Home Việt Nam Câu chuyện của một vận động viên thể hình Việt Nam

Câu chuyện của một vận động viên thể hình Việt Nam

by Thu Hà
After losing weight over a heartbreak, Luong Hong Son hit the gym to shake off stress and negativity. Today, he is an inspiring award-winning bodybuilder and entrepreneur.

Sau khi sút cân vì chia tay, Lương Hồng Sơn đã tập gym để rũ bỏ căng thẳng và tiêu cực. Hiện tại, anh ấy là một vận động viên thể hình và doanh nhân từng đoạt giải thưởng truyền cảm hứng.

Son, a native of the northern province of Bac Giang, says the most memorable milestone after seven years of training in Japan is receiving the Pro Card, a professional athlete card from the International Federation Of Bodybuilding And Fitness (IFBB) that allows him to compete in professional bodybuilding competitions.

Sơn, một chàng trai quê  Bắc Giang, cho biết cột mốc đáng nhớ nhất sau bảy năm tu nghiệp tại Nhật Bản là nhận được Pro Card – thẻ vận động viên chuyên nghiệp của Liên đoàn Thể hình và Thể hình Quốc tế (IFBB) cho phép anh thi đấu trong các cuộc thi thể hình chuyên nghiệp.

“My goal in 2022 is to pass the qualifying round so that in 2023, I will become the first Vietnamese to appear on the stage of Mr. Olympia – the world’s most prestigious bodybuilding championship in America.” the 30 years old said.

“Mục tiêu của tôi trong năm 2022 là vượt qua vòng loại để năm 2023, tôi sẽ trở thành người Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Mr Olympia – giải vô địch thể hình danh giá nhất thế giới tại Mỹ”. Vận động viên 30 tuổi cho biết.

Such an achievement was not even in the imagination of the 30 year old Son when he began going to the gym in 2014.

Thành tích như vậy thậm chí còn không nằm trong trí tưởng tượng của chàng trai 30 tuổi khi anh bắt đầu tập gym vào năm 2014.

At that time, he and his girlfriend were international students in Japan. They later broke up since Son spent up 8-12 hours working part time jobs every day after school and could not make time to spend time with her. The heartbreak saw his weight drop from 51 kg to 47 kg.

Khi đó, anh và bạn gái đang là du học sinh tại Nhật Bản. Sau đó, họ chia tay vì Sơn dành 8-12 giờ làm công việc bán thời gian mỗi ngày sau giờ học và không thể dành thời gian cho cô ấy. Việc chia tay khiến cân nặng của anh giảm từ 51 kg xuống còn 47 kg.

One day, he decided to go to the gym to relieve stress, get rid of his despondency and reinvest in himself.

Một ngày nọ, anh quyết định đi tập gym để xả stress, thoát khỏi sự thất vọng và tái đầu tư cho bản thân.

After six months, he’d achieved a toned body, gained more muscle mass and his weight increased to 60 kg.

Sau sáu tháng, anh ấy đã có được thân hình săn chắc, tăng nhiều cơ hơn và cân nặng của anh ấy tăng lên 60 kg.

Feeling more confident, Son shared his transformation journey with groups of Vietnamese living in Japan and began to receive many inquiries about his training and nutrition regimen.

Tự tin hơn, Sơn chia sẻ hành trình chuyển mình của mình với các nhóm người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản và bắt đầu nhận được nhiều lời hỏi thăm về chế độ tập luyện, dinh dưỡng của mình.

In April 2016, Son passed the entrance exam to Kyushu International University, majoring in Business Administration. At school, he realized that his mind was fixed on bodybuilding. In his second year, he decided to drop out of school and focus on bodybuilding as a career.

Tháng 4/2016, Sơn thi đỗ vào trường Đại học Quốc tế Kyushu, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ở trường, anh ấy nhận ra rằng tâm trí của mình tập trung vào việc tập thể hình. Vào năm thứ hai, anh quyết định bỏ học và tập trung vào theo đuổi sự nghiệp thể hình.

However, in order to stay in Japan under a business visa, Son had to establish a company with a charter capital of at least VND1 billion (over $43,000).

Tuy nhiên, để có thể ở lại Nhật Bản theo diện visa công tác, Sơn phải thành lập công ty với vốn điều lệ ít nhất 1 tỷ đồng (hơn 43.000 USD).

But he had not done his research well. Some components in the new supplement were not allowed in Japan and the goods could not get customs clearance.

Nhưng anh ấy đã không thực hiện tốt nghiên cứu của mình. Một số thành phần trong thực phẩm chức năng mới không được phép sử dụng tại Nhật Bản và hàng hóa không thể được thông quan.

After a year, the company stabilized somewhat, but profit was low. He changed tactics and registered for the Evolgear Japan Open bodybuilding competition in Osaka City in June 2018, so as to boost his profile and sell more products.

Sau một năm, công ty ổn định phần nào, nhưng lợi nhuận thấp. Anh ấy đã thay đổi chiến thuật và đăng ký tham gia cuộc thi thể hình Evolgear Japan Open ở thành phố Osaka vào tháng 6 năm 2018, để nâng cao hồ sơ của mình và bán được nhiều sản phẩm hơn.

However, Son could not reach the top 20 in the competition that attracts around 300 competitors.

Tuy nhiên, Sơn không thể lọt vào top 20 trong số khoảng 300 đối thủ.

“Where you fail, you have to get up there,” he told himself. He began to look into the reasons for his failure. After many nights of research, he realized that his diet was not correct.

“Bạn thất bại ở đâu, bạn phải đứng dậy ở đó”, anh tự nhủ. Anh bắt đầu xem xét lý do thất bại của mình. Sau nhiều đêm nghiên cứu, anh nhận ra rằng chế độ ăn của mình không đúng.

A week before the competition, a bodybuilder must reduce water and salt intake to help skin and muscles “stick to the body and show off a more defined body” on the competition floor.

Một tuần trước khi thi đấu, một vận động viên thể hình phải giảm lượng nước và muối ăn vào để giúp da và cơ “dính vào cơ thể và khoe thân hình chuẩn hơn” trên sàn thi đấu.

Two months later, he won the title at a bodybuilding competition in Fukuoka Prefecture. As he’d hoped, the victory won him greater recognition among the Vietnamese community in Japan, attracting more followers on social media. The sales of supplements also increased thanks to his popularity.

Hai tháng sau, anh giành được danh hiệu tại một cuộc thi thể hình ở tỉnh Fukuoka. Đúng như anh hy vọng, chiến thắng giúp anh được cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhận nhiều hơn, thu hút nhiều người theo dõi trên mạng xã hội hơn. Doanh số bán thực phẩm chức năng cũng tăng lên nhờ sự nổi tiếng của anh ấy.

Today, his monthly earnings is around VND2 billion, his businesses earning a profit of 35 percent.

Ngày nay, thu nhập hàng tháng của anh là khoảng 2 tỷ đồng, các công việc kinh doanh của anh ấy đạt lợi nhuận 35%.

“No matter how hard it gets, Son tries to push himself to overcome the hardship, whether in his training or at work. When he worked in my real estate company, he was often elected the best employee,” said Nguyen Duc Long, Son’s former boss, also vice president of the Japan – Vietnam Trade Association.

“Dù khó khăn đến đâu, Sơn cũng cố gắng vượt qua khó khăn, dù trong quá trình đào tạo hay làm việc. Khi làm việc trong công ty bất động sản của tôi, anh ấy thường được bầu là nhân viên xuất sắc nhất”, anh Nguyễn Đức Long, sếp cũ của anh Sơn, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Nhật – Việt cho biết.

Not forgetting his 2018 failure at the bodybuilding tournament in Osaka, Son re-registered for the Evolgear Japan Open. This time, he won the championship.

Không quên thất bại năm 2018 tại giải thể hình ở Osaka, Sơn tái đăng ký tham dự Evolgear Japan Open. Lần này, anh ấy đã giành chức vô địch.

In 2021, he won the West Japan Championships and Olympia Amateur Japan titles.

Năm 2021, anh giành chức vô địch West Japan Championships và Olympia Amateur Japan.

His formula for success is simple, Son says. Doing what he is passionate about is “happier than having a lot of money.”

Công thức thành công của anh rất đơn giản, Sơn nói. Làm những gì anh ấy đam mê “hạnh phúc hơn là có nhiều tiền”.

*Bài viết của tác giả Hai Hien, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/life/from-heartbreak-to-winning-hearts-a-vietnamese-bodybuilder-s-story-4405552.html

Từ mới:

heartbreak (n) /ˈhɑːt.breɪk/ : chia tay

bodybuilder(n)  /ˈbɒd.iˌbɪl.dər/ : vận động viên thể hình

athlete (n) /ˈæθ.liːt/: vận động viên

prestigious (n)  /presˈtiːʒ/ : có uy tín

despondency (n)  /dɪˈspɒn.dən.si/ : sự nản lòng, sự thất vọng

*Bài viết được livestream trên fanpage của Báo song ngữ, link tại đây

 

You may also like

Leave a Comment