Home Việt Nam Công ty Kiều hối Vietcombank giành được hai giải thưởng quốc tế

Công ty Kiều hối Vietcombank giành được hai giải thưởng quốc tế

by Thu Hà
Vietcombank Remittance Company was awarded the “Excellence Money Transfer Company” and “Best Home Payment Service Provider” titles by U.K.-based Global Banking and Finance Review magazine.

Công ty Kiều hối Vietcombank đã được tạp chí Global Banking and Finance Review có trụ sở tại Vương quốc Anh trao tặng danh hiệu “Công ty chuyển tiền xuất sắc” và “Đơn vị cung cấp dịch vụ chi nhà tốt nhất Việt Nam 2021”.

Global Brands Magazine (GBM) is a prestigious U.K. online publication and forum for top brands of the global business community. The winners are selected based on commitments and efforts in the pursuit of outstanding values including: innovation, quality, increasing brand awareness, technology application, risk management, customer service, that promote the dynamic business environment of the remittance industry in Vietnam.

Tạp chí Global Brands (GBM) là một ấn phẩm và diễn đàn trực tuyến uy tín của Vương quốc Anh dành cho các thương hiệu hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn cầu. Người chiến thắng được lựa chọn dựa trên những cam kết và nỗ lực theo đuổi các giá trị nổi bật bao gồm: đổi mới, chất lượng, nâng cao nhận thức thương hiệu, ứng dụng công nghệ, quản lý rủi ro, dịch vụ khách hàng, thúc đẩy môi trường kinh doanh năng động của ngành kiều hối tại Việt Nam.

To meet the above criteria, Vietcombank Remittance Company (VCBR) has remarkably improved its operational procedures, diversified its products and enhanced its customer experience.

Để đáp ứng các tiêu chí trên, Công ty Kiều hối Vietcombank (VCBR) đã cải tiến rõ rệt quy trình hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Dao Minh Tuan, deputy CEO of Vietcombank, chairman of the VCBR Board of Directors, said the two awards obtained from GBM magazine are a significant affirmation and recognition of VCBR’s efforts and achievements in providing the best market service.

Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCBR cho biết, hai giải thưởng do tạp chí GBM trao tặng là sự khẳng định và ghi nhận những nỗ lực và thành tích của VCBR trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho thị trường.

“To record such great achievements, thanks to the steadfast effort of the entire VCBR team, in providing the best service experience, building solid trust with customers and partners. However, VCBR will encourage further innovation in its business operation to work toward the goal of becoming the number one remittance company in Vietnam,” he added.

“Để có được những thành tựu to lớn đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ VCBR, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, VCBR sẽ khuyến khích đổi mới hơn nữa trong hoạt động kinh doanh để hướng tới mục tiêu trở thành công ty chuyển tiền số một tại Việt Nam, ”ông nói thêm.

VCBR was established in 2017 with the task of facilitating remittances from abroad to Vietnam, supporting the ecosystem of Vietcombank’s products and services.

VCBR được thành lập năm 2017 với nhiệm vụ khơi thông nguồn kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam, hỗ trợ hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank.

Vietcombank has set its vision and strategic objectives toward 2025: Maintaining its position as the No. 1 retail bank in Vietnam and becoming one of the 100 largest banks in Asia; one of the 300 largest banking and financial groups in the world and finally one of the 1,000 largest listed companies in the world.

Vietcombank đã đề ra tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2025: Giữ vững vị trí là ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam và trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á; một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và cuối cùng là một trong 1.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới.

The Covid-19 pandemic has had a dire impact on the global economy in the last two years. A huge number of companies have been forced into bankruptcy, and the unemployment rate has reached a record. The pandemic also had a serious impact on money transfer and remittance activities.

Đại dịch Covid-19 đã có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu trong hai năm qua. Một số lượng lớn các công ty đã buộc phải phá sản và tỷ lệ thất nghiệp đạt mức kỷ lục. Đại dịch cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chuyển tiền và kiều hối.

In Vietnam, remittance companies constantly had to narrow the scope and scale of their operations. Under the circumstances, VCBR has proactively adapted to the chaos along with encouraging innovation, ensuring safe business performance, profitability and high efficiency.

Tại Việt Nam, các công ty kiều hối liên tục phải thu hẹp phạm vi và quy mô hoạt động. Trước tình hình đó, VCBR đã chủ động thích ứng với tình hình hỗn loạn cùng với việc khuyến khích đổi mới, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, sinh lời và hiệu quả cao.

According to Nguyen Hoang Minh, Deputy Director of State Bank of Vietnam Ho Chi Minh Branch, the flow of remittance to Ho Chi Minh city By the end of November is about $6.2 billion, which has already surpassed the volume of 2020 at $6.1 billion. VCBR has achieved striking growth in terms of volumes with a forecast of an over 60 percent increase compared to 2020, ranking among the top 2 remittance companies in Vietnam.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, dòng kiều hối đổ về TP.HCM đến cuối tháng 11 là khoảng 6,2 tỷ USD, đã vượt qua mức 6,1 tỷ USD của năm 2020. VCBR đã đạt được mức tăng trưởng vượt bậc về khối lượng với dự báo tăng hơn 60% so với năm 2020, đứng trong top 2 công ty kiều hối hàng đầu Việt Nam.

*Link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/business/vietcombank-remittance-company-bags-two-int-l-awards-4397152.html

Từ mới:

Remittance (n) /rɪˈmɪt.əns/: Sự gửi tiền, sự gửi hàng

Surpass (v) /səˈpɑːs/ : Hơn, vượt, trội hơn

Bankruptcy (n) /ˈbæŋ.krəpt.si/: Sự vỡ nợ, sự phá sản

Profitability (n) /prɒf.ɪ.təˈbɪl.ə.ti/ : Sự có lợi, sự có ích

Strategic (adj) /strəˈtiːdʒɪk/ : (thuộc) chiến lược

Innovation (n) /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/: Sự đổi mới, sự cách tân

 

You may also like

Leave a Comment