Home Việt Nam Giải cứu gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng ở Điện Biên

Giải cứu gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng ở Điện Biên

by Mai Lan
Three endangered moon bears were rescued from illegal trafficking and captivity in northern Vietnam’s Dien Bien Province on Wednesday.

Ba con gấu ngựa có nguy cơ tuyệt chủng đã được giải cứu khỏi vụ buôn bán và nuôi nhốt bất hợp pháp ở tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam vào hôm thứ Tư vừa qua.

Authorities checked the motorbike of 52-year-old Lo Van Bua in Phu Luong Commune that night and found a carton with two bear cubs, each weighing four kilograms.

Nhà chức trách đã kiểm tra xe máy của anh Lô Văn Bua, 52 tuổi ở xã Phú Lương vào đêm hôm đó và tìm thấy một thùng carton có hai con gấu con, mỗi con nặng 4 kg.

Bua said he had bought the cubs from a local for selling.

Bua cho biết anh đã mua đàn con từ một người địa phương để bán.

That morning the province forest protection department handed over a rescued cub weighing five kilograms to Animals Asia, an animal welfare nonprofit.

Sáng hôm đó, chi cục kiểm lâm tỉnh đã bàn giao một con gấu con nặng 5 kg được giải cứu cho tổ chức phi lợi nhuận Animals Asia.

It had been rescued from a family in Thanh Truong Ward following a tip-off.

Các cán bộ đã giải cứu nó khỏi một gia đình ở phường Thanh Trường  sau khi được chỉ dẫn.

Animals Asia said it would rescue another moon bear held captive on a Son La farm since 2000 on Friday. The local forest protection department said the family raising the bear had willingly agreed to hand it over.

Animals Asia cho biết họ sẽ giải cứu một con gấu ngựa khác bị nuôi nhốt tại một trang trại ở Sơn La kể từ năm 2000 vào thứ Sáu. Chi cục kiểm lâm địa phương cho biết gia đình nuôi con gấu đã đồng ý giao nộp.

Vietnam is home to both the moon bear and the sun bear, species listed as vulnerable by the International Union for the Conservation of Nature.

Việt Nam là quê hương của cả gấu ngựa và gấu chó, những loài được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách dễ bị làm hại.

The country banned commercial bear bile extraction in 2005, but the practice remains widespread to this day.

Quốc gia này đã cấm khai thác mật gấu vì mục đích thương mại vào năm 2005, nhưng hoạt động này vẫn phổ biến cho đến ngày nay.

Bile, which is extracted from a bear’s gall bladder, is used as traditional medicine.

Mật, được chiết xuất từ ​​túi mật của một con gấu, được sử dụng làm thuốc cổ truyền.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/endangered-moon-bears-rescued-in-dien-bien-4471427.html

Từ mới:

trafficking (n)       /ˈtræf.ɪ.kɪŋ/         Buôn lậu

Rescue (v)           /’reskju:/               cứu thoát, giải thoát

Captive (adj)        /’kæptiv/               bị bắt giữ, bị giam cầm

Widespread (adj) /’waidspred/         lan rộng, phổ biến

Gall (n)                  /ɡɔːl/                   túi mật

You may also like

Leave a Comment