Home Việt Nam Du khách nước ngoài mong muốn tăng thời gian lưu trú ở Việt Nam

Du khách nước ngoài mong muốn tăng thời gian lưu trú ở Việt Nam

by Admin
Though Vietnam resumed international tourism from March 15, foreign tourists feel current policies are ‘unfriendly.’ They want the government to extend tourist visa durations.

Mặc dù Việt Nam đã nối lại hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3, nhưng du khách nước ngoài cảm thấy các chính sách hiện hành là ‘không thuận lợi’. Họ muốn chính phủ gia hạn thời hạn thị thực du lịch.

Justin Douglas from the U.S. said Vietnam should return to the old three-month visa policy to give tourists time to explore and discover the country.

Justin Douglas đến từ Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam nên quay trở lại chính sách thị thực ba tháng như cũ để cho khách du lịch có thời gian tìm hiểu và khám phá nơi đây.

Starting March 15, Vietnam has allowed quarantine-free travel and resumed its pre-pandemic visa exemption policy for citizens from 24 countries, including Japan, South Korea and European economies.

Từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã du lịch không cách ly và nối lại chính sách miễn thị thực cho 24 nước, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế Châu Âu.

However, the country only issues a one-month single-entry e-visa to visitors from other countries, and has not resumed issuing three-month visas as was the norm earlier.

Tuy nhiên Việt Nam chỉ cấp thị thực điện tử cho khách nước ngoài 1 tháng thay vì là 3 tháng như trước kia.

“A 30-day stay is too restrictive,” Justin said.

Justin nói ” Thời gian 30 ngày lưu trú là quá hạn chế.”

“One thing I never got a chance to do before the pandemic is make a bicycle trip around Sa Pa and Ha Giang (in the northern highlands). It would be very difficult to do a trip like that in 30 days, which requires ample time to prepare in Hanoi beforehand and relax there afterward.”

“Một điều mà tôi không có cơ hội làm trước lúc đại dịch là thực hiện chuyến đi xe đạp vòng quanh Sa Pa và Hà Giang (tỉnh miền núi phía Bắc). Thật khó để thực hiện chuyến đi trong 30 ngày, đi kiểu vậy cần thời gian để chuẩn bị ở Hà Nội và thời gian nghỉ ngơi sau đó.”

Justin said Vietnam is his favorite country and he has been waiting to go back, but with a 30-day maximum limit, he decided he would rather wait until the policies are relaxed further.

Justin chia sẻ rằng Việt Nam là quốc gia yêu thích của anh, và anh chờ để được quay lại đây nhưng với hạn chế 30 ngày, anh quyết định đợi đến khi nào chính sách thị thực kéo dài hơn.

In the next two months, he will visit Thailand instead.

Vì vậy 2 tháng tới, anh sẽ đi du lịch Thái Lan.

Justin is among many foreign tourists who want the Vietnamese government to issue longer duration visas and add countries with tourism potential to its visa exemption list.

Justin nằm trong số nhiều khách du lịch nước ngoài mong muốn chính phủ Việt Nam cấp thị thực dài hơn và thêm các quốc gia có tiềm năng du lịch vào danh sách miễn thị thực.

Another American tourist, Jim Bresnahan, said current visa policies were “unfriendly” and that Vietnam should return to the old three-month visa policy.

Một khách du lịch người Mỹ khác, Jim Bresnahan chia sẻ rằng chính sách thị thực hiện tại là “không thuận lợi” và Việt Nam nên quay lại chính sách thị thực 3 tháng.

“I will go to Vietnam again when I can get a visa for at least three months or more,” he said.

“Tôi sẽ quay lại Việt Nam khi tôi xin được thị thực ít nhất 3 tháng hoặc hơn,” anh nói.

“There are millions of retirees who like to spend winter months in a nice country like Vietnam..”

“Hàng triệu người đã về hưu muốn dành những tháng mùa đông ở 1 đất nước xinh đẹp như Việt Nam.”

He said he had spent eight years in Vietnam and loved Vietnamese cuisine and its friendly people.

Anh đã dành 8 năm ở Việt Nam, anh ấy yêu ẩm thực Việt và những con người thân thiện ở đây.

Eric Sabadin, also of the U.S., said he planned to fly to Ho Chi Minh City next month and wanted to stay there for three months but that is not possible now.

Eric Sabadin, một người Mỹ khác cũng có kế hoạch bay tới Tp HCM tháng sau và muốn ở đây 3 tháng nhưng hiện tại là không được.

“I think the process to enter Vietnam is easy for U.S. passport holders. However, what I need is that the three-month visa on arrival program restarts as soon as possible,” he said.

“Tôi nghĩ quy trình nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng với người có hộ chiếu Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều tôi cần là chương trình thị thực 3 tháng được khởi động trở lại sớm nhất có thể,” anh nói thêm.

“Vietnam should be doing everything they can to attract tourists dollars away from Thailand, Cambodia and Laos.”

“Việt Nam nên làm mọi cách để thu hút khách du lịch từ Thái Lan, Campuchia và Lào. ”

Australian Peter Scott, a Queensland native, said that he wished the Vietnamese government would make visa free for Australia and New Zealand soon.

Ông Peter Scott, người Australia gốc Queensland, nói rằng ông mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ sớm miễn thị thực cho Australia và New Zealand.

“Thailand and Malaysia offer free visas for 90 days while Bali allows visa-free stay of up to 60 days. So why would more tourists fly halfway across the world to Vietnam for a one-month holiday that is too short for pensioners like me?”

“Thái Lan và Malaysia cung cấp thị thực miễn phí trong 90 ngày trong khi Bali cho phép lưu trú miễn thị thực lên đến 60 ngày. Vậy tại sao nhiều du khách bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam cho kỳ nghỉ kéo dài một tháng, thời gian đó là quá ngắn đối với những người hưu trí như tôi? ”

Many travel firms also say that current visa policies are among barriers preventing foreign tourists from returning to the country in greater numbers.

Nhiều công ty du lịch cũng nói rằng chính sách thị thực hiện tại là rào cản cản trở số lượng lớn khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.

Pham Ha, CEO of Lux Group, who has over 20 years of experience in the tourism business, asserted that getting visas was one of the most annoying problems for foreign tourists.

Ông Phạm Hà, Giám đốc điều hành Lux Group, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khẳng định rằng xin visa là một trong những vấn đề khó chịu nhất đối với du khách nước ngoài.

He said; “If the country wants to compete with neighboring countries like Thailand, Malaysia, Indonesia and Singapore, we should follow them and offer a friendly visa policy.”

Anh ta nói; “Nếu đất nước muốn cạnh tranh với các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore, chúng tôi nên làm theo họ và đưa ra chính sách thị thực dễ dàng.”

He proposed that the length of visa-free stay for tourists from Japan, South Korea and Western European economies be extended from the current 15 days to 30; and that visa exemption be granted to tourists from Europe, Australia, New Zealand, North America and India.

Ông đề xuất kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế Tây Âu từ 15 ngày hiện tại lên 30 ngày; và việc miễn thị thực được cấp cho khách du lịch từ Châu Âu, Úc, New Zealand, Bắc Mỹ và Ấn Độ.

“Visa policies show respect for tourists and the tourism industry. A friendly visa policy means visitors feel welcomed and want to visit that country,” Ha said.

“Chính sách thị thực thể hiện sự tôn trọng đối với khách du lịch và ngành du lịch. Chính sách thị thực thân thiện có nghĩa là du khách cảm thấy được chào đón và muốn đến thăm đất nước đó”, ông Hà nói.

Experts from the government-run Private Economic Development Research Board earlier this month petitioned the government to expand the visa exemption list for potential tourism markets like Australia, Belgium, Canada, India, New Zealand, the Netherlands, Switzerland and the U.S.; and expand visa-free stay from 15 to 30 days for tourists from the U.K., France, Germany, Spain and Italy.

Các chuyên gia từ Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân do chính phủ điều hành hồi đầu tháng đã kiến nghị chính phủ mở rộng danh sách miễn thị thực cho các thị trường du lịch tiềm năng như Úc, Bỉ, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Hà Lan, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ; và mở rộng thời gian lưu trú miễn thị thực từ 15 đến 30 ngày cho khách du lịch từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý.

The council said the current visa policy is “yet to meet the demand of post-Covid travel, and was not competitive compared to the policies of countries in the region.” A friendly visa policy should be the top priority to lure foreign tourists’ return, it added.

Hội đồng cho biết chính sách thị thực hiện tại “vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu du lịch thời hậu Covid, và không có tính cạnh tranh so với chính sách của các nước trong khu vực.” Chính sách thị thực thân thiện nên là ưu tiên hàng đầu để thu hút khách du lịch nước ngoài quay trở lại.

Foreign tourists entering Vietnam now only have to show travel insurance of at least US$10,000.

Khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam hiện tại chỉ cần đưa ra bảo hiểm du lịch ít nhất 10,000 đô la.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/relax-unfriendly-visa-policies-foreign-tourists-urge-vietnam-4464483.html

Từ mới:

duration (n)  /djʊəˈreɪ.ʃən: thời lượng

exemption (n)  /ɪɡˈzemp.ʃən/ : sự miễn ( thuế,…)

restrictive (adj)  /rɪˈstrɪk.tɪv/ : hạn chế, giới hạn

retiree (n)  /rɪˌtaɪəˈriː: cán bộ hưu trí

assert (v) /əˈsɜːt/ : xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán

lure (n)  /lʊər:dỗ dành, nhử mồi, thu hút, quyến rũ

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment