Home Thế giới Đoàn làm phim Nga thực hiện bộ phim đầu tiên trong không gian

Đoàn làm phim Nga thực hiện bộ phim đầu tiên trong không gian

by Nguyệt Minh
A Russian actor and film director left Earth on a spaceship this week to start filming a movie. Russian officials said the movie will shine a light on Russia’s success in space.

Trong tuần này, một diễn viên kiêm đạo diễn phim người Nga đã rời Trái đất trên một con tàu vũ trụ để bắt đầu quay một bộ phim. Các quan chức Nga cho biết bộ phim sẽ làm sáng tỏ sự thành công của Nga trong lĩnh vực không gian.

Dmitry Peskov is press secretary for President Vladimir Putin.

Dmitry Peskov là thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin.

“We have been pioneers in space and maintained a confident position,” Peskov said, adding that space exploration is great for Russia.

Peskov chia sẻ: “Chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực không gian và luôn giữ vững vị thế chắc chắn, đồng thời cho biết thêm rằng việc khám phá không gian là điều tuyệt vời đối với Nga.

Actor Yulia Peresild and director Klim Shipenko took off from a site in Kazahkstan Tuesday with cosmonaut Anton Shkaplerov. They arrived about three hours later at the International Space Station where they will stay for 12 days.

Vào hôm thứ ba, diễn viên Yulia Peresild và đạo diễn Klim Shipenko đã cất cánh từ một địa điểm ở Kazahkstan cùng với phi hành gia Anton Shkaplerov. Khoảng ba giờ sau họ đến Trạm vũ trụ quốc tế, nơi họ sẽ ở lại trong 12 ngày.

The future film is called Challenge. It tells the story of a doctor who hurries to the space station to help an astronaut with a heart problem.

Bộ phim tương lai có tên là “Thử thách”.Bộ phim kể về câu chuyện của một bác sĩ lao đến trạm vũ trụ để giúp một phi hành gia bị bệnh tim.

The passengers had four months to get ready for the space trip.

Các hành khách đã có bốn tháng để sẵn sàng cho chuyến du hành vũ trụ.vũ-trụ-nga

Peresild said training for the trip was difficult. But, she said, once they reach their goal, “all that will seem not so difficult and we will remember it with a smile.”

Peresild cho biết việc huấn luyện cho chuyến đi rất khó khăn. Tuy nhiên, một khi họ đạt được mục tiêu thì “tất cả những điều đó dường như sẽ không quá khó khăn và chúng tôi sẽ ghi nhớ nó với một nụ cười.”, cô ấy chia sẻ.

Shipenko said he will finish the movie back home after filming in space. Two other Russian cosmonauts already on the space station will also perform in the movie.

Shipenko cho biết: anh sẽ hoàn thành bộ phim trở về nhà sau khi quay phim ngoài không gian. Hai nhà du hành vũ trụ khác của Nga đã có mặt trên trạm vũ trụ cũng sẽ tham gia vào bộ phim.

Dmitry Rogozin heads the Russian space agency Roscosmos and has been a major force behind the project.

Dmitry Rogozin – người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và là người đứng sau dự án này.

“Space deserves being shown in a more professional, artful way,” he said.

“Không gian xứng đáng được thể hiện một cách chuyên nghiệp, nghệ thuật hơn”, anh nói.

Rogozin said he edited the script himself to correctly represent the realities of space travel. “We describe some real emergencies that may happen out there,” he said.

Rogozin cho biết anh đã tự mình chỉnh sửa kịch bản để thể hiện chính xác thực tế của du hành vũ trụ. Anh chia sẻ: “Chúng tôi mô tả một số trường hợp khẩn cấp thực sự có thể xảy ra ở đó”

Oleg Novitskiy is an experienced Russian cosmonaut. He will play the character with the heart problem in the movie. When that is done, he will return to captain’s seat of the Soyuz spacecraft and bring the actor and director back to Earth

Oleg Novitskiy là một nhà du hành vũ trụ giàu kinh nghiệm người Nga. Anh ấy sẽ đóng vai nhân vật có vấn đề về tim trong phim. Khi việc này hoàn thành, anh ấy sẽ trở lại ghế thuyền trưởng của tàu vũ trụ Soyuz và đưa nam diễn viên kiêm đạo diễn trở lại Trái đất.

Bài viết của tác giả Dan Friedell, trên VOA, link tại: https://learningenglish.voanews.com/a/russian-film-crew-will-make-first-movie-in-space/6261576.html

Pioneer    /ˌpaɪəˈnɪər/    – n : người tiên phong, người mở đường

Confident      /ˈkɒn.fɪ.dənt/     – adj: tự tin, chắc chắn

Cosmonaut       /ˈkɒz.mə.nɔːt/     – n : nhà du hành vũ trụ

Astronaut       /ˈæs.trə.nɔːt/      – n : phi hành gia

Script     /skrɪpt/      – n : kịch bản

Spacecraft      /ˈspeɪs.krɑːft/     – n : tàu vũ trụ

You may also like

Leave a Comment