Home Thế giới Sau Anh, liệu Đức có cấm công nghệ 5G của Huawei?

Sau Anh, liệu Đức có cấm công nghệ 5G của Huawei?

by Phạm Thư
A German member of the European Parliament says his country should follow Britain’s decision and bar 5G technology from Chinese tech company Huawei.

Một thành viên của Nghị viện Châu Âu cho biết đất nước của mình nên làm theo quyết định của Anh Quốc và chặn công nghệ 5G từ công ty công nghệ Trung Quốc Huawei.

Reinhard Buetikofer is a member of Germany’s opposition Green Party. He chairs the European Parliament’s Delegation for Relations with the People’s Republic of China.

Reinhard Buetikofer là thành viên của Đảng Xanh đối lập tại Đức. Ông chủ trì Phái đoàn Nghị viện Châu Âu trong Quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Buetikofer spoke to VOA last week from Berlin. He said that Germany’s decision on whether to include Huawei equipment in its 5G telecommunications network “is still up for grabs.” 5G is a term for the next generation of high-speed wireless technology.

Buetikofer đã trò chuyện với VOA từ Berlin vào tuần trước. Ông cho biết quyết định của Đức về việc liệu có đem thiết bị của Huawei vào mạng lưới viễn thông 5G của mình hay không vẫn đang bỏ ngỏ ở đó”. 5G là thuật ngữ chỉ công nghệ mạng không dây tốc độ cao thế hệ mới.

Britain recently decided to bar Huawei equipment from its 5G network. The decision marked a major change from the country’s earlier plan to permit the use of such equipment.

Gần đây Anh Quốc đã quyết định chặn thiết bị của Huawei trong mạng lưới 5G của mình. Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong kế hoạch trước đó của quốc gia này là cho phép sử dụng những thiết bị như vậy.

Britain’s decision “may very well have an impact on the decision Germany is about to make,” Buetikofer said. He added that Britain’s earlier plan had been suggested as a model by German supporters of the Chinese company.

Theo Buetikofer, quyết định của Anh “có thể ảnh hưởng lớn tới quyết định mà Đức chuẩn bị đưa ra.” Ông bổ sung rằng kế hoạch trước đó của Anh đã được những người Đức ủng hộ công ty của Trung Quốc đưa ra như hình mẫu (cho kế hoạch của quốc gia mình).

“In the past, supporters of having Huawei construct Germany’s 5G network often pointed out: ‘Look, the Brits knew that much more about Huawei than we do, if the Brits are not doing anything about it, why should we?’” Buetikofer said.

“Trong quá khứ, những người ủng hộ Huawei xây dựng mạng lưới 5G tại Đức thường đưa ra luận điểm rằng: ‘Nhìn kia kìa, những người Anh biết về Huawei nhiều hơn chúng ta, nếu người Anh không làm gì cả, thì tại sao chúng ta phải làm gì?” Buetikofer chia sẻ.

China-based Huawei is the world’s largest supplier of telecommunications equipment, capturing nearly 30 percent of the market. The company is a leader in 5G networks and a top producer of smartphones. Huawei is currently working on building 5G mobile systems in countries around the world.

Công ty Huawei của Trung Quốc là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, chiếm gần 30% thị trường này. Công ty dẫn đầu các mạng lưới 5G và là nhà sản xuất hàng đầu của điện thoại thông minh. Huawei hiện đang xây dựng hệ thống di động 5G tại nhiều quốc gia trên thế giới.

United States officials pressed Britain to change its position on Huawei and have urged other countries to ban the company’s equipment. The officials say they are concerned about Huawei’s links to the Chinese government. They have warned that the equipment may include “back doors” that could permit China to spy on sensitive communications. Huawei has rejected such accusations.

Các quan chức Hoa Kỳ đã thúc ép Anh thay đổi địa vị của Huawei và thúc giục các quốc gia khác cấm thiết bị của công ty này. Các quan chức cho biết họ quan ngại về mối quan hệ của Huawei với chính phủ Trung Quốc. Họ cảnh báo rằng các thiết bị của công ty có thể chứa các “cửa sau” cho phép Trung Quốc theo dõi các cuộc hội thoại nhạy cảm. Huawei đã bác bỏ các cáo buộc như vậy.

Buetikofer is a strong supporter of a ban on Huawei 5G equipment in Germany. He welcomed the British announcement with a piece of advice for German Chancellor Angela Merkel. “Now it’s Berlin’s turn to move!” he wrote in a message on Twitter.

Buetikofer là người kịch liệt ủng hộ việc cấm thiết bị 5G của Huawei tại Đức. Ông hưởng ứng tuyên bố của Anh với lời khuyên dành cho Thủ tướng Đức Angela Merkel. “Giờ đến lượt Berlin hành động rồi?” ông viết trong lời nhắn trên Twitter.

Observers say a German decision to ban Huawei would be a diplomatic win for the U.S. government. The Trump administration is seeking to persuade more countries to take Britain’s lead.

Những người quan sát cho biết quyết định cấm Huawei của Đức sẽ là một chiến thắng khôn ngoan với chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền của Trump đang tìm kiếm cách để thuyết phục nhiều quốc gia hơn noi theo Anh.

“We hope we can build out a coalition that understands the threat and will work collectively,” U.S. Secretary of State Mike Pompeo said during a recent trip to Britain and Denmark.

“Chúng tôi mong rằng mình có thể xây dựng một liên hiệp hiểu được mối đe dọa này và sẽ hoạt động một cách tập thể,” Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong một chuyến ghé thăm Anh và Đan Mạch gần đây.

But Buetikofer said his objections to the Chinese company are not influenced by Washington. “I oppose Huawei’s playing a part in the German 5G network not because I want to do the U.S. a favor, but because I think it is a threat to German national security,” he said.

Nhưng Buetikofer cho biết sự phản đối của mình với công ty Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi Washington. “Tôi phản đối vai trò của Huawei với mạng lưới 5G của Đức không phải vì tôi muốn làm theo mong muốn của Hoa Kỳ, mà bởi tôi nghĩ đó là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Đức,” ông cho biết.

As in other countries, the German argument over Huawei is tied to a larger debate about the best way to deal with China’s rising power. Merkel has stated the importance of “dialogue” with China. But others, including several German lawmakers, see the Chinese leadership using its influence around the world to seek to replace democratic values.

Tại các quốc gia khác, cuộc tranh cãi giữa Đức với Huawei có liên hệ với cuộc tranh luận lớn hơn về cách tốt nhất để đối phó với sức mạnh đang tăng dần lên của Trung Quốc. Merkel đã chỉ ra sự quan trọng của việc “đối thoại” với Trung Quốc. Nhưng những người khác, bao gồm nhiều nhà lập pháp của Đức, nhìn nhận rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang sử dụng tầm ảnh hưởng của mình toàn thế giới là nhằm tìm cách thay thế các giá trị dân chủ.

Merkel has argued in favor of Huawei based on a “no-spying” agreement she said her government completed with the company. But Buetikofer notes that Huawei founder and head Ren Zhengfei is a member of China’s ruling Communist Party.

Merkel đã tranh cãi trên phương diện về phía của Huawei dựa trên hiệp ước “không gián điệp” mà chính phủ của mình đã hoàn thành với công ty. Nhưng Buetikofer nhấn mạnh rằng nhà sáng lập và người đứng đầu Huawei Ren Zhengfei là thành viên của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc.

“Don’t take us for idiots,” the Green Party member said during a recent podcast.

“Đừng coi chúng tôi như là kẻ ngốc,” một thành viên Đảng Xanh cho biết trong một phóng sự gần đây.

