Home Việt Nam Các nhà nghiên cứu vắc xin mRNA nhận được giải thưởng VinFuture trị giá 3 triệu đô la

Các nhà nghiên cứu vắc xin mRNA nhận được giải thưởng VinFuture trị giá 3 triệu đô la

by Thu Hà
An international award founded in Vietnam to honor scientific achievements gave out $4.5 million worth of prizes to several global scientists Thursday night.

Một giải thưởng quốc tế được thành lập tại Việt Nam nhằm tôn vinh các thành tựu khoa học đã trao các giải thưởng trị giá 4,5 triệu USD cho một số nhà khoa học toàn cầu vào tối thứ năm.

The annual VinFuture Prize, instituted by the VinFuture Foundation, was launched by Vingroup chairman Pham Nhat Vuong and his wife Pham Thu Huong.

Giải thưởng thường niên VinFuture thành lập bởi tổ chức VinFuture, được khởi xướng bởi Chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng phu nhân Phạm Thu Hương.

The award aims to recognize groundbreaking scientific and technological discoveries around the world.

Giải thưởng nhằm công nhận những khám phá về khoa học và công nghệ mang tính tiên phong trên toàn cầu.

On Thursday, four prizes were awarded at a ceremony at Hanoi Opera House: a VinFuture Grand Prize valued at $3 million and three special prizes of $500,000 each for female innovators, innovators from developing countries, and innovators with outstanding achievements in emerging fields.

Vào thứ năm, bốn giải thưởng đã được trao tại Nhà hát lớn Hà Nội đó là giải thưởng VinFuture với trị giá 3 triệu đô-la và ba giải thưởng đặc biệt trị giá 500.000 đô-la đã được trao cho các nhà khoa học nữ đến từ các quốc gia đang phát triển và các nhà khoa học với thành tựu nổi bật trong những lĩnh vực mới.

Three scientists: Hungarian biochemist Katalin Kariko, U.S. physician-scientist Drew Weissman and Canadian physicist and biochemist Pieter Rutter Cullis were awarded the VinFuture Grand Prize valued at $3 million for their contributions to the development of the mRNA vaccine technology.

Ba nhà khoa học là Nhà Sinh học Katalin Kariko người Hungary; nhà Khoa học người Mỹ Drew Weissman và nhà Khoa học kiêm Vật lý học người Canada Pieter Rutter Cullis, đã được nhận giải thưởng VinFuture với giá trị 3 triệu đô-la cho đóng góp của họ vào việc phát triển công nghệ vắc-xin mRNA.

“This award is a highlight for sci-tech and for international cooperation,” said Kariko, adding that she was glad to be in Vietnam.

“Giải thưởng này là một điểm sáng về khoa học công nghệ cũng như hợp tác quốc tế,” Kariko đã nói, thêm vào đó bà cũng nói rằng bà rất tự hào khi có mặt tại Việt Nam.

“I want to witness mRNA therapies save the lives of so many people suffering from diseases,” she said.

“Tôi mong muốn được chứng kiến phương pháp mRNA cứu sống những con người  đang phải chống chọi với bệnh tật,” bà nói. 

Weissman said the prize would open up new opportunities for new generations of vaccines, adding that he hoped the prize would be the beginning of cooperation between Southeast Asian countries, including Vietnam.

Weissman nói rằng giải thưởng này sẽ mở ra những cơ hội cho những loại vắc-xin mới, thêm vào đó ông cũng hi vọng rằng giải thưởng sẽ là bước đầu cho sự hợp tác giữa các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

“The important thing is not the fact that I was awarded the prize, but the fact that thousands of scientists before me and thousands after me would continue to approach new ways to cure diseases,” he said.

“Điều quan trọng không phải là việc tôi nhận được giải thưởng này, mà là hàng ngàn những nhà khoa học đã đi trước tôi và hàng ngàn nhà khoa học tiếp bước tôi sẽ tiếp tục tìm ra những phương pháp chữa bệnh mới cho những căn bệnh mới,” ông nói.

Cullis meanwhile highlighted the importance of fundamental studies as they would promote innovation and decide the trajectory of future research.

Cullis nhấn mạnh tầm quan trọng của những nền tảng nghiên cứu bởi lẽ chúng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và quyết định phương hướng của những nghiên cứu trong tương lai. 

South African scientists Salim Abdool Karim and Quarraisha Abdool Karim were awarded a VinFuture Prize valued at $500,000 for developing country innovators for the invention of a gel with tenofovir, a product for women to prevent HIV infections.

Hai nhà khoa học người Nam Phi, Salim Abdool Karim và Quarraisha Abdool Karim đã nhận được giải thưởng VinFuture trị giá 500,000 đô-la dành cho những Nhà khoa học ở các nước đang phát triển với phát minh về một loại gel chứa tenofovir, một sản phẩm giúp phụ nữ tránh được lây nhiễm HIV. 

U.S. scientist Zhenan Bao was awarded with a VinFuture Prize for her research on “electronic skins” capable of stretching, healing like normal skins and are biodegradable.

Nhà khoa học người Mỹ Zhenan Bao đã nhận được giải thưởng cho nghiên cứu của bà về “da điện tử” với khả năng co giãn, tự chữa lành vết thương như da thật và có thể tự phân hủy sinh học.

U.S. scientist Omar M.Yaghi was awarded a VinFuture Prize for his research into water and material science.

Nhà khoa học người Mỹ, Omar M.Yaghi được nhận giải thưởng VinFuture cho những nghiên cứu khoa học về nước và vật chất.

*Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/news/mrna-vaccine-researchers-get-3-mln-vinfuture-grand-prize-4418967.html

Từ mới:

witness (v) /ˈwɪt.nəs/ chứng kiến

fundamental (adj) /ˌfʌndəˈmentl/ cơ bản, nền tảng

trajectory (n) /trəˈdʒek.tər.i/ quỹ đạo

biodegradable (adj) /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/ có thể phân hủy sinh học

groundbreaking (adj) /ˈɡraʊndbreɪkɪŋ/ mới, tiên phong

discovery (n) /dɪˈskʌvəri/ phát hiện, khám phá

 

You may also like

Leave a Comment