Home Việt Nam Các hãng phim phải đối mặt với nhiều thử thách trong đại dịch Covid 19

Các hãng phim phải đối mặt với nhiều thử thách trong đại dịch Covid 19

by Thu Hà
Despite paying a deposit for the director and performers, Vo Thanh Hoa’s film company had to terminate a project worth VND20 billion ($862,068). The outbreak has had a significant impact on 89s Group, Hoa’s film and television production firm, especially during the four-month lockdown period in Ho Chi Minh City ending Oct. 1.

Mặc dù đã trả một khoản tiền đặt cọc cho đạo diễn và các diễn viên , công ty điện ảnh của Võ Thanh Hòa đã phải chấm dứt một dự án trị giá 20 tỷ đồng (tương đương ~ 862.068 đô la). Sự bùng phát dịch Covid đã ảnh hưởng đáng kể đến Công ty sản xuất và phim truyền hình 89s Group của anh, đặc biệt là trong thời gian bốn tháng đóng cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới kết thúc vào ngày 1 tháng 10.

 

According to the director, the company has only produced nine short episodes since the beginning of the year, compared to 40 films last year. During the same time period, revenue fell from almost VND36 billion to around VND3 billion.

Theo vị giám đốc này, từ đầu năm đến nay công ty mới chỉ sản xuất được 9 tập phim ngắn, so với con số 40 phim của năm ngoái. Trong cùng thời kỳ, doanh thu giảm từ gần 36 tỷ đồng xuống còn khoảng 3 tỷ đồng.

The film ‘Chia Khoa Tram Ty’ (Rough translation: The Hundred Billion Key) he directed and co-produced with Orange Films, was supposed to be released on April 30, but it had to be postponed.

Bộ phim ‘Chìa Khóa Trăm Tỷ’ do anh làm đạo diễn và hợp tác sản xuất với Orange Films, lẽ ra sẽ ra mắt vào ngày 30/4 nhưng phải hoãn lại.

Several film studios are in the same boat. BHD has postponed the screenings of four films: Ly Nha Ky’s ‘Bi Mat Thien Duong’ (Secret of Paradise), Luu Huynh’s ‘Nguoi Tinh’ and ‘Tim Han Vet Seo’ (The Scarred Heart), and Ham Tran’s Maika and ‘Co Be Den Tu Hanh Tinh Khac’ (The Little Girl From Another Plannet).

Một số hãng phim cũng chung cảnh ngộ. BHD đã hoãn chiếu bốn tác phẩm gồm “Bí mật thiên đường” của Lý Nhã Kỳ, phim “Người tình” và “Tim hằn vết sẹo” của đạo diễn Lưu Huỳnh, Maika, “Cô bé đến từ hành tinh khác” của đạo diễn Hàm Trần

Three more significant film projects have been pushed back. Ngo Thi Bich Hien, CEO of BHD in HCMC, said: “When the fourth epidemic struck, we were just getting back on our feet. All operations were halted as a result of the shutdown. Because the data is too large for technical staff to handle at home, even post-production operations are done in moderation.”

Ba dự án phim điện ảnh lớn khác cũng đã bị lùi lịch sản xuất. Bà Ngô Thị Bích Hiền, Giám đốc điều hành BHD tại TP.HCM, cho biết: “Đợt dịch thứ 4 xảy ra khi chúng tôi đang trên đà khôi phục. Mọi hoạt động bị tạm dừng do lệnh đóng cửa. Dữ liệu quá lớn nên nhân viên kỹ thuật không thể thực hiện xử lý tại nhà được, ngay cả các thao tác hậu kỳ cũng được thực hiện một cách cầm chừng. ”

Jung Tae Sun, general director of CJ HK Entertainment, stated the number of CJ films in cinemas declined by 30 percent from January to September compared to the same period last year, and by 60 percent compared to 2019.

Jung Tae Sun, tổng giám đốc CJ HK Entertainment, cho biết số lượng phim CJ chiếu tại các rạp chiếu phim đã giảm 30% từ tháng 1 đến tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái và 60% so với năm 2019.

In the last four months, revenue has been essentially non-existent. Because they had been delayed for too long, some projects had to cancel their screenings.

Trong bốn tháng qua, doanh thu thực tế bằng 0. Vì bị hoãn chiếu quá lâu nên một số dự án đã phải hủy chiếu.

Galaxy Play has over 15 exclusive movie projects in the works, but all were put on hold for four months.

Hãng Galaxy Play có hơn 15 dự án phim độc quyền đang được thực hiện, nhưng tất cả đều bị tạm dừng trong suốt bốn tháng.

From the end of May, the Mar6 studio halted all unresolved filming projects, including ‘Tu Dai My Nhan’ (Four Great Beauties). Many of the company’s partners are now bankrupt, according to director Namcito, making it difficult to resume normal production” he explained.

Từ cuối tháng 5, hãng phim Mar6 tạm dừng tất cả các dự án quay dở, trong đó có ‘Tứ đại mỹ nhân’. Theo giám đốc Namcito, nhiều đối tác của công ty hiện đã phá sản, gây khó khăn cho việc quay lại tiếp tục hoạt động sản xuất” ông giải thích.

“This is usually a busy time for the entire company. I don’t think I’ll be able to shoot again till next year,” he said. “As a result, the release date isn’t fixed and a number of our other projects have been postponed.”

“Đây thường là khoảng thời gian bận rộn của toàn bộ công ty. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể bấm máy lại cho đến năm sau”, anh nói. “Do đó, ngày phát hành không được ấn định và một chuỗi các dự án khác của chúng tôi cũng bị hoãn theo.”

The “freeze” of production, according to producers, has drained the company’s contingency funds. Twenty film producers noted in an official dispatch to the goverment  and HCMC People’s Committee on Sept. 21 that restoring operations in a short time would be challenging, and many people are at risk of losing their jobs.

Theo các nhà sản xuất, việc “đóng băng” sản xuất đã làm cạn kiệt quỹ dự phòng của công ty. Hai mươi nhà sản xuất phim đã gửi công văn tới Chính phủ và UBND TP.HCM vào ngày 21/9 rằng việc khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn sẽ là một thách thức và nhiều người sẽ có nguy cơ mất việc làm.

In a May dispatch to the Prime Minister, four film distributors, Thien Ngan, BHD, Lotte Cinema, and CJ CGV, stated their screening and distribution revenue has been nearly zero since February, despite continuing to shoulder the costs of facilities, employee salaries, and benefits. According to Thien Ngan’s spokesman, the company loses tens of billions of dong per month.

Trong công văn hồi tháng 5 gửi Thủ tướng Chính phủ, 4 nhà phân phối phim Thiên Ngân, BHD, Lotte Cinema và CJ CGV cho biết doanh thu phòng chiếu và phân phối của họ gần như bằng 0 kể từ tháng 2, mặc dù vẫn tiếp tục chi trả chi phí mặt bằng, lương nhân viên và phúc lợi. Theo người phát ngôn của Thiên Ngân, công ty lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

“In this circumstance, both major and small enterprises could go bankrupt, resulting in the film industry’s eventual downfall.”

“Trong hoàn cảnh này, cả doanh nghiệp lớn và nhỏ đều có thể phá sản, dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp điện ảnh.”

Movie producers are trying many short-term solutions to cope. To support its 200 employees, BHD has had to reduce part of their salaries with their consent. Mar6 has played it safe by closing the company and cutting staff to wait for the return date. ABC Pictures decided to operate online and streamline their human resources to adapt.

Các nhà sản xuất phim đang thử nhiều giải pháp ngắn hạn để cầm cự. Để hỗ trợ 200 nhân viên của mình, BHD đã phải giảm một phần lương với sự đồng ý của họ. Mar6 đã chọn giải pháp an toàn bằng cách đóng cửa công ty và cắt giảm nhân sự để chờ ngày trở lại. ABC Pictures quyết định hoạt động trực tuyến và sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực của họ để thích ứng.

Studios hope that returning to production would save them from the risk of bankrupt. They hope that from Oct. 15 the Government would allow studios to work if they have proper Covid-19 control measures such as: online pre-production, downsizing of staff when filming, PCR testing before filming, quick testing every seven days, or making sure all crew members have been vaccinated and tested negative.

Các hãng phim hy vọng rằng việc quay trở lại sản xuất sẽ cứu họ khỏi nguy cơ phá sản. Họ hy vọng rằng từ ngày 15 tháng 10, Chính phủ sẽ cho phép các hãng phim hoạt động nếu họ có các biện pháp kiểm soát Covid-19 thích hợp như: thực hiện trực tuyến các công việc tiền kỳ, giảm số lượng nhân sự khi quay phim, xét nghiệm PCR trước khi quay phim, kiểm tra nhanh bảy ngày một lần hoặc đảm bảo tất cả các nhân sự đã được tiêm phòng và xét nghiệm âm tính.

The studios also plan to do production in less populated areas like film studios, inactive eco-tourism areas, and empty residential lots.

Các hãng phim cũng có kế hoạch sản xuất ở những khu vực ít dân cư hơn như phim trường, khu du lịch sinh thái không hoạt động và các khu không có dân cư sinh sống.

A representative of Galaxy Play said that since their employees have been fully vaccinated and are qualified to work, they are preparing for production in early October if allowed. They will immediately embark on 15 postponed projects. In addition, during the pandemic, they took the time to research 15 new projects for 2022, out of which three will enter pre-production.

Đại diện của Galaxy Play cho biết, do nhân viên của họ đã được tiêm phòng đầy đủ và đủ điều kiện làm việc nên họ đang chuẩn bị cho việc sản xuất vào đầu tháng 10 nếu được phép. Họ sẽ bắt tay ngay vào 15 dự án bị hoãn lại. Ngoài ra, trong thời gian xảy ra đại dịch, họ đã dành thời gian để nghiên cứu 15 dự án mới cho năm 2022, trong đó có 3 dự án sẽ đi vào giai đoạn tiền kỳ.

Director Namcito of Mar6 said: “If we are allowed to produce, we still have to consider the epidemic situation. When it is really safe and stable, we will decide to shoot. This is a big project that requires filming not only in Saigon but also in other provinces. I don’t dare to shoot now. If I have to delay it, the damage will be huge.”

Đạo diễn Namcito của Mar6 cho biết: “Nếu được phép sản xuất, chúng tôi còn phải xem xét tình hình dịch bệnh, khi nào thực sự an toàn và ổn định thì chúng tôi mới quyết định bấm máy. Đây là một dự án lớn, yêu cầu quay phim không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở các tỉnh khác, bây giờ tôi cũng không dám bấm máy, nếu chậm trễ thì thiệt hại rất lớn”.

HCMC resumed most activities last Friday after over four months of imposing different levels of social distancing. However, cultural, artistic, religious, religious events, rallies, bars, spas, massages, beauty services, on-site food services, theaters, discos, and karaoke services remain prohibited.

TP.HCM đã nối lại hầu hết các hoạt động vào thứ sáu tuần trước sau hơn bốn tháng áp đặt các mức độ khác nhau của giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, cuộc mít tinh, quán bar, spa, mát-xa, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp hát, vũ trường và dịch vụ karaoke vẫn bị cấm.

*Bài viết của tác giả Ha Thu , trên báo VnExpress, link tại: https://e.vnexpress.net/news/life/culture/film-studios-face-challenges-amid-pandemic-4367105.html

Từ mới:

deposit (v)  /dɪˈpɒz.ɪt/ : đặt cọc, tiền gửi vào ngân hàng để lấy lãi

terminate (v)  /ˈtɜː.mɪ.neɪt/ : chấm dứt, hoàn thành, kết thúc

revenue (n)  /ˈrev.ən.juː/ : doanh thu, thu nhập

moderation (n)  /ˌmɒd.ərˈeɪ.ʃən/ : sự cầm chừng, sự tiết chế, sự điều độ

exclusive (adj) /ɪkˈskluː.sɪv/ : độc quyền, độc nhất

circumstance (n) /ˈsɜː.kəm.stɑːns/  : hoàn cảnh

enterprise (n) /ˈen.tə.praɪz/ : tổ chức, doanh nghiệp

bankrupt (adj)  /ˈbæŋ.krʌpt/ : phá sản, vỡ nợ

dispatch (v)  /dɪˈspætʃ/ : sự gửi đi ( thư, công văn, thông điệp,..), sự phái đi

episodes (n) /ˈep.ɪ.səʊd/ : tập (phim, truyện,..); đoạn, hồi; tình tiết ( trong truyện…)

contingency fund (n): quỹ dự phòng

streamline (v) /ˈstriːm.laɪn/ : sắp xếp hợp lý hóa

artistic (adj) /ɑːˈtɪs.tɪk/ : nghệ thuật

You may also like

Leave a Comment