Nguồn: VOA

bar – v. ngăn chặn

network – n. mạng lưới, hệ thống

up for grabs – phr. đã hiện hữu và sẵn sàng

impact – n. ảnh hưởng

construct – v. xây dựng

mobile – adj. di động

diplomatic – adj. khôn ngoan

favor – n. ủng hộ, đồng tình

dialogue – n. cuộc đối thoại (trang trọng)

lawmaker – n. nhà lập pháp

Luyện Tập+

You may also like

5 comments

Thảo 30/08/2020 - 07:38

Từ khi biết đến trang web: baosongngu.net tôi siêng học tiếng Anh hơn. Tôi rất thích các bài dịch của Phạm Thư, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi hy vọng Phạm Thư sẽ cập nhật các bản dịch liên tục về tình hình Trong nước cũng như trên thế giới. Phạm Thư có thể tham khảo các bản tin trên Facebook của Đài Á Châu Tự Do.
Trang này cập nhật tin tức liên tục và chính xác, với số lượng bạn đọc theo dõi rất đông. Tôi hy vọng một ngày nào đó, web baosongngu.net cũng có một lượng lớn fan như vậy. Chúc quý báo sức khoẻ và ngày càng lớn mạnh.

Reply
Admin 31/08/2020 - 11:15

Đội ngũ admin của baosongngu.net xin cảm ơn lời góp ý và lời chúc của bạn Thảo. Tuy nhiên baosongngu.net là website tập trung truyền đạt kiến thức tiếng Anh, không có chức năng cung cấp thông tin báo chí, những thông tin chúng tôi đăng đều trích từ các báo lớn, tuân theo đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Về trang facebook của Đài Á Châu Tự Do, đây là trang thông tin “có nghề” trong lĩnh vực “chém gió”, xuyên tạc tình hình nội địa Việt Nam; đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội. Tôi hy vọng bạn đọc có sự chọn lọc trong việc tiếp nhận thông tin. Xin cảm ơn!

Reply
Tuan Tran 11/08/2020 - 13:32

Wow. Rất cám ơn các bạn đã trả lời đầy đủ cho thắc mắc của mình, thật thú vị khi nhận được sự chỉ dẫn chân tình như thế và tôi nghĩ rằng mình sẽ học được rất nhiều những bài học hay trong Báo Song Ngữ của các bạn. Thank you again. Thân mến.

Reply
Tuan Tran 10/08/2020 - 14:28

Tôi mới được xem những bài gần đây của quý báo, tôi rất ngưỡng mộ về cách dịch thuật của báo khi Phạm Thư biên tập. Rất linh hoạt & thanh thoát nhưng chính xác hợp theo ngôn ngữ Việt nam, hôm nay tôi có một chút thắc mắc về 1 số câu từ trong bài này là:”U.S. Secretary of State Mike Pompeo “, được dịch là :”Tổng thư ký bang Hoa Kỳ Mike Pompeo”, sao các bạn không dịch :” bộ trưởng ngoại giao.”? Và câu:” Merkel has argued in favor..”, được dịch:” Merkel đã tranh cãi trên phương diện…” ?. nếu như dịch :” Merkel đã lập luận ủng hộ…” có đúng không? Vài hàng thắc mắc để học tập, hy vọng các bạn hiểu và giải đáp. Trân trọng.

Reply
Phạm Thư 10/08/2020 - 21:51

Rất cảm ơn bạn về góp ý bản dịch. Secretary of State dịch Bộ trưởng Bộ Ngoại giao như bạn là chính xác nhất nhé, trong quá trình dịch bạn dịch có nhầm lẫn Secretary of State với một chức danh khác là Government Secretary (hay Secretary of Government) vì vậy có sự chưa chuẩn chỉnh trong từ ngữ, rất cảm ơn bạn vì đã chỉ ra hạt sạn này.
Còn về câu Merkel has argued in favor, dịch như bạn vẫn đúng nhé – vì về mặt nghĩa là hoàn toàn tương đồng. Người dịch muốn bộc lộ sự gay gắt trong hành động của Merkel nên lựa chọn dịch là “tranh cãi”. Việc dịch thuật không phải word-by-word, vì vậy dù diễn đạt thế nào hãy đảm bảo vừa uyển chuyển về mặt nghĩa mà vẫn giữ được sắc thái và mục đích thông tin truyền đạt là được nhé.
Cảm ơn bạn đã góp ý và trao đổi cho bài viết thêm hoàn thiện. Đừng ngại ngần tiếp tục bình luận và góp ý trong các bài viết tương lai của chúng mình nhé!

Reply

Leave a Comment