Home Việt Nam Airbnb đóng cửa kinh doanh nội địa ở Trung Quốc từ ngày 30/7

Airbnb đóng cửa kinh doanh nội địa ở Trung Quốc từ ngày 30/7

by Admin
Vacation rental company Airbnb Inc will shut down all listings and experiences in mainland China from July 30, it said on Tuesday, joining a long list of Western internet platforms that have opted out of the Chinese market.

Công ty cho thuê dịch vụ nhà nghỉ Airbnb Inc cho biết vào hôm thứ 3 sẽ đóng cửa tất cả danh sách và các trải nghiệm ở Trung Quốc Đại Lục từ ngày 30 tháng 7, công ty này cũng tham gia vào loạt danh sách các nền tảng Internet của phương Tây rút khỏi thị trường Trung Quốc.

The company made the announcement on its official WeChat account without elaborating on the reasons behind the decision. The San Francisco-based company said Chinese users would still be allowed to book listings and experiences abroad.

Công ty này đã có thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của họ mà không giải thích lý do vì sao có quyết định như vậy. Công ty có trụ sở tại San Francisco cho biết người dùng Trung Quốc sẽ vẫn được phép đặt phòng trong danh sách và trải nghiệm ở nước ngoài.

“We have made the difficult decision to refocus our efforts in China on outbound travel and suspend our homes and Experiences of Hosts in China, starting from July 30, 2022,” Airbnb co-founder Nathan Blecharczyk wrote.

Nhà đồng sáng lập Airbnb, Nathan Blecharczyk viết “Chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn này để cố tập trung vào những nỗ lực của mình ở Trung Quốc trong việc đi du lịch quốc tế và tạm dừng nhà ở cũng như trải nghiệm ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 2022.” 

The Global Times newspaper, citing a source close to the company, said Airbnb had decided to shut the domestic business because it was too costly and complex to operate, which had been further exacerbated by the Covid-19 pandemic.

Theo tờ Global Times, trích dẫn từ một nguồn tin thân cận với công ty, Airbnb đã quyết định đóng cửa kinh doanh ở nội địa bởi vì tốn quá nhiều chi phí và phức tạp trong việc vận hành, điều này càng tồi tệ hơn khi đại dịch Covid 19 xảy ra.

Airbnb did not respond to a request for comment.

Airbnb đã không phản hồi lại câu hỏi trong phần  bình luận.

The company joins a long line of Western internet companies, such as Linkedin and Yahoo, to have retreated from China in recent months in a sign of an internet decoupling of the world’s second-largest economy from much of the rest of the world.

Công ty đa tham gia vào danh sách hàng loạt các tên tuổi ở phương Tây như Linkedin, Yahoo để rút khỏi Trung Quốc trong vài tháng gần đây, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị tách rời khỏi phần lớn phần còn lại của thế giới.

Almost all major Western internet platforms, including Alphabet Inc’s Google and Meta Platforms Inc’s Facebook, have ceased to provide services to end users in mainland China, citing reasons ranging from censorship to operational difficulties.

Hầu hết các nền tảng internet lớn ở phương Tây, bao gồm Google của Alphabet Inc và Facebook của Meta Platforms Inc, đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục, với lý do từ kiểm duyệt đến khó khăn trong hoạt động.

China’s efforts to curb the spread of Covid-19 has also led to business disruptions across the country, with several cities locked down, including the major economic hub of Shanghai.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 cũng đã dẫn đến sự gián đoạn kinh doanh trên khắp đất nước, với một số thành phố bị đóng cửa, bao gồm cả trung tâm kinh tế lớn là Thượng Hải.

CNBC first reported Airbnb’s decision earlier on Tuesday.

CNBC báo cáo lần đầu tiên về quyết định của Airbnb trước đó vào thứ ba.

The New York Times reported that Airbnb would remove about 150,000 listings in China, out of six million it had around the world. Stays in China have accounted for roughly 1 percent of Airbnb’s business in recent years, the reports said.

Tờ New York Times cho biết Airbnb sẽ gỡ bỏ khoảng 150,000 danh sách ở Trung Quốc trong số 6 triệu danh sách toàn cầu. Các báo cáo cho biết việc lưu trú tại Trung Quốc đã chiếm khoảng 1% hoạt động kinh doanh của Airbnb trong những năm gần đây.

Founded in 2008, Airbnb started providing services in mainland China in 2015. It had made efforts to localise its services, including integration with Chinese platforms such as Tencent Holdings’ WeChat. Its main Chinese rivals are Tujia, Xiaozhu and Meituan.

Được thành lập năm 2008, Airbnb đã cung cấp các dịch vụ ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 2015. Nó đã nỗ lực để bản địa hóa các dịch vụ của mình, bao gồm tích hợp với các nền tảng của Trung Quốc như WeChat của Tencent Holdings. Các đối thủ chính của Trung Quốc là Tujia, Xiaozhu và Meituan.

Meituan’s vacation rental business Meituan Minsu said on Tuesday that it has formed a special team to help existing Airbnb hosts to put up listings on its platform. Tujia made a similar announcement earlier on the day.

Doanh nghiệp cho thuê nhà ởỉ của Meituan cho biết hôm thứ ba rằng họ đã thành lập một nhóm đặc biệt để giúp các công ty chủ quản Airbnb hiện tại đưa danh sách lên nền tảng của mình. Tujia đã đưa ra một thông báo tương tự trước đó trong ngày.

Airbnb’s shares gained 0.7 percent in Monday trading on Nasdaq but have receded by 1.6 percent in post-market trading.

Cổ phiếu của Airbnb đã tăng 0,7% trong giao dịch hôm thứ hai trên Nasdaq nhưng đã giảm 1,6% trong giao dịch sau thị trường.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/world/airbnb-to-shut-domestic-business-in-china-from-july-30-4467728.html

Từ mới:

mainland  (adj)  /ˈmeɪn.lænd/ : đại lục, lục địa

elaborate (adj) /iˈlæb.ər.ət/ : phức tạp, kỹ lưỡng, công phu

refocus (v) /ˌriːˈfəʊkəs/ : tập trung lại

outbound (adj)  /ˈaʊt.baʊnd/  : đi ra nước ngoài

suspend (v)  /səˈspend/ : đình chỉ, trì hoãn

exacerbate (v)  /ɪɡˈzæs.ə.beɪt/ : làm tăng, làm trầm trọng

decoupling (n) /ˌdiːˈkʌplɪŋ/ : tách riêng ra

localise (v)  /ˈləʊkəlaɪz/ : riêng biệt, khoanh vùng

 

You may also like

Leave a Comment