Home Thế giới COVID-19 làm thay đổi quy tắc vận động chính trị tại Hoa Kỳ

COVID-19 làm thay đổi quy tắc vận động chính trị tại Hoa Kỳ

by Phạm Thư

Madeleine Dean, a member of the U.S. House of Representatives, describes herself as a “big hugger.”

Madeleine Dean, một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, miêu tả bản thân như là một người “cuồng ôm.”

But there is no hugging or handshaking with Dean this year as she seeks to keep her House seat. Her political campaign is largely online to protect against the health risks of COVID-19.

Nhưng với Dean sẽ không hề có việc ôm nhau hay bắt tay trong năm nay khi bà đang giữ vị trí của mình trong Hạ viện. Chiến dịch chính trị của bà được tổ chức rộng rãi trực tuyến nhằm bảo vệ mọi người khỏi các nguy cơ về sức khỏe từ COVID-19.

The Democratic Party is supporting Dean’s candidacy. She represents an area north of Philadelphia, Pennsylvania.

Đảng Dân chủ đang ủng hộ việc ứng cử Dean. Bà đại diện cho khu vực phía Bắc của Philadelphia, Pennsylvania.

In the state of Iowa, Senator Joni Ernst is doing things differently. She just completed a political campaign trip to 99 counties across her state. Most of the time she wore a face covering, but not all of the time. Ernst, a Republican, spoke to medium-sized groups. At one point she and supporters gathered next to each other to take a picture.

Tại bang Iowa, Senator Joni Ernst đang làm những hành động khác biệt. Bà mới hoàn thành một chuyến đi cho chiến dịch chính trị tới 99 địa hạt trong bang của mình. Hầu hết thời gian bà đều đeo khẩu trang, nhưng không phải mọi lúc. Ernst, một người thuộc đảng Cộng hòa, trò chuyện với những nhóm người với số lượng tầm trung. Có thời điểm bà và những người ủng hộ tụ tập lại cạnh nhau để chụp ảnh.

“Even in these challenging times, it’s my job to show up and hear directly from all Iowans,” Ernst said in a video message after finishing her trip.

:”Kể cả trong khoảnh khắc đầy thử thách này, công việc của tôi là phải xuất hiện và lắng nghe tất cả những người dân của bang Iowan một cách trực tiếp,” Ernst cho biết trong một tin nhắn dạng video sau khi kết thúc chuyến đi của mình.

Different methods of campaigning – Những phương pháp vận động khác nhau

The two lawmakers show the different methods of campaigning that are appearing in a pandemic election year. Candidates are hoping to win over voters in races that will decide control of Congress.

Hai nhà lập pháp cho thấy những phương pháp vận động khác nhau đang xuất hiện trong năm bầu cử đại dịch này. Các ứng viên đang hy vọng giành chiến thắng trước các cử tri trong cuộc đua quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Republicans are defending a narrow three-seat majority in the Senate. Democrats want to hold onto or expand their majority in the House.

Đảng Cộng hòa đang cố giữ đa số suýt soát 3 ghế trong Thượng viện. Đảng Dân chủ muốn giành lấy hoặc mở rộng sự đa số của mình trong Hạ viện.

President Donald Trump is setting an example for the Republicans. He has held large campaign events — with few face masks.

Tổng thống Donald Trump đang làm gương cho đảng Cộng hòa. Ông tổ chức các sự kiện vận động lớn – mà có rất ít khẩu trang.

The Democratic Party, led by presidential nominee Joe Biden, is keeping events small and mostly online. The Democrats believe that voters will support them for following public health rules.

Đảng Dân chủ, dẫn đầu bởi ứng cử viên tổng thống Joe Biden, đang tổ chức các sự kiện nhỏ và hầu hết là trực tuyến. Những người trong đảng Dân chủ tin rằng các cử tri sẽ ủng hộ họ vì tuân theo các nguyên tắc y tế công cộng.

By November, voters will decide who did things right, as the coronavirus crisis rewrites the rules of political campaigning.

Vào tháng Mười một, các cử tri sẽ quyết định ai là người đã hành động đúng đắn, khi khủng hoảng virus corona đã viết lại quy luật vận động chính trị.

“I can’t wait for the day when I can go back to knocking on doors and being at train stations to speak to people directly,” Dean said during a Zoom call with reporters. “But we’re making the most of it.”

