Home Việt Nam Giới trẻ thế hệ Z đua nhau mở quán trà sữa

Giới trẻ thế hệ Z đua nhau mở quán trà sữa

by Admin
(Mobile: Chọn Listen in browser để nghe)

It was past 10 in the night, but the bubble tea shop was packed.

Đã qua 10 giờ đêm, nhưng quán trà sữa vẫn kín chỗ.

“I opened this milk tea shop just a few months ago, but people have been pouring(1) in every day. My six employees struggle to serve all customers, especially in the weekend,” 33-year-old Nguyen Quang Dung told VnExpress International.

“Tôi mở cửa hàng trà sữa này chỉ vài tháng trước, nhưng mọi người vẫn đổ tới quán mỗi ngày. Sáu nhân viên của tôi cố gắng để phục vụ tất cả khách hàng, đặc biệt là vào cuối tuần”, Nguyễn Quang Dũng, 33 tuổi chia sẻ với VnExpress International.

Located in northern Bac Ninh Province in an industrial area with some 10,000 young workers, Dung’s milk tea shop sells 150-200 cups every day, and he himself has to join his waiters in serving a large crowd.

Nằm ở phía bắc tỉnh Bắc Ninh, giữa một khu công nghiệp với khoảng 10.000 công nhân trẻ, quán trà sữa của Dũng bán 150-200 cốc mỗi ngày, và bản thân anh cũng phải giúp nhân viên để phục vụ một lượng lớn khách hàng.

“It’s busy, but investing in milk tea shop is one of my best decisions(2). I have no regrets,” said Dung, who works fulltime as a manager at a nearby power plant.

“Giờ đây tôi rất bận rộn, nhưng đầu tư vào cửa hàng trà sữa là một trong những quyết định đúng đắn nhất. Tôi không hề hối tiếc”, Dũng – làm công việc toàn thời gian với tư cách là quản lý tại một nhà máy điện gần đó.

quán trà sữa

Dung is among many Vietnamese entrepreneurs who have been investing in the bubble tea industry in recent years, lured by good profit and high demand among the young population.

Dũng là một trong số nhiều doanh nhân Việt Nam đã đầu tư vào ngành công nghiệp trà sữa trong những năm gần đây, do bị thu hút bởi lợi nhuận tốt và nhu cầu cao trong giới trẻ.

The number of bubble tea stores in Vietnam reached 2,000 last year, with a new store opening every four days, according to the Vietnam Association of Small and Medium Enterprises.

Số lượng quán trà sữa tại Việt Nam lên tới 2.000 quán vào năm ngoái, và cứ 4 ngày lại có một cửa hàng mới được mở, theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Even though bubble tea entered Vietnam in 2000, the surge(3) in the number of outlets has only happened in recent years, mostly through franchising.

Mặc dù trà sữa du nhập vào Việt Nam năm 2000, nhưng sự gia tăng số lượng cửa hàng chỉ diễn ra trong những năm gần đây, chủ yếu thông qua nhượng quyền thương mại.

trà sữa

Vietnamese brand TocoToco opened its first bubble tea outlet in 2013 and now has almost 200 across the country. Taiwanese brand Ding Tea also has around 200 outlets, while local brand Bobapop has over 100.

Thương hiệu Việt Nam TocoToco đã mở cửa hàng trà sữa đầu tiên vào năm 2013 và hiện đã có gần 200 cửa hàng trên toàn quốc. Thương hiệu Đài Loan Ding Tea cũng có khoảng 200 cửa hàng, trong khi thương hiệu địa phương Bobapop có hơn 100 cửa hàng.

About 30 major bubble tea brands are operating in Vietnam. They are all seeking to compete for a slice of the $282 million dollar market, according to British research firm Euromonitor International.

Khoảng 30 thương hiệu trà sữa lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Tất cả đều đang tìm cách cạnh tranh để nắm giữ thị phần của thị trường 282 triệu đô la, theo công ty nghiên cứu Euromonitor International của Anh.

Hoang Thi Hien, owner of bubble tea chain Pozaa Tea with outlets in Hanoi, Ho Chi Minh City and other localities, said that the number of outlets increased last year.

Hoàng Thị Hiền, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng trà sữa Pozaa có chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, cho biết số lượng cửa hàng đã tăng lên trong năm ngoái.

“Many investors want to partner with us. In 2017 we had only eight shops, but the number has increased to almost 60 by the end of last year,” she said.

“Nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng tôi. Năm 2017 chúng tôi chỉ có tám cửa hàng, nhưng con số đã tăng lên gần 60 cửa hàng vào cuối năm ngoái”, cô nói.

She is confident(4) that this figure will rise to 200 this year.

tự tin rằng con số này sẽ tăng lên 200 trong năm nay.

  1. Pour /pɔːr/ : to (cause to) flow quickly and in large amounts:

Refugees have been pouring into neighbouring countries to escape the civil war.

  1. Decision /dɪˈsɪʒ.ən/ : a choice that you make about something after thinking about several possibilities:

She has had to make some very difficult decisions.

  1. Surge /sɝːdʒ/ : a sudden and great increase:

An unexpected surge in electrical power caused the computer to crash.

There has been a surge in house prices recently.

  1. Confident /ˈkɑːn.fə.dənt/ : having confidence:

Be a bit more confident in yourself!

They don’t sound confident about the future of the industry.

Nguồn: Vnexpress

Xem thêm: Cấu trúc Not only but also

You may also like

Leave a Comment