Home Thế giới Nghề đóng thuyền gỗ truyền thống của Hy Lạp có nguy cơ mai một

Nghề đóng thuyền gỗ truyền thống của Hy Lạp có nguy cơ mai một

by Nguyệt Minh
Traditional wooden boats, known as caique or kaiki, are an important part of Greek culture.

Thuyền gỗ truyền thống, còn được gọi là caique hoặc kaiki, là một phần quan trọng của văn hóa Hy Lạp.

They have been used for centuries to fish and to transport goods, animals, and people. They are seen everywhere in printed materials for visitors and holiday pictures.

Chúng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để đánh cá và vận chuyển hàng hóa, động vật và con người. Chúng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong các tài liệu in cho du khách và những bức ảnh kỳ nghỉ.

But the art of designing and building these wooden boats, completely by hand, is under threat.

Nhưng nghệ thuật thiết kế và đóng tay hoàn toàn những chiếc thuyền gỗ này đang bị đe dọa.

To build a “caique,” one person has to do all the work from cutting down trees and moving the wood, to securing each piece in place. The tradition is passed on from father to son or from one family member to another.

Để đóng được 1 chiếc thuyền gỗ này, một người phải làm tất cả các công việc từ chặt cây và di chuyển gỗ, đến cố định từng mảnh tại chỗ. Truyền thống được truyền từ cha sang con trai hoặc từ thành viên gia đình này sang thành viên khác.

Now, fewer people are ordering wooden boats since boats made from materials like plastic and fiberglass are less costly to maintain. And young people are not as interested in joining a profession that requires years of learning with an uncertain future.

Giờ đây, ít người đặt mua thuyền gỗ hơn vì thuyền làm từ các vật liệu như nhựa và sợi thủy tinh ít tốn kém hơn để bảo trì. Và những người trẻ tuổi không hứng thú với việc tham gia một nghề đòi hỏi nhiều năm học hỏi với một tương lai không chắc chắn.

thuyen-danh-ca

Traditional wooden fishing boats in Elafonisos island of Peloponnese, Greece

Giorgos Kiassos is one of the last remaining boat builders on the Greek island Samos. It was once a major boat production center.

Giorgos Kiassos là một trong những người đóng thuyền cuối cùng còn sót lại trên hòn đảo Samos của Hy Lạp. Nó đã từng là một trung tâm sản xuất thuyền lớn.

Kiassos is currently building two boats, one for pleasure and the other for fishing. While working, he said, “If something doesn’t change, there will come a time when there won’t be anyone left doing this type of job…”

Kiassos hiện đang đóng hai chiếc thuyền, một chiếc dùng để giải trí và chiếc còn lại để câu cá. Trong khi làm việc, anh chia sẻ: “Nếu điều gì đó không thay đổi, sẽ đến lúc không còn ai làm loại công việc này …”

“Unfortunately, I see the profession slowly dying,” he added.

“Thật không may, tôi thấy nghề này đang dần chết đi,” anh nói thêm.

The boats are being made to order. The bigger one costs $70,000 and the smaller one is around $35,000.

Những chiếc thuyền đang được hoàn thiện để đặt hàng. Chiếc lớn hơn có giá 70.000 USD và chiếc nhỏ hơn khoảng 35.000 USD.

Caiques from Samos island are famous for both the quality of the work and the material. The wood is taken from a kind of pine tree that is stronger and more resistant to insects.

Các tác phẩm nghệ thuật từ đảo Samos nổi tiếng về cả chất lượng của tác phẩm và chất liệu. Gỗ được lấy từ một loại cây thông cứng hơn và có khả năng chống sâu bọ.

bien-xanh

Years ago, there were many boat-building centers on the island. They employed many people and supported whole communities. Now, there are only about four left.

Nhiều năm trước, có nhiều trung tâm đóng thuyền trên đảo. Họ tuyển dụng nhiều người và hỗ trợ toàn bộ cộng đồng. Bây giờ, chỉ còn khoảng bốn chiếc.

Kiassos said caique building is an art but the work is tough and tiring. He said young people are not following the profession. He tried to get his 23-year-old son to learn, but his son hopes to become a boat captain instead.

Kiassos cho biết việc hoàn thiện một chiếc thuyền gỗ caique là một nghệ thuật nhưng công việc đó rất khó khăn và mệt mỏi. Anh cho biết lớp trẻ đang không theo nghề. Ông đã cố gắng dạy cho cậu con trai 23 tuổi của mình học, nhưng con trai của ông hy vọng sẽ trở thành một thuyền trưởng thay vì đóng thuyền.

Kostas Damianidis is an architect with a doctorate, or Ph.D., in Greek traditional boatbuilding. He said there are many reasons for the fast decrease of traditional boatbuilders in Greece.

Kostas Damianidis là một kiến trúc sư có bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ về đóng thuyền truyền thống của Hy Lạp. Ông cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng của những người đóng thuyền truyền thống ở Hy Lạp.

He said, “It is a traditional craft which is slowly dying, and yet it’s treated as if it were a simple manufacturing or supply business. There is no support from the state.”

Ông nói, “Đây là một nghề thủ công truyền thống đang dần chết đi, nhưng nó đang được xem như thể nó là một ngành kinh doanh sản xuất hoặc cung ứng đơn giản. Không có sự hỗ trợ nào từ nhà nước ”.

Nguồn VOA

Craft    /krɑːft/   – n : thủ công

Ex: There are numerous evening classes where you can study arts and crafts.   –  Có rất nhiều lớp học buổi tối, nơi bạn có thể học nghệ thuật và thủ công.

Maintain  /meɪnˈteɪn/   – v : duy trì

Ex: His lawyers maintain that he acted honourably.    –   Các luật sư của anh ta khẳng định rằng anh ta đã hành động một cách danh dự.

Captain   /ˈkæp.tɪn/    – n : đội trưởng

Ex: He is our captain  – Anh ấy là đội trưởng của chúng tôi

Architect  /ˈɑː.kɪ.tekt/  – n :kiến trúc sư

Ex:  He is probably the best known living architect.     –  Cô ấy là một kiến trúc sư được đánh giá cao.

 

You may also like

Leave a Comment