Home Báo Economist Có nên mua cổ phiếu ở châu Âu?

Có nên mua cổ phiếu ở châu Âu?

by Phạm Thư
Should you buy European shares?

Có nên mua cổ phiếu ở châu Âu?

Two men are sitting in adjacent restaurant booths. One is talking at length—about train journeys, women, morality, taking chances, living one day at a time. The other is captivated. “When you die, you’re going to regret the things you don’t do,” says the speaker. After more of this, he sighs, pauses and offers his new friend a drink. He then takes out a map. “This is a piece of land,” he says. “Listen to what I’m going to tell you now.”

Có hai người đang ngồi ở hai gian khác nhau ở một nhà hàng. Một người nói luyên thuyên về nhiều chủ đề – các chuyến tàu, phụ nữ, đạo đức, về việc nắm lấy cơ hội hay sống an nhiên. Bị cuốn hút theo câu chuyện, người kia nói: “Khi ông chết, ông sẽ hối tiếc vì những thứ bạn chưa làm được.” Ông nói thêm vài câu rồi thở dài, chững lại một hồi và đưa cho người bạn mới này đồ uống.  Rồi ông lấy ra một cái bản đồ: “Đây là một mảnh đất”, ông nói. “Ông hãy lắng nghe những gì tôi sẽ nói với ông ngay bây giờ.”

Should you buy European shares?

This is how Richard Roma, the alpha salesman in “Glengarry Glen Ross”, a play by David Mamet, seduces a stranger into buying a tract of undeveloped land. The scene comes to mind when considering the investment case for euro-zone stocks. The phrase “time to buy European equities” can elicit the same sort of alarmed response as an invitation to buy Florida swampland. An oblique sales pitch1 is generally advisable—even though now might be a better time than usual to make it.

Đây là cách Richard Roma, nhân viên bán hàng của alpha trong vở kịch “Glengarry Glen Ross” của David Mamet, đã dụ dỗ một người lạ mua một khu đất chưa được sử dụng. Cảnh tượng này xuất hiện trong đầu ông khi ông nghĩ đến trường hợp đầu tư vào cổ phiếu khu vực đồng euro. Cụm từ “đã đến lúc mua cổ phiếu châu Âu” có thể giống như một lời mời gọi mua vùng đầm lầy Florida. Cách chào hàng gián tiếp thường được khuyến khích — thậm chí với tình hình hiện tại, nó còn hiệu quả hơn.

How would a stockbroking Ricky Roma sell the euro-zone story? The main thing would be not to oversell it: Europe is hardly transformed. The meat2 of it is that things are not as bad as you probably think. The euro-zone’s weaknesses have not gone away, but are much less crippling3. It is likely to do quite well in the early stages of economic recovery. That might just be enough to close the deal.The meat of it is that things are not as bad as you probably think. The euro-zone’s weaknesses have not gone away, but are much less crippling . It is likely to do quite well in the early stages of economic recovery.

Làm thế nào để một nhà môi giới chứng khoán như Ricky Roma bán được câu chuyện về khu vực đồng euro? Cái chính là việc không tâng bốc quá lố về nó: châu Âu khó có thể chuyển mình. Giá trị của câu chuyện là ở chỗ mọi thứ không tệ như bạn nghĩ. Những điểm yếu của khu vực đồng tiền chung châu Âu dù vẫn chưa biến mất nhưng vẫn không mấy độc hại. Nó có khả năng hoạt động khá tốt trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi kinh tế. Điều đó có thể chỉ là điều kiện đủ để kết thúc giao dịch.

One sure-thing trade that the euro zone has spawned4 is in books and articles about how it is a half-finished project. It is a monetary union, but not a political one. The single market is fragmented in services and banking. Tax and spending decisions are made at the national level. But things have changed quite a bit. The European Central Bank looks a lot more like its peers than it did in, say, 2010. Like them, it is more or less committed to reflation. The hawkish German influence on its apparatus has waned5. And the pandemic is curing hang-ups6 around fiscal stimulus7. The European Union’s recovery fund is a step towards a shared fiscal policy. It is not huge. But it is not nothing either.

Chắc chắn rằng khu vực đồng euro đã tạo ra thương mại, thể hiện trong các cuốn sách và bài báo về việc dự án đã hoàn thành nửa chặng đường như thế nào. Đó là một liên minh tiền tệ, nhưng không phải là một liên minh chính trị. Thị trường đơn lẻ là phân mảnh trong dịch vụ và ngân hàng. Các quyết định về thuế và chi tiêu được thực hiện ở cấp quốc gia. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Ngân hàng Trung ương Châu Âu trông giống với những ngân hàng khác hơn so với thời điểm năm 2010, có ít nhiều cam kết cải tổ. Ảnh hưởng của nước Đức hiếu chiến đối với bộ máy đã suy yếu. Và đại dịch đang giải quyết những bế tắc xung quanh việc kích thích tài khóa. Quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu là bước tiến tới chính sách tài khóa chung. Điều này không phải là lớn lao gì, nhưng không phải vô nghĩa.

New words

1. Sales pitch UK /ˈseɪlz ˌpɪtʃ/ US  /ˈseɪlz ˌpɪtʃ/ (n) chào hàng

Chào hàng là một kiểu trình bày để thuyết phục người khác mua sản phẩm hoặc dịch vụ

Ex: I didn’t want to listen to his sales pitch.

Tôi không muốn nghe lời chào bán hàng của anh ấy.

2. Meat (n) UK /miːt/ US  /miːt/ phần chủ yếu

Ex: The meat of the goods are being used to be current information through the swap value.

Giá trị của hàng hóa được hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.

3. Crippling (a) UK /ˈkrɪp.əl.ɪŋ/ US  /ˈkrɪp.əl.ɪŋ/ gây hại

Ex: A crippling attack of malaria kept him in bed for months. Một cơn sốt rét hoành hành khiến ông phải nằm liệt giường trong nhiều tháng.

4. Spawn (v) UK /spɔːn/ US  /spɑːn/ xuất hiện, tạo nên cái gì

Ex: Her death spawned countless films and books.

Cái chết của cô đã tạo ra vô số bộ phim và sách.

5. Wane (v) UK /weɪn/ US  /weɪn/ suy yếu

Ex: By the late 70s the band’s popularity was beginning to wane.

Vào cuối những năm 70, sự nổi tiếng của ban nhạc bắt đầu suy yếu.

6. Hang-up: vấn đề

Ex: The doctor never got back to me with the test results – I guess there was some hang-up over the weekend.

Bác sĩ không bao giờ liên lạc lại với tôi về kết quả xét nghiệm – tôi đoán rằng đã có một số vấn đề vào cuối tuần.

7. Fiscal stimulus: kích thích tài khóa

Kích thích tài khóa là nỗ lực, biện pháp của chính phủ nhằm tăng cường hoạt động kinh tế bằng cách giảm thuế, tăng chi tiêu của chính phủ hoặc cả hai.

Ex: If Congress doesn’t come through with a sizable fiscal stimulus package, that will be a definite negative for the market.

Nếu Quốc hội không thông qua một gói kích thích tài khóa lớn, thì đó sẽ là một tiêu cực rõ ràng cho thị trường.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment