Home Được tài trợ Công ty cho thuê xe lớn nhất của Mỹ chính thức vào Việt Nam

Công ty cho thuê xe lớn nhất của Mỹ chính thức vào Việt Nam

by Admin
cho thuê xe

Vietnam is the first stop for Enterprise Rent-A-Car in Asia, after 85 locations in Europe and the Americas.

Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của Enterprise Rent-A-Car ở châu Á, sau khi đã hiện diện ở 85 địa điểm ở Châu Âu và Châu Mỹ.

The world’s largest car travel rental company, Enterprise Holdings, recently announced that its Enterprise Rent-A-Car service is now available in Vietnam.

Công ty cho thuê xe du lịch lớn nhất thế giới, Enterprise Holdings, gần đây đã công bố rằng dịch vụ cho thuê xe hơi doanh nghiệp của họ hiện đã có mặt tại Việt Nam.

The move is part of Enterprise Holdings’ goal to expand its car rental services across the Asia Pacific region.

Động thái này là một phần trong mục tiêu của Enterprise Holdings nhằm mở rộng dịch vụ cho thuê xe trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Enterprise Rent-A-Car will operate in Vietnam through its Vietnamese franchise partner MP Logistics.

Enterprise Rent-A-Car sẽ hoạt động tại Việt Nam thông qua đối tác nhượng quyền thương mại Việt Nam MP Logistics.

Cuong Dang, general director of Enterprise Rent-A-Car Vietnam, said the company currently has 300 rental cars, from 16 to 29 seaters, available in Hanoi. The service is scheduled to be expanded to Ho Chi Minh City and central Da Nang City in the first quarter of 2019.

Ông Cường Đặng, Tổng giám đốc Enterprise Rent-A-Car Việt Nam, cho biết công ty hiện có 300 xe cho thuê, từ cho thuê xe 16 chỗ tới thuê xe 29 chỗ, đã có mặt tại Hà Nội. Dịch vụ dự kiến sẽ được mở rộng đến thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm thành phố Đà Nẵng trong quý đầu tiên của năm 2019.

Rent-A-Car’s initial strategy will be to grow a base of corporate(1) customers, foreign employees of multinational companies with operations in Vietnam. The initial emphasis will be on long-term rentals with a chauffeur(2).

Chiến lược ban đầu của Rent-A-Car là sẽ phát triển một cơ sở khách hàng doanh nghiệp, nhân viên nước ngoài của các công ty đa quốc gia có hoạt động tại Việt Nam. Trọng tâm ban đầu sẽ là cho thuê dài hạn kèm tài xế.

Later, it will expand its services to include short-term, chauffeur-driven options, self-drive rentals and leisure hire at popular tourist destinations likes Da Nang.

Sau đó, hãng sẽ mở rộng các dịch vụ của mình bao gồm các dịch vụ ngắn hạn, tài xế, cho thuê xe tự lái và cho thuê để giải trí tại các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng.

Cuong said he believes that there is great demand in Vietnam’s car rental market but inadequate(3) supply, and that in the future, this market will thrive.

Ông Cường cũng cho biết ông tin rằng thị trường cho thuê xe ở Việt Nam có nhu cầu rất lớn nhưng nguồn cung không đủ, và trong tương lai, thị trường này sẽ phát triển mạnh.

There are two reasons Vietnam’s car rental market will grow, he said.

Ông nói, có hai lý do thị trường cho thuê xe ở Việt Nam sẽ phát triển.

First, FDI growth will be maintained for the next 10 years, which will attract an increasing number of foreign workers.

Đầu tiên, tăng trưởng FDI sẽ được duy trì trong 10 năm tới, điều này sẽ thu hút số lượng lao động nước ngoài ngày càng tăng.

Second, the middle class is seeing strong growth. The younger generation does not accord much priority to saving to buying luxurious cars and big homes, but tend to pay more attention to quality of life and experiences, and as such would be more willing to rent cars.

Thứ hai, tầng lớp trung lưu đang phát  triển mạnh mẽ. Thế hệ trẻ không dành nhiều ưu tiên cho việc tiết kiệm để mua những chiếc xe hơi sang trọng và những ngôi nhà lớn, nhưng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống và trải nghiệm, và vì thế sẽ sẵn sàng thuê xe hơn.

However, Cuong noted that the Rent-A-Car model brought to Vietnam would take longer to recoup(4) capital and profits than in the U.S.

Tuy nhiên, ông Cường lưu ý rằng mô hình Rent-A-Car mang đến Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian hơn để thu hồi vốn và lợi nhuận so với ở Hoa Kỳ.

“The price of buying a car in Vietnam is twice that in the U.S., but the rental price is the same in both markets, so the business risk will be higher,” Cuong said.

Ông Cường chia sẻ thêm :”Giá mua xe ở Việt Nam gấp đôi ở Mỹ, nhưng giá thuê ở cả hai thị trường đều cao, vì vậy rủi ro kinh doanh sẽ cao hơn”.

Todd Prister, regional director for the Enterprise Franchise Asia-Pacific said that the company is excited about the potential of Vietnam’s economy.

Ông Todd Prister, giám đốc khu vực của Nhượng quyền Doanh nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương cho biết công ty rất phấn khích về tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam.

Vietnam not only has one of the highest growth rates in the world as well as attractive business markets, but also is a prominent(5) destination in Southeast Asia. Combining these factors, Vietnam will be a brilliant opportunity for us,” said Todd.

Ông Todd nói:”Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường kinh doanh hàng đầu thế giới, mà còn là điểm đến nổi bật ở Đông Nam Á. Kết hợp với những yếu tố này, Việt Nam sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi “.

According to Forbes, Enterprise is the largest car rental company in the U.S. and is the 13th largest private enterprise in the country.

Theo Forbes, Enterprise là công ty lớn nhất ở Mỹ và là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 13 tại nước này.

Todd Prister said Enterprise is also the largest car rental company in the world in terms of vehicles owned, employees and sales.

Ông Todd Prister cho biết Enterprise cũng là nhà cho thuê xe lớn nhất thế giới nếu tính theo tổng lượng xe, nhân viên và doanh thu.

The company is present in 85 countries, 10,000 locations, owns over two million vehicles and has an average annual turnover of about $22 billion.

Công ty hiện có mặt ở 85 quốc gia, 10.000 địa điểm, sở hữu 2 triệu xe và doanh thu bình quân mỗi năm khoảng 22 tỷ USD.

New words:

1, corporate (v): /ˈkɔː.pər.ət/ of or shared by a whole group and not just of a single member:

All adults take corporate responsibility for the upbringing of the tribe’s children.

2, chauffeur (n): /ˈʃəʊ.fər/ a person employed to drive a private car belonging to someone else

There is no special driving licence for chauffeurs.

3, inadequate (v):  /ɪˈnæd.ɪ.kwət/ not good enough or too low in quality:

I feel inadequate when I talk to Miranda about art because she knows so much.

4, recoup (v): /rɪˈkuːp/ to get back money that you have spent or lost:

It takes a while to recoup the initial costs of starting up a business.

5, prominent (adj): /ˈprɒm.ɪ.nənt/ very well known and important:

The government should be playing a more prominent role in promoting human rights.

Thông tin được tài trợ:

Liên hệ: Công ty TNHH vận tải và du lịch Nắng Vàng

– Địa chỉ: Số 97 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
– Website: https://travelcar.vn
– Email: admin@travelcar.vn
– Số điện thoại: 0989567299
– Dịch vụ: cho thuê xe du lịch 4-45 chỗ tại hà nội

You may also like

Leave a Comment