Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc Would you like: Cách dùng và bài tập

Cấu trúc Would you like: Cách dùng và bài tập

by Phạm Thư
Cấu trúc would you like không phải là một cấu trúc xa lạ gì đối với những người học tiếng Anh. Tuy nhiên, cách sử dụng cấu trúc này thường bị nhầm lẫn bởi có quá nhiều cụm tương tự như would rather, would prefer,…. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về cấu trúc would you like quen thuộc này. 

Sơ lược về would like

Để nắm bắt về cách sử dụng cấu trúc câu hỏi Would you like…, cần tìm hiểu thật kỹ càng về cụm would like này. Chúng ta sử dụng would like hoặc ‘d like để nói về những gì mình muốn một cách lịch sự, đặc biệt là khi chúng ta đưa ra những lời đề nghị hoặc yêu cầu. 

Ví dụ: 

I’d like the Margarita pizza, please. (Dịch: Tôi muốn một chiếc pizza Margarita.)

Would you like a biscuit with your coffee? (Dịch: Ngài có muốn một chiếc bánh quy với cà phê không?)

Would like có thể sử dụng dưới dạng câu trần thuật hoặc câu hỏi, và dù sử dụng dưới dạng nào đều mang ý nghĩa như đã đề cập ở trên. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng đây là một cách hỏi hoặc đưa ra đề nghị rất lịch sự, thường được sử dụng trong các mối quan hệ xã giao, ít gần gũi. 

Cấu trúc would you like: cách dùng và bài tập

Cấu trúc would you like: cách dùng và bài tập

Cách sử dụng cấu trúc Would you like….?

 

 • Would you like (something) + to V

 

Ví dụ: 

Would you like to listen to that again? (Dịch: Bạn có muốn nghe lại lần nữa không?)

Would you like to buy this shirt? (Dịch: Bạn có muốn mua chiếc áo này không?)

Lưu ý: chúng ta sử dụng Do you like…? để hỏi về sở thích hoặc sự lựa chọn nói chung. Chúng ta không sử dụng do you like…? để đưa ra lời đề nghị hoặc yêu cầu lịch sự (như trong các tình huống ví dụ bên trên.)

 

 • Would you like to have + ed form (hay động từ ở dạng quá khứ)

 

Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi nói về những gì trong quá khứ mà chúng ta đã bỏ lỡ. Ví dụ: 

I’d like to have watched the football but I had to go out. (Dịch: Tôi muốn được xem bóng đã nhưng tôi đã phải ra ngoài. -> Tôi đã muốn được xem bóng đá, nhưng tôi không xem. 

Trả lời câu hỏi Would you like…?

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc Somebody would like to/Somebody’d like to để trả lời ngắn gọn cho những lời đề nghị, yêu cầu được đưa ra. 

Ví dụ:

A: Would you like to have dinner with us? (Bạn có muốn đến ăn tối với chúng tôi không?)

B: Yes, I’d like to. (Ừ, tôi rất thích/cảm kích.)

A: Good. Is Sunday night any good? (Tuyệt. Tối Chủ Nhật thì có ổn không?)

Bài tập thực hành

Bài 1: Would you like hay Do you like?

 1. ___ you like dancing?
 2. ___ you like some more food? 
 3. ___ you like a glass of water? 
 4. ___ you like living in Australia. 
 5. ___ you like to go to the movies this evening? 
 6. ___ you like to go to the movies? (generally speaking) 
 7. ___ you like more sugar for your coffee? 
 8. ___ you like some water? 
 9. ___ you like your job? 
 10. ___ you like practicing English? 

Đáp án: 

1 – Do, 2 – Would, 3 – Would, 4 – Do, 5 – Would, 6 – Do, 7 – Woud, 8 – Would, 9 – Do, 10 – Do

Bài 2: Would you like, do you like, would like hay like?

 1. I _____ playing basketball in my spare time.
 2. My sister _____ to go to Venice.
 3. ______ tea? If so, you should really try Earl Grey.
 4. _______ a cup of tea? I can brew some for you.
 5. ______ your new teacher?
 6. _______ your new teacher for next semester also?
 7. ________ some cheese with your wine?
 8. I _________ some cheese with my wine, please.
 9. I _______ blue cheese with wine.
 10. I _______ jogging every morning before I go to work.
 11. What ______ ?
 12. What ________ today?
 13. James ______ the snow.
 14. Carol _______ to study physics.
 15. Carol __________ studying physics.

Đáp án: 

 1. like
 2. would like
 3. Do you like
 4. Would you like
 5. Do you like
 6. Would you like
 7. Would you like
 8. would like
 9. like
 10. like
 11. would you like
 12. would you like
 13. likes
 14. would like
 15. likes

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment