Home Việt Nam Cặp đôi Việt Nam – Ukraina hi vọng ngày đoàn tụ

Cặp đôi Việt Nam – Ukraina hi vọng ngày đoàn tụ

by Thu Hà
A couple in love talk about their fears and how much they miss each other after they were separated due to the Ukrainian crisis.

Một cặp đôi đang yêu nhau nói về nỗi sợ hãi và sự nhung nhớ của họ sau khi bị chia cách bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Tran Duc Anh, a 30-year-old Hanoian, received a call from his girlfriend, Anita, at 10 a.m. on Feb. 24.

Trần Đức Anh, một chàng trai 30 tuổi người Hà Nội, đã nhận được cuộc gọi từ Anita, bạn gái của anh vào 10 giờ sáng ngày 24 tháng 2.

“A war has broken out in my country,” the 22-year-old model said amid sobs from the city of Kharkiv.

Một người mẫu 22 tuổi nức nở nói từ thành phố Kharkiv, ” Chiến tranh đã bùng nổ ở đất nước của tôi.”

Anh says: “I could hear the sound of planes and explosions over the phone. My heart sank because I had not expected my girlfriend to face such a predicament.”

Anh nói :”Tôi có thể nghe âm thanh của máy bay và tiếng nổ qua điện thoại. Tim tôi chùng xuống vì không ngờ bạn gái mình lại phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy”.

He encouraged her to remain calm, but admits he too was panicky at the time.

Mặc dù anh động viên cô giữ bình tĩnh nhưng thừa nhận rằng thời điểm đó anh cũng hoảng loạn.

After spending two years in Vietnam due to Covid-19, Anita left for home last December to visit her family and get her single status certified since the two plan to get married some time this year.

Sau 2 năm ở Việt Nam vì đại dịch Covid19, Anita trở về quê hương vào cuối tháng 12 để thăm gia đình và lấy hồ sơ công hàm độc thân vì cả hai dự định kết hôn trong năm nay.

She traveled to Vietnam in early 2020 on a two-month modeling contract.

Cô đến Việt Nam vào đầu năm 2020 theo hợp đồng người mẫu hai tháng.

Before her contract was up, the pandemic struck and international flights were grounded, leaving her stranded in Vietnam.

Trước khi hết hạn hợp đồng, đại dịch đã xảy ra và các chuyến bay quốc tế phải ngừng hoạt động, khiến cô bị mắc kẹt ở Việt Nam.

Anh met Anita in mid-2020 while visiting a friend’s house. He was immediately captivated when he saw her blue eyes, blonde hair and gentle smile.

Anh gặp Anita vào giữa năm 2020 trong khi đi thăm nhà bạn bè. Anh ngay lập tức bị hớp hồn bởi đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng và nụ cười duyên dáng của cô.

Despite his modest English, he took the initiative and introduced himself to her. They exchanged contact details and he later asked her out. One day, over sushi, the two talked about Vietnam’s working environment, people and landscapes.

Mặc dù vốn tiếng anh khiêm tốn nhưng anh đã chủ động giới thiệu mình với cô. Họ trao đổi cách thức liên lạc cụ thể và sau đó anh đã hẹn cô đi chơi. Một ngày nọ, bên món sushi, cả hai cùng nói về môi trường làm việc, con người và phong cảnh của Việt Nam.

From the beginning even before Anh could finish a sentence she could guess what he was going to say.

Ngay từ khi bắt đầu thậm chí là Đức Anh chưa kịp nói hết câu cô đã đoán được ý của anh.

She says: “I’m not sure why but I’ve always understood him. Perhaps it was destiny.”

Cô nói :”Tôi không chắc đúng tất cả nhưng tôi luôn hiểu anh ấy. Có lẽ đó là định mệnh.”

When her contract expired, Anita began working as a freelance model. After finishing his work as a real estate agent, he would help her schedule work and meet clients.

Khi hết hạn hợp đồng, Anita bắt đầu làm người mẫu tự do. Sau khi hoàn thành công việc nhân viên kinh doanh bất động sản, anh sẽ giúp cô lên lịch làm việc và gặp gỡ khách hàng.

He would take her to photo locations and wait patiently for her. Her life in a foreign country became safer and more comfortable after meeting him.

Anh sẽ đưa cô đến các địa điểm chụp ảnh và kiên nhẫn đợi cô. Cuộc sống của cô ở nước ngoài trở nên an toàn và thoải mái hơn sau khi gặp anh.

With her looks, she attracted the interest of many men, but she was in love with Anh and did not respond to people’s friend ‘requests’ or messages.

Với vẻ ngoài thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai, nhưng cô lại dành tình cảm cho Đức Anh và không đáp lại lời mời kết bạn hay tin nhắn của mọi người.

She would cook his favorite dishes and clean his house whenever she had time to come around.

Cô ấy nấu những món ăn yêu thích và dọn dẹp nhà cửa cho anh bất cứ khi nào cô ấy có thời gian đến nhà anh.

Anh says: “She would do it cheerfully, as a true housewife would. I believe young Vietnamese girls today are not like that”.

Anh nói :” Cô ấy làm điều đó với sự vui vẻ như một bà nội trợ thực thụ. Tôi tinnhiều cô gái trẻ Việt Nam ngày nay không được như vậy “.

His parents were initially opposed to their son falling in love with a foreign girl because they feared the relationship would be short-lived. But they changed their mind after meeting her and seeing her roll into the kitchen to clean and care for her son.

Ban đầu bố mẹ của anh phản đối việc con trai yêu một cô gái ngoại quốc bởi vì họ sợ mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng họ đã thay đổi suy nghĩ sau khi gặp Anita và quan sát cô lăn xả vào bếp dọn dẹp và chăm sóc con trai mình.

The pandemic brought them together but also put their love to the test.

Đại dịch đã đưa họ đến với nhau và cũng đưa ra thử thách cho tình yêu của họ.

When the real estate market fell into a slump because of the outbreak, he almost tried to end the relationship, fearing he would not be able to provide for her or bring her happiness.

Khi thị trường bất động sản rơi vào tình trạng ế ẩm vì dịch bệnh bùng phát, anh ấy gần như cố gắng kết thúc mối quan hệ, vì sợ mình sẽ không thể chu cấp hoặc mang lại hạnh phúc cho cô.

But she rejected this and continued to come every day to cook and console him.

Nhưng cô từ chối điều đó và tiếp tục nấu ăn và an ủi anh mỗi ngày.

She assured him saying: “Whatever happens, I’ll always be there for you.”

Cô nói với anh đầy chắc chắn ;” Bất kể có điều gì xảy ra, em sẽ vẫn ở đây với anh.”

They planned to marry at the end of 2021 and for her to later settle down in Vietnam.

Họ dự định sẽ kết hôn vào cuối năm 2021 để sua này cô định cư ở Việt Nam.

When international flights resumed, she returned to Kharkiv to see her family and complete the marriage registration procedures.

Ngày khi chuyến bay quốc tế mở lại, cô đã quay về Kharkiv để gặp gia đình và hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.

“When the war erupted, I panicked and was afraid that I would lose the person I love,” Anh says.

Đức Anh chia sẻ :” Khi chiến tranh nổ ra, tôi hoảng sợ và lo lắng sẽ đánh mất người con gái mình yêu.”

Anita says she was only concerned that if the worst happened to her, she would not see him again.

Anita cũng nói cô chỉ lo lắng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra cô sẽ chẳng thể gặp lại anh lần nữa.

Since the conflict began the two have been making video calls to each other every day.

Từ khi cuộc xung đột bắt đầu cả hai gọi video cho nhau mỗi ngày.

He saw her family, comprising mother, grandmother, sister, niece, and aunt, move to the middle of their apartment to stay away from windows.

Anh thấy gia đình của cô, bao gồm mẹ, bà, chị gái, cháu gái và dì, di chuyển đến giữa căn hộ của họ để tránh xa các cửa sổ.

He occasionally heard the sound of bombs and saw flashes through the window.

Thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng bom và nhìn thấy những tia chớp qua cửa sổ.

Every time he fell asleep and dreamed of hearing sirens or the sound of a plane, he would wake up and call Anita to ensure she was safe.

Mỗi khi anh ngủ quên và mơ thấy tiếng còi hoặc tiếng máy bay, anh sẽ thức dậy và gọi cho Anita để chắc chắn cô được an toàn.

When her grandmother ran out of medicines there was some shelling outside, but Anita and her sister risked their lives and went out to get some. Anh was worried and did not look away from the screen for even a second, and sighed when she made it back safely.

Khi bà cô hết thuốc thì có một số vụ pháo kích bên ngoài, nhưng Anita và em gái cô đã liều mạng đi ra ngoài để lấy một ít. Anh lo lắng và không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây, và thở dài khi cô đã an toàn trở về.

“It’s as if I’m living in the warzone myself, but I feel helpless because I can’t do anything”.

“Cứ như thể chính tôi đang sống trong vùng chiến sự, nhưng tôi cảm thấy bất lực vì không thể làm gì được”.

After reading the news and realizing the situation, he advised the family to evacuate to Lviv in western Ukraine where all the embassies had relocated.

