Home Việt Nam 4.000 xe container mắc kẹt ở biên giới Trung Quốc do bị kiểm tra nghiêm ngặt

4.000 xe container mắc kẹt ở biên giới Trung Quốc do bị kiểm tra nghiêm ngặt

by Thu Hà
Vietnam’s agriculture exports is taking a hit as China maintains a very strict inspections regime at northern border gates as a Covid-19 prevention measure.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bị ảnh hưởng do Trung Quốc duy trì chế độ kiểm tra rất nghiêm ngặt tại các cửa khẩu phía Bắc như một biện pháp để ngăn chặn Covid-19.

As of Friday, as many as 4,000 container trucks were stranded at the border gates in Lang Son Province, said Le Thanh Hoa, deputy head of the Department of Processing and Trade for Agro-Forestry-Fisheries products under the agriculture ministry.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Thương mại Nông lâm thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp, cho biết, tính đến thứ sáu, có tới 4.000 xe container bị mắc kẹt tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.

At the three border gates of Huu Nghi, Tan Thanh and Chi Ma, the current customs clearance speed has fallen by more than half to about 220 container trucks per day, Hoa said at a conference on agriculture trade held Saturday in Hanoi.

Tại một hội nghị về thương mại nông nghiệp tổ chức hôm thứ bảy ở Hà Nội, ông Hòa cho biết: Tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, tốc độ thông quan hiện nay đã giảm hơn một nửa, còn khoảng 220 xe container mỗi ngày.

For each truck carrying dragon fruit, jackfruit and other fruits stuck at the Tan Thanh gate, it was taking 10-14 days on average to get customs clearance.

Mỗi chuyến xe tải chở thanh long, mít và các loại trái cây khác tắc nghẽn tại cửa khẩu Tân Thanh, trung bình phải mất 10-14 ngày mới được thông quan.

At the Mong Cai border gate in Quang Ninh Province, just one truck gets cleared every week, Hoa said.

Tại cửa khẩu Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, mỗi tuần chỉ có một xe tải được thông quan.

The management board of the Mong Cai gate said Saturday morning that as many 800 trucks of frozen seafood and 300 trucks of fruits were stranded there.

Vào sáng thứ bảy, Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái cho biết có khoảng 800 xe tải hải sản đông lạnh và 300 xe tải hoa quả bị mắc kẹt ở đó.

Hoa recommended that businesses carefully check agricultural products exported via border gates because China has been strengthening its Covid-19 disease control regime, resulting in careful, stringent inspections of products entering its territory.

Ông Hòa khuyến nghị các doanh nghiệp kiểm tra kỹ hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu vì Trung Quốc đang tăng cường chế độ kiểm soát dịch bệnh Covid-19, dẫn đến việc kiểm tra kỹ lưỡng, nghiêm ngặt các sản phẩm nhập khẩu vào lãnh thổ nước này.

To cope with this situation, exporters have to carefully prepare the packaging of their goods so that they can get through the customs easily and at fast pace, he said.

Để đối phó với tình trạng này, các nhà xuất khẩu phải chuẩn bị kỹ lưỡng việc đóng gói hàng hóa để có thể thông qua hải quan một cách dễ dàng và nhanh chóng, ông nói.

On the other hand, to avoid congestion and save costs, businesses need to arrange a reasonable clearance time and not send many trucks to the border gates at the same time, he added.

Mặt khác, để tránh ùn tắc và tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp cần bố trí thời gian thông quan hợp lý, không cho nhiều xe tải vào các cửa khẩu cùng một lúc, ông cho biết thêm.

After the fourth Covid-19 wave hit Vietnam late April, China has been increasing inspections and disinfection of goods and means of transport and drivers from the country.

Sau khi làn sóng Covid-19 lần thứ tư đổ bộ vào Việt Nam vào cuối tháng 4, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra, khử trùng hàng hóa, phương tiện vận tải và lái xe đến từ nước này.

They are also tightening the management and traceability of goods, which has contributed to lengthening the customs clearance procedure.

Họ cũng đang thắt chặt quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, góp phần kéo dài thời gian thủ tục thông quan.

In September, China had temporarily ceased the import of dragon fruit from Vietnam after detecting the novel coronavirus on its packaging. It had also reported a similar detection on Vietnamese mangosteen early August.

Vào tháng 9, Trung Quốc đã tạm thời ngừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam sau khi phát hiện vi rút coronavirus mới trên bao bì của nó. Trung Quốc cũng đã báo cáo một phát hiện tương tự trên măng cụt Việt Nam vào đầu tháng tám.

Hu Suo Jin, Economic and Commercial Counselor of the Chinese Embassy in Vietnam, said the pandemic in Vietnam was developing quite complicatedly and exporters need to disinfect the means of transport and drivers also need to increase adoption of preventive measures to avoid leaving the virus on goods.

Hu Suo Jin, Tham tán Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết đại dịch ở Việt Nam đang diễn biến khá phức tạp và các doanh nghiệp xuất khẩu cần khử trùng phương tiện vận tải và lái xe cũng cần tăng cường áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh vi rút lây nhiễm sang hàng hóa. .

In addition, if possible, Vietnamese goods should be labeled with a negative test certificate on their packaging, he said.

Ngoài ra, nếu có thể, hàng hóa Việt Nam nên được dán nhãn kiểm tra âm tính trên bao bì của chúng, ông nói.

China is one of Vietnam’s top trading partners. The import-export turnover of agro-forestry-fishery products between the two countries had grown strongly from $8 billion in 2015 to $11 billion last year.

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước tăng trưởng mạnh từ 8 tỷ USD năm 2015 lên 11 tỷ USD năm ngoái.

China was Vietnam’s second-largest export market for agricultural, forestry and fishery products behind the U.S., posting an export turnover of $8.4 billion in the first 11 months of the year, accounting for 19.2 percent of Vietnam’s total agricultural exports.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông, lâm và thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, đạt kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

*Bài viết của tác giả Thi Ha, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/business/industries/4-000-container-trucks-stranded-at-china-border-by-stringent-inspections-4401988.html

Từ mới: 

regime (n) /reɪˈʒiːm/ : cách thức cai trị; hệ thống cai trị; chế độ

stringent (adj) /ˈstrɪn.dʒənt/ : nghiêm ngặt, nghiêm khắc, chặt chẽ (về nội quy, luật pháp…)

disinfection (n) /ˌdɪs.ɪnˈfek.ʃən/: sự khử trùng

mangosteen (n) /ˈmæŋ.ɡə.stiːn/ : măng cụt

adoption (n) /əˈdɒp.ʃən/ : sự chấp nhận, sự thông qua

turnover (n) /ˈtɜːnˌəʊ.vər/ : kim ngạch

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment