Home Việt Nam Các doanh nghiệp tìm cách thúc đẩy phục hồi kinh tế

Các doanh nghiệp tìm cách thúc đẩy phục hồi kinh tế

by Thu Hà
Business leaders want to contribute more to the recovery of the economy after the fourth Covid-19 wave wrecked production and slowed growth. “The business community and entrepreneurs look forward to making intellectual contributions to the overall recovery program at national level as well as in sectors and localities,” Pham Tan Cong, chairman of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), told Prime Minister Pham Minh Chinh at a meeting Tuesday.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phục hồi của nền kinh tế sau khi làn sóng Covid-19 lần thứ tư phá hủy sản xuất và khiến cho tăng trưởng chậm. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một buổi họp vào thứ ba : “Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mong muốn được đóng góp trí tuệ cho chương trình phục hồi chung ở cấp quốc gia cũng như của các ngành, địa phương. 

Businesses this year have experienced unprecedented difficulties due to Covid-19. Many companies are facing production and market disruptions, and issues in cash flow and labor, he said.

Trong năm nay, các doanh nghiệp đã trải qua những khó khăn chưa từng có do dịch Covid-19. Nhiều công ty đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong sản xuất thị trường, cũng như các vấn đề về dòng tiền và lao động, ông nói.

The process of restoring production and business activities under ‘new normal’ conditions will take years, and therefore businesses expect more support mechanisms and policies from the government, he added.

Ông cho biết thêm, quá trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện ‘bình thường mới’ sẽ mất nhiều năm, do đó các doanh nghiệp mong đợi nhiều cơ chế và chính sách hỗ trợ hơn từ chính phủ.

Chairman of tech firm CMC Corporation Nguyen Trung Chinh expressed his desire for the economy to reopen safely and quickly with favorable conditions for businesses to recover.

Chủ tịch Công ty Công nghệ CMC Corporation Nguyễn Trung Chính bày tỏ mong muốn về mở cửa trở lại an toàn và nhanh chóng cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi.

The Ministry of Planning and Investment has been tasked with creating an economic recovery plan, to be submitted to the government this month. Chairman of conglomerate Son Ha Group Le Vinh Son suggested the government immediately implement appropriate solutions on a large scale to restructure the economy in line with global post-pandemic changes.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ lập một kế hoạch phục hồi kinh tế, sẽ được trình lên chính phủ trong tháng này. Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà, ông Lê Vinh Sơn đề nghị Chính phủ thực hiện ngay các giải pháp thích hợp trên quy mô lớn để tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với những thay đổi toàn cầu sau đại dịch.

The government should stimulate domestic consumption and ensure social security. “I think it is necessary to stabilize fiscal policy and support businesses with adequate capital to overcome difficulties; loosen conditions for businesses to be supported with money through credit packages and to recover after the pandemic”.

Chính phủ cần kích thích tiêu dùng trong nước và đảm bảo an sinh xã hội. “Tôi cho rằng cần ổn định chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp đủ vốn để vượt qua khó khăn; nới lỏng điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thông qua các gói tín dụng và phục hồi sau đại dịch”.

He also suggested the State Bank of Vietnam manage interest rates flexibly, direct commercial banks to restructure debt repayment terms, postpone and reduce interest rates for loss-making businesses. The difference between deposit interest and lending interest rates should not exceed 2.5 percentage points, he said.

Ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất linh hoạt, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, hoãn, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Ông nói, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay không được vượt quá 2,5%.

Deputy Minister of the Ministry of Finance Tran Xuan Ha said that regarding coordination between fiscal and monetary policies, the ministry would work with the central bank to help fund production plans. One key focus in the coming time is to ensure smooth production and supply chain operation, he added.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, liên quan đến việc phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, Bộ sẽ làm việc với ngân hàng trung ương để hỗ trợ các kế hoạch sản xuất. Ông cho biết thêm, một trọng tâm trong thời gian tới là đảm bảo hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng diễn ra suôn sẻ.

*Bài viết của tác giả Dat Nguyen , trên báo VnExpress, link tại:

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/businesses-seek-to-boost-economic-recovery-4370732.html

Từ mới:

wreck (adj)  /rekt/ : làm hỏng, phá hoại, làm thất bại

community (n)  /kəˈmjuː.nə.ti/ : cộng đồng,  toàn thể nhân dân ở một địa phương

entrepreneur (n)  /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/ : nhà doanh nghiệp, doanh nhân, người chủ hãng buôn

disruptions (n)  /dɪsˈrʌp.ʃən/ : sụ phá vỡ, đứt gãy

labor (n)  /ˈleɪ.bər/ : lao động, nhân công

mechanism (n)  /ˈmek.ə.nɪ.zəm/ : cơ chế

desire (v)  /dɪˈzaɪər/ : mong muốn, khát khao

restructure (v)  /ˌriːˈstrʌk.tʃər/ : cơ cấu lại, tổ chức lại

stimulate (v)  /ˈstɪm.jə.leɪt/ : kích thích, khuyến khích

consumption (n)  /kənˈsʌmp.ʃən/ : sự tiêu thụ, sự tiêu dùng

 stabilize (v)  /ˈsteɪ.bəl.aɪz/ : làm ổn định, trở nên ổn định

adequate (adj)  /ˈæd.ə.kwət/ : đủ, đầy đủ

commercial (adj) /kəˈmɜː.ʃəl/ : thuộc về thương mại

coordination (n)  /kəʊˌɔː.dɪˈneɪ.ʃən/ : sự phối hợp, sắp xếp, sự kết hợp

 

You may also like

Leave a Comment