Home Việt Nam AIA Việt Nam và VPBank củng cố quan hệ đối tác chiến lược lâu dài

AIA Việt Nam và VPBank củng cố quan hệ đối tác chiến lược lâu dài

by Thu Hà
AIA and VPBank agreed to a new 15-year exclusive bancassurance partnership agreement on March 15, extending cooperation by an additional four years.

AIA và VP Bank đã đồng ý ký thoả thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng kéo dài 15 năm vào ngày 15 tháng 3, nối dài hợp tác thêm 4 năm.

Brought together by a shared set of values, with AIA’s Purpose of helping people “live healthier, longer, better lives” and VPBank’s mission to thrive “for a prosperous Vietnam”, the companies have developed a strong working relationship since the initial partnership was signed in 2017.

Hợp tác với nhau vì có những giá trị chung, mục đích của AIA là giúp mọi người “sống khỏe, sống lâu, sống tốt hơn” và sứ mệnh phát triển mạnh mẽ “vì một Việt Nam thịnh vượng” của VPBank, hai công ty đã phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững kể từ khi ký kết hợp tác đầu tiên vào năm 2017.

The partnership will continue to provide customers with access to holistic financial products and services, including market leading life insurance and comprehensive health care programs. Further innovative products and a strong focus in enhancing mental, physical and financial well-being among Vietnamese will be a core focus of the enhanced partnership during the extended term.

Sự hợp tác sẽ giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm chương trình bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc sức khoẻ toàn diện hàng đầu trên thị trường. Các sản phẩm sáng tạo và tập trung vào nâng cao sức khoẻ tinh thần, thể chất và tài chính cho người Việt Nam sẽ là mục tiêu cốt lõi của mối quan hệ trong suốt thời kì hợp tác.

VPBank and AIA Vietnam are two of the leading financial institutions in banking and insurance industries. Since the agreement on exclusive distribution of insurance was initially signed in 2017, VPBank has been among the banks with the highest sales of life insurance. Currently, the bank ranks third in the market. So far, AIA life insurance has been deployed in more than 250 branches of the bank.

VP Bank và AIA Việt Nam là hai trong số các tổ chức tài chính hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Từ khi thoả thuận phân phối độc quyền lần đầu tiên vào năm 2017, VP Bank nằm trong số các ngân hàng có doanh số bảo hiểm nhân thọ cao nhất. Hiện tại, VP Bank đứng thứ 3 trong thị trường. Cho đến nay, bảo hiểm nhân thọ AIA đã được triển khai tại hơn 250 chi nhánh của ngân hàng.

Furthermore, VPBank is the leading bank in Vietnam in consumer finance and voted the leading digital bank by domestic and international organizations for several years. VPBank received the Digital CX Award by Digital Banker, winning the Best Mobile Banking Initiatives category in 2021.

Hơn thế, VP Bank đang dẫn đầu các ngân hàng ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chinh ngân hàng và được các tổ chức trong nước, quốc tế bình chọn là ngân hàng số hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền. VPBank đã nhận được giải thưởng Digital CX do Digital Banker trao tặng, chiến thắng ở hạng mục Ngân hàng số sáng tạo nhất năm 2021.

AIA is the largest independent publicly listed pan-Asian life insurance group with a strong and growing presence in Vietnam. It is also the first and only life insurer in Vietnam to win the Asian Technology Excellence Award in 2021. During the pandemic the two partners provided financial assistance to customers impacted by Covid, and also supported the country’s focus in proactively managing the pandemic.

AIA là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập được niêm yết công khai lớn nhất tại Châu Á với sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giành được Giải thưởng Công nghệ xuất sắc Châu Á năm 2021. Trong thời gian xảy ra đại dịch, hai đối tác đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid, đồng thời cũng hỗ trợ quốc gia tập trung vào việc chủ động quản lý đại dịch.

“The extension of the exclusive partnership between VPBank and AIA Vietnam will allow AIA to continue to enhance the protection, long-term savings solutions and health and wellness needs of more families in Vietnam, enabling them to live healthier, longer, better lives,” Wayne Besant, AIA Vietnam CEO, said.

Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam cho biết, “Sự mở rộng hợp tác độc quyền giữa VP Bank và AIA Việt Nam sẽ cho phép AIA tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo vệ, tiết kiệm dài hạn và nhu cầu sức khoẻ của các gia đình Việt Nam, giúp họ sống khoẻ hơn, lâu hơn và tốt hơn,”

Nguyen Duc Vinh, VPBank CEO, shared: “In addition to enhancing the service proposition to our customers, we are excited through the extension of our partnership with AIA to bring further innovative products and services to the market, providing more financial solutions to our customers for their future well-being.”

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VP Bank chia sẻ : ” Ngoài việc nâng cao dịch vụ đề xuất tới khách hàng, chúng tôi rất vui mừng thông qua việc mở rộng quan hệ đối tác với AIA để mang đến thị trường các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo hơn nữa, cung cấp nhiều giải pháp tài chính hơn cho khách hàng vì lợi ích tương lai của họ.”

AIA Vietnam is a 100 percent foreign-owned life insurer and a member of AIA Group. AIA Group Limited and its subsidiaries comprise the largest independent publicly listed pan-Asian life insurance group. It has a presence in 18 markets – wholly-owned branches and subsidiaries in Australia, Brunei, Cambodia, Hong Kong SAR, Indonesia, Macau SAR, Mainland China, Malaysia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan (China), Thailand, Vietnam, and a 49 percent joint venture in India.

AIA Việt Nam có 100% vốn nước ngoài và là thành viên của tập đoàn AIA. Tập đoàn AIA và các công ty con bao gồm tập đoàn bảo hiểm nhân thọ toàn châu Á được niêm yết công khai độc lập lớn nhất. AIA mặt tại 18 thị trường – các chi nhánh và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn ở Úc, Brunei, Campuchia, Hong Kong SAR, Indonesia, Macau SAR, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka , Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, và 49% liên doanh ở Ấn Độ.

AIA Vietnam officially started operations in Vietnam in February 2000. AIA Vietnam has established a network of more than 200 offices across 53 provinces and cities nationwide and offers more than 1,500,000 policies across the country.

AIA Việt Nam chính thức hoạt động tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2000. AIA Việt Nam đã thiết lập mạng lưới hơn 200 văn phòng tại 53 tỉnh thành trên toàn quốc và cung cấp hơn 1.500.000 chính sách trên khắp cả nước.

Established in 1993, VPBank is currently one of biggest private banks in Vietnam. The bank operates in wide ranges of business including retail banking, corporate banking, wealth management and consumer finance. Since the end of 2021, total assets held by VPBank amounted to nearly VND548 trillion, increasing by 30.7 percent year-on-year.

Được thành lập từ năm 1993, VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản và tài chính tiêu dùng. Kể từ cuối năm 2021, tổng tài sản do VPBank nắm giữ lên tới gần 548 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/aia-vietnam-vpbank-strengthen-long-term-strategic-partnership-4439385.html

Từ mới:

cooperation (n)  /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ : sự hợp tác, sự cộng tác

prosperous (adj)  /ˈprɒs.pər.əs: thịnh vượng, phát đạt

branches (n)  /ˈbrɑːntʃ.ɪz: chi nhánh

insurer (n)  /ɪnˈʃɔː.rər: người bảo hiểm, công ty bảo hiểm

subsidiary (adj)  /səbˈsɪd.i.ə.ri/ : công ty con

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment