm sick of falling downVì anh bị bệnh ngã When I open up and give my trustKhi anh mở lòng và trao niềm tin They find a way to break it downHọ tìm cách phá vỡ nó Tear me up inside, and you break me dowXé anh ra bên trong, và em phá vỡ anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Falling – Trevor Daniel

Falling – Trevor Daniel

by Admin
Lời bài hát Falling – Trevor Daniel

My last made me feel like I would never try again
But when I saw you, I felt something I never felt
Come closer, I’ll give you all my love
If you treat me right, baby, I’ll give you everything
My last made me feel like I would never try again
But when I saw you, I felt something I never felt
Come closer, I’ll give you all my love
If you treat me right, baby, I’ll give you everything
Talk to me, I need to hear you need me like I need you
Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love
Before you, baby, I was numb, drown the pain by pouring up
Speeding fast on the run, never want to get caught up
Now you the one that I’m calling
Swore that I’d never forget, don’t think I’m just talking
I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya
Feeling like I’m out of my mind, ’cause I can’t get enough
Only one that I give my time, ’cause I got time for ya
Might make an exception for ya, ’cause I been feeling ya
Think I might be out of my mind, I think that you’re the one
My last made me feel like I would never try again
But when I saw you, I felt something I never felt
Come closer, I’ll give you all my love
If you treat me right, baby, I’ll give you everything
My last made me feel like I would never try again
But when I saw you, I felt something I never felt
Come closer, I’ll give you all my love
If you treat me right, baby, I’ll give you everything
I’ll never give my all again
‘Cause I’m sick of falling down
When I open up and give my trust
They find a way to break it down
Tear me up inside, and you break me down

You may also like

Leave a Comment