“Tôi không thể chờ đến ngày khi tôi cô thể quay trở lại gõ cửa các nhà và ở các trạm tàu để diễn thuyết trước mọi người một cách trực tiếp,” Dean chia sẻ trong một cuộc gọi qua Zoom với cánh nhà báo. “Nhưng chúng tôi đang cố gắng tối đa.”

Changing pollution opinion – Thay đổi quan điểm về ô nhiễm

The House and Senate campaigns are appealing to voters as opinions about COVID-19 continue to change. In July, an opinion survey showed that 85 percent of Americans said they were staying away from large groups. By August, about 75 percent of Americans said they were at least a little concerned about themselves or a family member being infected, the poll found.

Các chiến dịch của Hạ viện và Thượng viện đang vận động cử tri khi các quan điểm về COVID-19 đang tiếp tục thay đổi. Vào tháng Bảy, một khảo sát quan điểm cho thấy 85% người Mỹ cho biết họ đang xa rời các đảng phái lớn. Vào tháng Tám, khảo sát cho thấy khoảng 75% người Mỹ cho biết họ đang ít nhất là hơi quan ngại về bản thân hoặc thành viên gia đình đang bị nhiễm bệnh.

The study was a project of the Associated Press and the NORC Opinion Research Center at the University of Chicago.

Cuộc nghiên cứu này là một dự án của Tạp chí Associated và Trung tâm Nghiên cứu Quan điểm NORC tại Đại học Chicago.

The number of new coronavirus cases nationwide is no longer rising like it had been. But public health experts warn that Americans’ behavior will decide whether there is another rise in cases this year with the arrival of colder weather and the flu season.

Số ca nhiễm virus corona mới toàn quốc không còn tăng như đã từng. Nhưng các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo rằng hành vi của người Mỹ sẽ quyết định liệu sẽ có sự tăng trong số ca nhiễm năm nay với sự xuất hiện của thời tiết lạnh hơn và mùa cúm.

The Democratic Congressional Campaign Committee, or DCCC, has told lawmakers that they must set an example. Campaigns are looked to “as leaders in the community,” said a DCCC message seen by The Associated Press.

Ủy ban Chiến dịch của Quốc hội Dân chủ, hay DCCC, đã trao đổi với các nhà lập pháp rằng họ phải làm gương. Theo lời nhắn của DCCC được ghi nhận bởi kênh thông tấn Associated, các chiến dịch đang được nhìn nhận như là “các lãnh đạo trong cộng đồng,”

Online gatherings with candidates, text messaging and Zoom meet-ups are replacing the traditional campaign events and door-knocking operations.

Các cuộc gặp mặt trực tuyến với các ứng viên, nhắn tin văn bản và cuộc họp trên Zoom đang thay thế các sự kiện vận động truyền thống và việc gõ cửa các nhà.

Republicans appear more likely to hold in-person events. Senate Majority Leader Mitch McConnell held public events in about 20 Kentucky communities in August.

Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ tổ chức các cuộc gặp trực tiếp hơn. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnel đã tổ chức các sự kiện công khai tại khoảng 20 cộng đồng tại Kentucky vào tháng Tám.

Usually, outside groups work hard in support of candidates. They often send volunteers or workers door to door to reach voters. This year, they, too, are doing things differently.

Thường thì, các nhóm bên người sẽ thật chăm chỉ hỗ trợ các ứng viên. Họ thường cử tình nguyện viên hoặc nhân viên đến gõ cửa từng nhà để kết nối với các cử tri. Năm nay, họ cũng đang làm những điều khác biệt.

The Congressional Leadership Fund announced it is providing $3.5 million in an effort to send people to 12 House districts that Republicans want to win.

Quỹ Lãnh đạo của Quốc hội tuyên bố mình đang tung ra 3.5 triệu đô nhằm nỗ lực đưa người đến các quận Hạ viện 12 mà đảng Cộng hòa đang muốn giành lấy.

A Republican political advisor said the party believes that with so many Americans home because of the coronavirus crisis there is a “captive audience” of voters to reach.

Một nhà tư vấn chính trị đảng Cộng hòa cho biết đảng tin rằng với nhiều người Mỹ ở nhà bởi khủng hoảng virus corona thì sẽ có thể kết nối với các cử tri “bất đắc dĩ phải chú ý”.

Tim Phillips of the Americans for Prosperity Action said his group started testing door knocking on June 1. By July, the group expanded door-knocking nationwide and found people are very willing to open up, he said.

Tim Phillips đến từ Hành động vì Sự phồn vinh của Người Mỹ cho biết nhóm của mình bắt đầu thử gõ cửa từng nhà từ ngày 1 tháng Bảy. Theo ông, trong tháng 7, nhóm đã mở rộng việc gõ cửa từng nhà đến toàn quốc và nhận ra rằng mọi người rất sẵn sàng cởi mở.

The American Federation of State County and Municipal Employees is launching its “big green machine.” The effort brings together thousands of union workers and retirees to online field office. The aim is to help elect Biden and “candidates up and down the ballot,” the union said.

Liên đoàn Nhà nước, Hạt và Công đoàn đang ra mắt “cỗ máy xanh lớn” của mình. Nỗ lực này đã tập hợp hàng ngàn nhân viên công đoàn và những người về hưu đến các văn phòng trực tuyến. Theo liên đoàn, mục đích là để giúp bầu cử Biden và “các ứng cử viên cùng phe trên lá phiếu.”

Volunteers can call voters, send text messages and take other actions. A union official said they find that people want to “do something.”

Các tình nguyện viên có thể gọi điện cho cử tri, nhắn tin nhắn văn bản và thực hiện các hành động khác. Một quan chức công đoàn cho biết họ nhận ra rằng mọi người muốn “làm một điều gì đó.”

Back in Philadelphia, Madeleine Dean noted that there is nothing that can compare to face-to-face meetings. But she said she strongly believes that virtual campaign events will be enough.

Quay trở lại tại Philadelphia, Madeleine Dean nhấn mạnh rằng không có gì có thể sánh với việc gặp mặt trực tiếp. Nhưng bà cho biết bà có niềm tin mạnh mẽ rằng các sự kiện vận động trực tuyến là đủ.

Nguồn: VOA 

candidacy /ˈkæn.dɪ.də.si/ – n. sự ứng cử

Ex: She is expected to announce officially her candidacy for president early next week. – Cô ấy được mong chờ là sẽ tuyên bố chính thức việc mình ứng cử cho vị trí tổng thống vào tuần tới.

majority /məˈdʒɒr.ə.ti/ – n. đa số

Ex: The majority of the employees have university degrees. – Phần lớn nhân viên có bằng đại học.

challenging /ˈtʃæl.ɪn.dʒɪŋ/ – adj. khó khăn

Ex: This has been a challenging time for us all. – Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả chúng ta.

arrival /əˈraɪ.vəl/ – n. sự xuất hiện

Ex: Hundreds gathered to await the boxer’s arrival at the airport. – Hàng trăm người đã tập trung để chờ đợi sự xuất hiện của võ sĩ tại sân bay.

willing (+ to) /ˈwɪl.ɪŋ/ – v. sẵn sàng làm gì

Ex: If you’re willing to fly at night, you can get a much cheaper ticket. – Nếu bạn sẵn sàng bay vào buổi tối, bạn sẽ có vé rẻ hơn nhiều.

virtual /ˈvɜː.tʃu.əl/ – adj. trực tuyến (những gì trên mạng)

Ex: The country’s first virtual business school is up and running. – Trường học kinh doanh ảo đầu tiên của quốc gia đang hoạt động.

gathering /ˈɡæð.ər.ɪŋ/ – n. sự tụ tập, tụ họp

Ex: There will be a gathering of world leaders in Vienna next month. – Sẽ có cuộc tụ họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại vào tháng sau.

appeal /əˈpiːl/ – v. thu hút/vận động, kêu gọi

Ex: The police are appealing to the public for any information about the missing girl. – Cảnh sát đang kêu gọi mọi người để tìm bất cứ thông tin nào về cô gái bị mất tích.

Up and down the ballot: tại Mỹ, các cuộc bầu cử thường diễn ra cùng ngày. Các ứng viên cùng đảng sẽ được liệt kê theo một hàng dọc, bên tay trái hàng dọc này sẽ là tên cơ quan họ đang tranh cử. Nếu một cử tri chỉ muốn bầu cho những người trong một đảng phái, cử tri chỉ cần đi dọc theo cột này trên lá phiếu.

[/box]

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment