Home Việt Nam Cách Mondelez Kinh Đô vượt qua đại dịch

Cách Mondelez Kinh Đô vượt qua đại dịch

by Thu Hà
Mondelez Kinh Do, snacks food giant, reported outstanding results from its long-term and sustainable investment despite challenges caused by the Covid-19 pandemic.

Mondelez Kinh Đô – gã khổng lồ về đồ ăn nhẹ, đã báo cáo kết quả vượt trội từ hoạt động đầu tư bền vững và dài hạn bất chấp những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

Boosting digital technology

Đẩy mạnh công nghệ kỹ thuật số

The past year with Covid-19 caused challenges to enterprises yet it was also a test for internal and external capability of responding to unprecedented situation. To build a strong foundation for future growth, the company has implemented digitalization and technology innovation in daily sales, operation and production.

Covid-19 đã gây ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp nhưng đây cũng là một bài kiểm tra cho khả năng ứng phó với các tình huống chưa từng xảy ra trong và ngoài nước năm vừa qua. Để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai, công ty đã thực hiện kỹ thuật số hoá và đổi mới công nghệ trong bán hàng, vận hành và sản xuất.

Building win-win partnerships toward sustainable growth, Mondelez Kinh Do has empowered its retail partners with AI mobile application across 22,000 pilot outlets, and still expanding. The project has allowed Mondelez Kinh Do to serve its consumers better, while increasing sales quality at each point of sale, thereby helping to optimize product portfolio and its partners’ growth.

Xây dựng quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững, Mondelez Kinh Đô đã trao quyền cho các nhà cộng tác bán lẻ của mình bằng ứng dụng di động AI trên 22.000 cửa hàng thí điểm và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Dự án đã cho phép Mondelez Kinh Đô phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng bán hàng tại từng điểm bán, từ đó giúp tối ưu hóa danh mục sản phẩm và sự phát triển của các nhà cộng tác.

To drive operational performance, Mondelez Kinh Do has implemented lots of automation softwares such as SAP Quality Management to enable strict quality control as well as constant improvement of their product quality. Its VMI automation project using Datalliance helps improve inventory management significantly. The digital platform for IL6S (Hanoi Solvage) also went live to improve Kaizen and reduce working hours.

Để thúc đẩy hoạt động hiệu quả , Mondelez Kinh Đô đã triển khai nhiều phần mềm tự động hóa như Quản lý chất lượng SAP để cho phép kiểm soát chất lượng chặt chẽ cũng như không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm của họ. Dự án tự động hóa VMI của công ty sử dụng Datalliance giúp cải thiện đáng kể việc quản lý hàng tồn kho. Nền tảng kỹ thuật số  IL6S (Hanoi Solvage) cũng đã hoạt động để cải thiện Kaizen và giảm thời gian làm việc.

The company has applied invoice processing automation named Bizzi, cutting average invoice processing time by 50 percent and average invoice processing cost by 66 percent.

Công ty đã áp dụng xử lý hóa đơn tự động hóa có tên Bizzi, cắt giảm 50% thời gian xử lý hóa đơn và 66% chi phí xử lý hóa đơn trung bình.

Consumers at the core of business

Người tiêu dùng là cốt lõi của hoạt động kinh doanh

In Vietnam, Mondelez Kinh Do is the owner of loved brands such as Kinh Do, Solite, AFC, Cosy, LU, Oreo, Ritz, Slides, Halls candy, Trident gum, Cadbury chocolate, Toblerone and Tang orange powder…, and the special product lines of moon cakes and Tet collections.

Tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô là chủ sở hữu của các thương hiệu được yêu thích như Kinh Đô, Solite, AFC, Cosy, LU, Oreo, Ritz, Slides, kẹo Halls, kẹo cao su Trident, sô cô la Cadbury, Toblerone và bột cam Tang …, các dòng sản phẩm bánh trung thu và bộ sưu tập Tết đặc sắc.

According to Nielsen’s retail audit report in Vietnam (excluding MM Mega Market Vietnam and semi-retailer channels), Mondelez Kinh Do ranked first in terms of both value share and volume share in the biscuit category in Vietnam from May 2020 to April 2021. The company was also named in the ranking of “Top 10 Most Prestigious Food Companies” for the third year in a row announced by Vietnam Report and VietNamNet.

Theo báo cáo kiểm toán bán lẻ của Nielsen tại Việt Nam (không bao gồm MM Mega Market Việt Nam và các kênh bán lẻ), Mondelez Kinh Đô đứng đầu cả về tỷ trọng giá trị và thị phần sản lượng trong ngành hàng bánh quy tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Công ty cũng có tên trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín nhất” 3 năm liên tiếp do Vietnam Report và VietNamNet công bố.

Brands from Mondelez Kinh Do stay firmly at leading positions in the market. Cosy is the biscuit market leader in terms of CRP (Consumer Reach Points), entering the top 10 fastest-growing brands in food sector, according to Kantar’s Asia Brand Footprint 2021.

Các thương hiệu từ Mondelez Kinh Đô luôn đứng vững ở vị trí dẫn đầu thị trường. Cozy dẫn đầu thị trường bánh quy về CRP (Điểm tiếp cận người tiêu dùng), lọt vào top 10 thương hiệu phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực thực phẩm, theo Kantar’s Asia Brand Footprint 2021.

AFC biscuit brand is also named among “Top 10 improvers 2021” by YouGov, an international research data and analytics group. Kinh Do Trang Vang Black and Gold line was the gold winner for excellent packing design in 2021 announced by Pentawards.

Thương hiệu bánh quy AFC cũng nằm trong danh sách “10 sản phẩm cải tiến hàng đầu năm 2021” được YouGov – một nhóm phân tích và dữ liệu nghiên cứu quốc tế đánh giá. Dòng Kinh Đô Trăng đen và vàng đạt giải vàng về thiết kế bao bì xuất sắc năm 2021 do Pentawards công bố.

“Covid has led to significant impact on available disposable incomes for consumers. The consumers are also preferring to purchase brands that they trust. Mondelez Kinh Do brands stand for the highest quality assurance and thus are the consumers’ preferred choice in these pandemic times. We have tailored our Tet gift packs to offer a large range of choices at prices that the consumers now prefer,” said Hemant Rupani, managing director of Mondelez Kinh Do.

“Covid đã tác động đáng kể đến thu nhập có sẵn có của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cũng thích mua các thương hiệu mà họ tin tưởng. Thương hiệu Mondelez Kinh Đô luôn đảm bảo chất lượng cao nhất và do đó là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong thời điểm đại dịch này, Hemant Rupani, Giám đốc điều hành của Mondelez Kinh Đô, cho biết.

Health-conscious customers today want snacks that can help protect, rebalance, and recharge their bodies and mind. To meet this customer need, Mondelez Kinh Do constantly innovates to introduce products made of natural and healthy ingredients through brands like AFC, Solite, Kinh Do… The new products also heighten focus on healthier, nutritious choices such as Cosy Wonderfulls Chocolate & Oats, Cosy Wonderfulls Nuts & Butter…

 Ngày nay, nhiều khách hàng quan tâm đến sức khỏe muốn đồ ăn nhẹ có thể vừa giúp bảo vệ, tái cân bằng, nạp năng lượng cho cơ thể và tinh thần của họ. Để đáp ứng nhu cầu này của khách hàng, Mondelez Kinh Đô không ngừng đổi mới để giới thiệu các sản phẩm làm từ nguyên liệu tự nhiên và tốt cho sức khỏe thông qua các thương hiệu AFC, Solite, Kinh Đô … Các sản phẩm mới cũng tập trung vào lựa chọn những loại bổ dưỡng và lành mạnh hơn như Cosy Wonderfulls Chocolate & Oats , Cosy Wonderfulls Nuts & Butter …

“These are also the times when small treats become important in ensuring emotional well-being. We are focusing on our Cadbury Chocolates range to enable the right choices for our consumers. Mondelez Kinh Do will continue to focus its R&D efforts in expanding this portfolio through 2022,” Rupani said.

“Đây cũng là thời điểm mà những món ăn vặt trở nên quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe tinh thần. Chúng tôi đang tập trung vào dòng sản phẩm Cadbury Chocolates để mang đến những lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng. Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực nghiên cứu và phát triển để mở rộng danh mục đầu tư này trong năm 2022, “Rupani nói.

Biscuits category includes any product that consists of ready-to-eat, shelf-stable manufactured food products. All products where the basic ingredient is flour or wheat mixed with various other ingredients such as sugar, egg, salt, margarine etc., to form dough that is baked in the oven to be formed as a biscuit. These products have dry nature, imperishable, and may function as a snack or as a food supplement. This category includes Sweet Biscuits and Savory Biscuits.

Danh mục bánh quy bao gồm cả những sản phẩm được sản xuất sẵn để ăn liền, đều có hạn sử dụng. Tất cả các sản phẩm có thành phần cơ bản là bột mì hoặc lúa mì trộn với nhiều thành phần khác như đường, trứng, muối, bơ thực vật, v.v. để tạo thành khối bột sau đó được nướng trong lò để tạo thành bánh quy. Các sản phẩm này có tính chất khô, có nét đặc trưng và có thẻ sử dụng như một món ăn nhẹ hoặc như một loại thực phẩm bổ sung. Danh mục này bao gồm Bánh quy ngọt và Bánh quy mặn.

*Bài viết của tác giả Phong Van, link bài viết tại :https://e.vnexpress.net/news/business/mondelez-kinh-do-leads-through-pandemic-4412809.html

Từ mới:

outstanding (adj) /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ : nổi bật, đáng chú ý

unprecedented (adj) /ʌnˈpres.ɪ.den.tɪd: chưa từng thấy, chưa từng xảy ra

portfolio (n) /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/ : cặp giấy ( để mang giấy tờ, hồ sơ…), danh mục

invoice (n)  /ˈɪn.vɔɪs: hóa đơn

rebalance (v) /ˌriːˈbæləns/ : tái cân bằng

ingredients (n)  /ɪnˈɡriː.di.ənt: nguyên liệu

margarine (n) : bơ thực vật

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment