Home Việt Nam Cặp song sinh thất lạc lâu năm tìm thấy nhau sau 47 năm thông qua đăng ký thẻ căn cước

Cặp song sinh thất lạc lâu năm tìm thấy nhau sau 47 năm thông qua đăng ký thẻ căn cước

by Mai Lan
A woman in central Vietnam’s Binh Dinh Province found her long-lost twin sister after 47 years thanks to ID card registration.

Một người phụ nữ ở tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam đã tìm thấy người chị song sinh thất lạc từ lâu sau 47 năm nhờ đăng ký chứng minh nhân dân.

Mai Thi Ben, 59, was informed by police that she had the exact same face as another woman in Phu Yen, who lives about 175 kilometers away.

Bà Mai Thị Bền, 59 tuổi, được công an thông báo rằng bà có khuôn mặt giống hệt một phụ nữ khác ở Phú Yên, sống cách đó khoảng 175 km.

Police of Binh Dinh’s Hoai Nhon Town on Thursday said they were cooperating with police of Phu Yen’s Tuy An District to help Ben reunite with C, her long-lost twin sister.

Công an thị xã Hoài Nhơn của Bình Định hôm thứ Năm cho biết họ đang phối hợp với công an huyện Tuy An của Phú Yên để giúp bà Bền đoàn tụ với C, người chị song sinh đã lạc mất từ ​​lâu của mình.

Previously on Monday, police of Hoai Nhon informed Ben she could not have an ID card made since her face matched that of C, who got her card back in March.

Trước đó, vào thứ Hai, Công an huyện Hoài Nhơn thông báo cho bà Bền rằng bà không thể làm thẻ căn cước do khuôn mặt của bà trùng với khuôn mặt của C, người đã nhận lại thẻ vào tháng Ba.

Thinking they may be twins, police visited Ben’s home, while requesting police of Tuy An District to contact the other woman. Both were later confirmed as twins.

Nghĩ rằng họ có thể là chị em sinh đôi, công an đã đến nhà bà Bền, đồng thời yêu cầu Công an huyện Tuy An liên hệ với người phụ nữ kia. Cả hai sau đó được xác nhận là sinh đôi.

Ben said her family was poor, so her parents had sent her to live with a relative in Binh Dinh when she was 5-6 years old. When she was 7-8 (in 1971), Ben tried to return home in Phu Yen. She got lost along National Highway 1, and a woman who sold rice paper took her home.

Bền cho biết, gia đình bà nghèo nên bố mẹ gửi bà vào sống với một người họ hàng ở Bình Định khi bà mới 5-6 tuổi. Khi lên 7-8 tuổi (năm 1971), Bền cố gắng về quê ở Phú Yên. Bà bị lạc dọc theo Quốc lộ 1, và được một người phụ nữ bán bánh tráng đưa về nhà.

After

 working and studying, she got married at 18.

Sau khi vừa làm vừa học, bà kết hôn năm 18 tuổi.

Ben said she missed her family and wanted to find them, but could not remember their exact location. After years had passed, she decided to abandon her search.

Bền cho biết bà nhớ gia đình và muốn tìm lại họ, nhưng không thể nhớ chính xác vị trí của họ. Sau nhiều năm trôi qua, bà quyết định từ bỏ công việc tìm kiếm của mình.

Ben has not been able to return to her hometown as she is currently receiving medical treatment while living with her children in Vung Tau in the south.

Bà Bền vẫn chưa thể về quê vì hiện bà đang điều trị bệnh khi đang sống cùng các con ở Vũng Tàu trong miền nam.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-woman-finds-long-lost-twin-sister-after-47-years-thanks-to-id-cards-4465883.html

Từ mới:

cooperate (v)                    /kəʊˈɒp.ər.eɪt/                            hợp tác, phối hợp

reunite (v)                          /ˌriː.juːˈnaɪt/                               tái hợp

relative (n)                          /ˈrel.ə.tɪv/                                   họ hàng

simultaneously (adv)          /ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs.li/                  xảy ra cùng 1 lúc

abandon (v)                          /əˈbæn.də/                                từ bỏ

You may also like

Leave a Comment