They're our four-legged friends1, but could they help fight one of our worst enemies?Chúng là những người bạn bốn chân của chúng ta, nhưng làm thế nào chúng có thể giúp đối phó với một trong những kẻ thù lớn nhất của chúng ta? Malaria infects more than two hundred million people every year.Hàng năm có hơn 200 triệu người bị sốt rét tấn công. But now dogs are on the scent2.Tuy nhiên, những chú chó hiện nay đã đánh hơi được căn bệnh này. Socks from children in the Gambia were sent to the Medical Detection Dogs charity here in Milton Keynes.Những chiếc tất của trẻ em ở Gambia đã được gửi đến tổ chức từ thiện Medical Detection Dogs ở Milton Keynes. It’s taken training, but these pooches get it right3 70% of the time if the children have malaria.Họ phải bỏ công sức huấn luyện, nhưng những con chó này có thể phát hiện đúng đến 70% khả năng lũ trẻ bị sốt rét. But if the children were disease free4, the dogs got it wrong 10% of the time.Nhưng đối với trẻ không mắc bệnh, chúng lại sai 10% . It's still early stages but the study shows dogs have potential.Đó chỉ mới là giai đoạn đầu nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng lũ chó rất có tiềm năng. The most important thing with this is that it is much faster than current, existing, rapid diagnostic tests which can take up to 20 minutesĐiều quan trọng nhất là cách phát hiện bệnh sốt rét này thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với các xét nghiệm chẩn đoán nhanh hiện có, có thể mất đến 20 phút and actually require a fully trained professional to do.và thực tế lại cần một chuyên gia được đào tạo bài bản để thực hiện. Whereas this - if we had the Medical Detection Dogs going round a communityTrong khi nếu chúng tôi cho phép tổ chức Medical Detection Dogs khảo sát cộng đồng, it will allow the whole community to be surveyed in a very short space of time.mọi người sẽ được kiểm tra trong một khoảng thời gian rất ngắn. The hope is dogs could work at airports to sniff out5 passengers with malaria to stop the disease spreadingHy vọng rằng những chú chó có thể ngửi và phát hiện hành khách mắc bệnh sốt rét để ngăn chặn bệnh lây lan. But there's still a long way to go before dogs can join the fight.Nhưng sẽ còn là một quãng đường dài nữa trước khi chúng có thể tham gia hỗ trợ khắc phục căn bệnh này. The researchers will need to improve the dogs’ accuracy,Các nhà nghiên cứu sẽ cần phải cải thiện độ chính xác trong khả năng phát hiện bệnh của loài chó, test them on people rather than socks and investigate whether the animals can sniff out different strains of malaria.thử nghiệm trên cơ thể người thay cho những chiếc tất và nghiên cứu xem liệu động vật có thể phát hiện ra các chủng sốt rét khác nhau hay không.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home BBC Chó có thể giúp phát hiện bệnh sốt rét

Chó có thể giúp phát hiện bệnh sốt rét

by Phạm Thư
Dogs could help detect malaria

Chó có thể giúp phát hiện bệnh sốt rét

Transcript

They’re our four-legged friends1, but could they help fight one of our worst enemies? Malaria infects more than two hundred million people every year. But now dogs are on the scent2

Chúng là những người bạn bốn chân của chúng ta, nhưng làm thế nào chúng có thể giúp đối phó với một trong những kẻ thù lớn nhất của chúng ta? Hàng năm có hơn 200 triệu người bị sốt rét tấn công. Tuy nhiên, những chú chó hiện nay đã đánh hơi được căn bệnh này.

Socks from children in the Gambia were sent to the Medical Detection Dogs charity here in Milton Keynes. It’s taken training, but these pooches get it right3 70% of the time if the children have malaria. But if the children were disease free4, the dogs got it wrong 10% of the time. 

Những chiếc tất của trẻ em ở Gambia đã được gửi đến tổ chức từ thiện Medical Detection Dogs ở Milton Keynes. Họ phải bỏ công sức huấn luyện, nhưng những con chó này có thể phát hiện đúng đến 70% khả năng lũ trẻ bị sốt rét. Nhưng đối với trẻ không mắc bệnh, chúng lại sai 10% .

It’s still early stages but the study shows dogs have potential.

Đó chỉ mới là giai đoạn đầu nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng lũ chó rất có tiềm năng.

Dogs could help detect malaria

Chelci Squires, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Chelci Squires, Trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh dịch tễ Luân Đôn

The most important thing with this is that it is much faster than current, existing, rapid diagnostic tests which can take up to 20 minutes and actually require a fully trained professional to do. Whereas this – if we had the Medical Detection Dogs going round a community, it will allow the whole community to be surveyed in a very short space of time. 

Điều quan trọng nhất là cách phát hiện bệnh sốt rét này thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với các xét nghiệm chẩn đoán nhanh hiện có, có thể mất đến 20 phút và thực tế lại cần một chuyên gia được đào tạo bài bản để thực hiện. Trong khi nếu chúng tôi cho phép tổ chức Medical Detection Dogs khảo sát cộng đồng, mọi người sẽ được kiểm tra trong một khoảng thời gian rất ngắn.

The hope is dogs could work at airports to sniff out5 passengers with malaria to stop the disease spreading. But there’s still a long way to go before dogs can join the fight. 

Hy vọng rằng những chú chó có thể ngửi và phát hiện hành khách mắc bệnh sốt rét để ngăn chặn bệnh lây lan. Nhưng sẽ còn là một quãng đường dài nữa trước khi chúng có thể tham gia hỗ trợ khắc phục căn bệnh này.

The researchers will need to improve the dogs’ accuracy, test them on people rather than socks and investigate whether the animals can sniff out different strains of malaria. 

Các nhà nghiên cứu sẽ cần phải cải thiện độ chính xác trong khả năng phát hiện bệnh của loài chó, thử nghiệm trên cơ thể người thay cho những chiếc tất và nghiên cứu xem liệu động vật có thể phát hiện ra các chủng sốt rét khác nhau hay không.

Need-to-know language

1. four-legged friends: những người bạn bốn chân, chỉ loài chó (theo cách gọi trìu mến)

Ex: Being far away from home, I miss my parents and my four-legged friends:

Xa nhà, tôi nhớ bố mẹ và những người bạn bốn chân của tôi.

2. To be on the scent (of something): đánh hơi được cái gì

Ex: I was already on the scent of all his lies: Tôi đã đánh hơi được những lời nói dối của anh ta rồi.

3. To get something right: làm, nói, hay đoán đúng cái gì

Ex: We both tried to solve the math problem and I got it wrong while he got it right.

Chúng tôi đều giải bài toán nhưng tôi giải sai còn anh ta giải đúng.

4. To be disease free (adj) không bị bệnh

I was tested for malaria and luckily a few days later the doctor said I was desease free: Tôi được xét nghiệm bệnh sốt rét và thật may mắn vài ngày sau tôi được bác sĩ thông báo không nhiễm bệnh.

5. sniff out something/someone – (phrasal verb) khám xét ai/cái gì đó (bằng việc ngửi)

Ex: The detection dogs are sniffing out the bag to check if there are drugs in it.

Chó nghiệp vụ đang ngửi cái túi để kiểm tra xem có ma túy trong đó không.

Luyện tập+

You may also like

Leave a Comment