Sau khi đọc và nhận thấy tình hình, anh khuyên gia đình cô nên sơ tán đến Lviv ở miền tây Ukraine, nơi tất cả các đại sứ quán đã di dời.

But with Anita’s grandmother ill and bedridden, they could only travel by train; her mother was required to stay back.

Nhưng với việc bà của Anita bị ốm và nằm liệt giường, họ chỉ có thể đi bằng tàu hỏa; mẹ cô ấy được yêu cầu ở lại

Unwillingly, the entire family decided to stay back and wait for peace to return.

Không phụ lòng mong mỏi, cả gia đình quyết định ở lại chờ hòa bình trở lại.

But 10 days later Kharkiv was still being bombarded, and there were casualties, and her family finally decided to evacuate.

Nhưng 10 ngày sau, Kharkiv vẫn bị bắn phá, và có thương vong, cuối cùng gia đình cô quyết định sơ tán.

Anh saw the scenes of ruined houses, people queuing to buy food and smoke and dust on his video calls.

Anh đã nhìn thấy cảnh những ngôi nahf bị phá huỷ, mọi người xếp hàng mua thực phẩm và khói bụi trên màn hình video.

He stayed up for eight hours when she was in line to board the train, feeling heartbroken to see her sit with a tired look due to lack of sleep and fear on her face.

Anh đã thức đến tám tiếng đồng hồ khi cô xếp hàng lên tàu, cảm thấy đau lòng khi thấy cô ngồi với vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ và sự sợ hãi trên gương mặt cô.

Kharkiv to Lviv is a 15-hour trip, but their train took 36 hours.

Chuyến đi từ Kharkiv đến Lviv kéo dài 15 giờ, nhưng chuyến tàu của họ đã mất 36 giờ.

“Though she was evacuating due to the war, she was still concerned about my health since I had Covid, which made me love her even more,” he says.

“Dù phải sơ tán vì chiến tranh, nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến sức khỏe của tôi kể từ khi tôi mắc Covid, điều đó khiến tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn,” anh nói.

Anita is grateful for Anh’s constant companionship. She got through the worst days of her life thanks to his moral support.

Anita cảm kích với sự đồng hành không ngừng nghỉ của Đức Anh. Cô ấy đã vượt qua những ngày tồi tệ nhất cuộc đời nhờ có sự hỗ trợ tinh thần của anh.

On March 5 Anita and her family were at relative ease in the apartment of a friend in Lviv.

Vào ngày 5 tháng 3, Anita và gia đình cô ấy ở trong căn hộ của một người bạn tương đối thoải mái ở Lviv .

Anh has joined Vietnamese groups in Ukraine to get instructions on how to get her back to Vietnam.

Anh đã tham gia vào nhóm người Việt Nam ở Ukraine để xem hướng dẫn cách đưa bạn gái trở về Việt Nam.

She will travel to Poland in two days and then obtain a passport to fly to Hanoi. They have agreed that when they reunite they will travel together more.

Hai ngày nữa cô sẽ sang Ba Lan và lấy hộ chiếu bay ra Hà Nội. Họ đã đồng ý rằng khi tái hợp họ sẽ đi du lịch cùng nhau nhiều hơn.

Anita used to enjoy exploring places but was unable to do so during her period in Hanoi due to the couple’s hectic schedule.

Anita đã từng thích khám phá mọi nơi trong thời gian ở Hà Nội nhưng không thẻ do lịch trình dày đặc của cặp đôi.

“We’ve been separated by the war and don’t know if we’ll see each other again,” Anh says.

Anh nói ” Chúng tôi bị chia cắt bởi chiến tranh và không biết đến khi nào có thể gặp lại nhau.”

“I have promised myself that when we meet again I will do everything I can for her so that I never have to regret anything.”

“Tôi tự hứa với bản thân khi nào chúng tôi gặp lại tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho cô ấy để tôi không bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-ukrainian-sweethearts-hope-for-reunion-4437812.html

Từ mới:

crisis (n)  /ˈkraɪ.sɪs: sự khủng hoảng, cuộc khủng hoảng

explosion (n)  /ɪkˈspləʊ.ʒən/ : tiếng nổ, sự bùng nổ

predicament (n) /prɪˈdɪk.ə.mənt/ : tình thế khó khăn, tình trạng khó xử

panicky (adj)  /ˈpæn.ɪ.ki/  : sự hoang mang, sợ hãi

bedridden (adj)  /ˈbed.rɪd.ən: nằm liệt giường

constant (adj)  /ˈkɒn.stənt: không thay đổi, bất biến, không ngừng

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment