Home Việt Nam Hà Nội lên kế hoạch bán 600 biệt thự cũ

Hà Nội lên kế hoạch bán 600 biệt thự cũ

by Mai Lan
Hanoi is putting 600 downtown villas built before 1954 on sale, the municipal People’s Committee said.

Ủy ban nhân dân thành phố cho biết Hà Nội đang rao bán 600 biệt thự được xây dựng trước năm 1954 ở trung tâm thành phố.

The move is among policies made by the committee to manage and put public villas built before 1954 to use.

Động thái này nằm trong chính sách của ủy ban nhằm quản lý và đưa các biệt thự công xây dựng trước năm 1954 vào sử dụng.

All 600 villas are under the management of the Hanoi Housing Management and Development company. Most of them are in Ba Dinh, Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Dong Da and Tay Ho districts.

Toàn bộ 600 căn biệt thự thuộc quyền quản lý của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Đa số nằm ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, ​​Đống Đa, Tây Hồ.

Hanoi said selling the villas would help create funds to renovate and restore ancient structures in the city.

Thành phố Hà Nội cho biết việc bán các biệt thự sẽ giúp tạo ra kinh phí để cải tạo và phục hồi các công trình kiến ​​trúc cổ trong thành phố.

Certain state-owned villas are not for sale but are being considered to be put on auction in future, Hanoi added.

Một số biệt thự thuộc sở hữu nhà nước không phải để bán cũng đang được xem xét để đưa ra đấu giá trong tương lai.

The capital currently has around 1,216 villas, including 367 state-owned ones, 117 privately owned and some a mix between public and private ownership, or co-owned by several households.

Thủ đô hiện có khoảng 1.216 biệt thự, trong đó có 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân và một số biệt thự kết hợp giữa sở hữu công và tư, hoặc đồng sở hữu của một số hộ gia đình.

Hanoi said many of the villas have become dilapidated over the years and there were not enough funds to repair and renovate them. The majority of the villas have been around for a century, it added.

Thành phố Hà Nội cho biết nhiều biệt thự đã trở nên dột nát qua nhiều năm và không đủ kinh phí để sửa chữa, cải tạo. Phần lớn các biệt thự đã có từ một thế kỷ trước.

By 2025, the capital aims to renovate 60 villas and other structures managed by the city and government.

Đến năm 2025, thủ đô đặt mục tiêu cải tạo 60 biệt thự và các công trình kiến ​​trúc khác do thành phố và chính phủ quản lý.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-sells-600-century-old-villas-for-funding-4452840.html

Từ mới:

municipal (adj)                   /mjuːˈnɪs.ɪ.pəl/                       (thuộc) thành phố, đô thị

renovate (v)                        /ˈren.ə.veɪt/                             cải tạo, cải tiến

restore (v)                           /rɪˈstɔːr/                                   phục hồi

auction (n)                          /ˈɔːk.ʃən/                                   sự đấu giá

dilapidated (adj)                /dɪˈlæp.ɪ.deɪ.tɪd/                       xiêu vẹo, ọp ẹp

You may also like

Leave a Comment