Home Việt Nam Đề xuất dỡ bỏ khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến

Đề xuất dỡ bỏ khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến

by Thu Hà
Localities with high Covid-19 vaccination rates should scrap centralized quarantine zones and field hospitals, and allow patients to be treated at home, a senior academic has proposed. Nguyen Lan Hieu, director of the Hanoi Medical University, has made seven proposals to Prime Minister Pham Minh Chinh on fighting the coronavirus amid the “new normal.”

Một học giả cấp cao đã đề xuất các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nên loại bỏ các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, và cho phép bệnh nhân được điều trị tại nhà. Ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Đại học Y Hà Nội, đã bảy lần đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc chống lại coronavirus trong bối cảnh “bình thường mới”.

First, quarantine zones and field hospitals should be scrapped and replaced with Covid-19 care networks that allow patients to be treated at home.

Đầu tiên, các khu cách ly và bệnh viện dã chiến nên được loại bỏ và thay thế bằng mạng lưới chăm sóc Covid-19 cho phép bệnh nhân được điều trị tại nhà.

Areas with Covid-19 cases may undertake small-scale quarantine measures, and only a dramatic rise in the number of new cases (over 10 percent of tested samples returning positive) should warrant village-wide or company-wide quarantine.

Các khu vực có trường hợp nhiễm Covid-19 có thể thực hiện các biện pháp kiểm dịch với quy mô nhỏ, và chỉ khi có sự gia tăng đột biến về số ca mắc mới (hơn 10 phần trăm các mẫu thử nghiệm cho kết quả dương tính) mới cần được kiểm dịch cách ly toàn xã hoặc toàn công ty.

Only severe Covid-19 cases, including patients with underlying conditions and those who are unvaccinated, need to be taken to hospital for treatment. “Such a strategy can be applied in all localities with high vaccination rates like Ho Chi Minh City, Binh Duong and Hanoi,” Hieu said.

Chỉ những trường hợp Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm cả những bệnh nhân có bệnh lý nền và những người chưa được tiêm chủng, mới cần được đưa đến bệnh viện để điều trị. “Chiến lược trên có thể áp dụng ở tất cả các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao như TP.HCM, Bình Dương và Hà Nội”, ông Hiếu nói.

Second, hospitals should organize two separate lanes for those with and without Covid-19. Quick tests could be used to screen people, and health workers, patients and family members should be tested randomly and regularly for quick detection of cases.

Thứ hai, các bệnh viện nên bố trí hai lối đi riêng biệt cho những người nhiễm và không nhiễm Covid-19. Các xét nghiệm nhanh có thể được sử dụng để sàng lọc người dân, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà nên được xét nghiệm ngẫu nhiên và thường xuyên để phát hiện sớm các ca bệnh.

Third, Covid-19 treatment zones should be divided into three areas: one for intensive care, one for non-intensive care treatment and one for post-treatment convalescence. Oxygen canisters, medicines and other equipment should be readily available to handle any situation. “This is something that needs to be done for the long-term, not temporary establishments like field hospitals,” Hieu said.

Thứ ba, các khu điều trị của Covid-19 nên được chia thành ba khu vực: một khu dành cho chăm sóc đặc biệt, một khu dành cho điều trị mức độ vừa và một khu dành cho phục hồi sau điều trị. Cần chuẩn bị sẵn bình ôxy, thuốc và các thiết bị khác để xử lý mọi tình huống. “Đây là việc cần làm lâu dài chứ không phải cơ sở tạm thời như bệnh viện dã chiến”, ông Hiếu nói.

Fourth, the private sector should be enlisted in the Covid fight, with private hospitals allowed to collect fees for Covid-19 care. New departments related to Covid-19 care should be developed so the private sector can create signature services.

Thứ tư, cần tranh thủ đưa y tế tư nhân vào cuộc chiến với Covid với việc cho phép các bệnh viện tư thu phí chăm sóc Covid-19. Các bộ phận mới liên quan đến dịch vụ chăm sóc Covid-19 nên được phát triển để bệnh viện tư có thể tạo ra các dịch vụ thương hiệu.

Fifth, localities must be ready to vaccinate children aged 12-18 as instructed.

Thứ năm, các địa phương phải sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ từ 12-18 tuổi theo hướng dẫn.

Sixth, all localities should organize living spaces for workers and immigrants. “People who work within the same spaces should live together. When coronavirus cases are detected, authorities should support neighborhoods to let infected people live in isolation. Workers should be encouraged to do quick Covid-19 tests,” Hieu said.

Thứ sáu, tất cả các địa phương cần sắp xếp nhà ở cho công nhân và người lao động nhập cư. “Những người làm việc trong cùng một bộ phận nên sống cùng nhau. Khi phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus, cơ quan chức năng nên hỗ trợ nhà ở để người nhiễm bệnh có thể sống riêng biệt. Khuyến khích người lao động tự làm xét nghiệm Covid-19 nhanh “, ông Hiếu nói.

Seventh, the country needs to promote resilience in co-existing with Covid-19. Reducing the death rates should be the foremost goal.

Thứ bảy, nhà nước cần thúc đẩy khả năng phục hồi cùng với sự tồn tại của Covid-19. Giảm tỷ lệ tử vong phải là mục tiêu hàng đầu.

Hieu said that the biggest lesson to learn from the pandemic was the need for enhancing medical capabilities across the board, and not have them centralized in certain major hospitals.

Ông Hiếu cho rằng bài học lớn nhất rút ra được từ đại dịch là cần phải nâng cao năng lực y tế trên toàn diện, chứ không phải tập trung ở một số bệnh viện lớn.

Covid-19 cases also need to be categorized into different groups based on their severity levels, with mild cases being treated at home and severe ones hospitalized. 

Các trường hợp mắc bệnh Covid-19 cũng cần được phân loại thành các nhóm khác nhau dựa trên mức độ nghiêm trọng của chúng, với những trường hợp nhẹ được điều trị tại nhà và những trường hợp nặng phải nhập viện.

Changing contact tracing and quarantining methods is key to adapt to the pandemic. Minimizing isolation will be the ideal strategy, Hieu said.

Thay đổi phương pháp truy vết và cách ly là chìa khóa để thích ứng với đại dịch. Ông Hiếu nói, giảm thiểu phạm vi phong tỏa sẽ là chiến lược đúng đắn..

So far, Vietnam has vaccinated around 46.5 million people with at least one Covid-19 vaccine shot. Around 18.5 million people have been fully vaccinated.

Cho đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng cho khoảng 46,5 triệu người với ít nhất một mũi vắc xin Covid-19. Có khoảng 18,5 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

*Bài viết của tác giả Viet Tuan, trên báo VnExpress, link tại: https://e.vnexpress.net/news/news/scrap-quarantine-zones-field-hospitals-in-high-vaccination-areas-academic-4373983.html

*Bài viết được livestream trên fanpage Báo Song Ngữ: Link tại đây 

Từ mới: 

vaccination (n) /ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən/ : sự chủng ngừa, sự tiêm chủng

scrap (v)  /skræp/ :  loại bỏ, bỏ đi

replace (v) /rɪˈpleɪs/ : thay thế

measure (n)  /ˈmeʒ.ər/ : phương pháp, biện pháp

separate (adj) /ˈsep.ər.ət/ : riêng biệt, tách rời nhau

randomly (adv)  /ˈræn.dəm.li/ : ngẫu nhiên, tình cờ

intensive (adj) /ɪnˈten.sɪv/ : chuyên sâu, sâu sắc, mạnh mẽ

convalescence (n)  /ˌkɒn.vəˈles.əns/ : sự hồi phục, lại sức

temporary (adj)  /ˈtem.pər.ər.i/ : tạm thời, nhất thời

signature (adj)  /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ : đặc trưng, đặc biệt

immigrants (n)  /ˈimɪɡrənt/ : người nhập cư

capability (n) /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/ : khả năng, năng lực

categorized (v)  /ˈkæt.ə.ɡər.aɪz/ : phân loại

 

 

You may also like

Leave a Comment