Home Việt Nam CEO IPPG nhận giải ‘Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ’

CEO IPPG nhận giải ‘Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ’

by Thu Hà
Le Hong Thuy Tien, CEO of IPPG, received the 2021 UN Women WEPs Award in the category of Leadership Commitment and Action to promote gender equality.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, tổng giám đốc điều hành tập đoàn IPPG nhận giải “Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ” 2021 ở hạng mục Lãnh đạo Cam kết và Hành động thúc đẩy bình đẳng giới.

The award ceremony for Women’s Empowerment Principles (WEPs) was jointly organized by Vietnam Women Entrepreneurs Council, UN Women and European Union to recognize the efforts of companies with initiatives, action programs to promote gender equality and women’s empowerment, especially in business.

Lễ trao giải Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, UN Women và Liên minh Châu Âu phối hợp tổ chức nhằm ghi nhận nỗ lực của các công ty với các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Speaking online at the ceremony, Tien said gender equality is a leverage that businesses can lean on to sustainably develop and bring back many benefits to society. Embracing diversity, equality and inclusion in business has been an integral part of IPPG’s culture over 35 years of business investment and development in Vietnam.

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, bà Tiên cho biết bình đẳng giới là đòn bẩy mà các doanh nghiệp có thể dựa vào để phát triển bền vững và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đề cao sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong kinh doanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa của IPPG trong hơn 35 năm đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

“The action of signing the WEPs CEO Statement of Support is an important step for IPPG to convey a clearer and stronger message for all members of the company, for customers, partners and the community: to build an engaged and inclusive environment where everyone not only has an equal opportunity to participate and succeed, but would also receive the support to pursue and achieve that success,” the IPPG CEO said.

“Hành động ký kết  hỗ trợ CEO WEPs là một bước quan trọng để IPPG truyền tải thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ hơn cho tất cả các thành viên của công ty, cho khách hàng, đối tác và cộng đồng: xây dựng một môi trường gắn kết và hòa nhập, nơi mọi người không chỉ có cơ hội bình đẳng để tham gia và thành công, mà còn nhận được sự hỗ trợ để theo đuổi và đạt được thành công đó “, Giám đốc điều hành IPPG cho biết.

At IPPG, equality is one of the important priority criteria. In 2020, IPPG achieved the aim of a 25 percent increase in the number of women in the group. Now, its workforce is made up of more than 60 percent female employees, while its senior leadership team is 70 percent female. “We want to go further and will focus on empowering women in engineering and technological management roles,” added Tien.

Tại IPPG, bình đẳng  là một trong những tiêu chí ưu tiên quan trọng. Vào năm 2020, IPPG đã đạt được mục tiêu tăng 25% số lượng phụ nữ trong tập đoàn. Hiện tại, lực lượng lao động của công ty bao gồm hơn 60% nhân viên là nữ, trong khi đội ngũ lãnh đạo cấp cao của có 70% là nữ. “Chúng tôi muốn tiến xa hơn và sẽ tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ trong các vai trò quản lý kỹ thuật và công nghệ”, bà Tiên nói thêm.

WEPs Awards is an activity within the framework of the WeEmpowerAsia project deployed in seven countries in the Asia Pacific region, including Vietnam. In 2020, Vietnam Women Entrepreneurs Council and UN Women successfully organized WEPs Awards for the first time in Vietnam. WEPs 2021 in Vietnam was launched in May 2021, attracting many businesses in all fields to participate.

WEPs Awards là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án WeEmpowerAsia được triển khai tại 7 quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Năm 2020, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women lần đầu tiên tổ chức thành công Giải thưởng WEPs tại Việt Nam. WEPs 2021 tại Việt Nam được khởi động từ tháng 5/2021, thu hút nhiều doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực tham gia.

*Bài viết của tác giả May Pham, xem link bài báo tại : https://e.vnexpress.net/news/business/ippg-ceo-receives-un-women-s-empowerment-principles-award-4379677.html

Từ mới:

promote (v)  /prəˈməʊt/ : xúc tiến, đẩy mạnh, thăng cấp

leverage (n) /ˈliː.vər.ɪdʒ/ : đòn bẩy

sustainably (adv) /səˈsteɪ.nə.bli/ : bền vững

benefit (n) /ˈben.ɪ.fɪt/ : lợi ích, phúc lợi

diversity (n)  /daɪˈvɜː.sə.ti/ : tính đa dạng

convey (v)  /kənˈveɪ/ : truyền ( âm thanh, lệnh, tin,..), truyền đạt

framework (n)  /ˈfreɪm.wɜːk/ : khung ảnh, cơ cấu tổ chức, khuôn khổ

deploy (v) /dɪˈplɔɪ/ : triển khai, dàn trận

 

You may also like

Leave a Comment